วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

You Ren Shuo (友人说) Somebody - JJ Lin Feat.Harry Chang (Lyrics)

เพลง Yǒu Rén Shuō (友人) Somebody
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin Feat. Zhāng Huái Qiū (张怀秋) Harry Chang
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
*林俊杰 : 比情歌更动听 当你听到友人
LínJùnJié : bǐ qíng gē gèng dòng tīng  dāng nǐ tīng dào yǒu rén shuō 
JJLin : ปี่ ฉิง เกอ เกิ้ง ต้ง ทิง  ตัง หนี่ ทิง เต้า โหย่ว เหริน ซัว

比感冒更流行 谁和谁的友人说
bǐ gǎn mào gèng liú xíng  shuí hé shuí de yǒu rén shuō
ปี๋ ก่าน เม่า เกิ้ง หลิว สิง  สุย เหอ สุย เตอะ โหย่ว เหริน ซัว

**林俊杰 : 全世界都相信 每一张嘴都说 不是我
LínJùnJié : quán shì jiè dōu xiāng xìn  dàn měi yī zhāng zuǐ dōu shuō  bù shì wǒ 
JJLin : เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เซียง ซิ่น  ตั้น เหม่ย อี้ จาง จุ่ย โตว ซัว  ปู๋ ซื่อ หว่อ

全都不是我 千万别告诉别人 喔喔喔
quán dōu bù shì wǒ  qiān wàn bié gào su bié rén  Woo Woo Woo
เฉวียน โตว ปู๋ ซื่อ หว่อ  เชียน ว่าน เปี๋ย เก้า สุ เปี๋ย เหริน  โว้ โว้ โว

秘密只说给你听 勾勾手 有人对或错
mì mì zhǐ shuō gěi nǐ tīng  gōu gōu shǒu  yǒu rén shuō  duì huò cuò
มี่ มี่ จื่อ ซัว เก๋ย หนี่ ทิง  โกว โกว โส่ว  โหย่ว เหริน ซัว  ตุ้ย ฮั่ว ชั่ว

林俊杰 : 谁的暧昧又对号入座 Yeah~
LínJùnJié : shuí de ài mèi yòu duì hào rù zuò Yeah~ 
JJLin : สุย เตอะ อ้าย เม่ย โย่ว ตุ้ย เฮ่า ยู่ จั้ว  เย้~

一句问候就被想太多 Yeah~
yī jù wèn hòu jiù bèi xiǎng tài duō Yeah~
อี๋ จวี้ เวิ่น โฮ่ว จิ้ว เป้ย เสี่ยง ไท่ ตัว  เย้~

顺道变成 温馨的接送
shùn dào biàn chéng  wēn xīn de jiē sòng 
ซุ่น เต้า เปี้ยน เฉิง  เวิน ซิน เตอะ เจีย ซ่ง

礼貌被当成温柔 这样传遍了
lǐ mào bèi dàng chéng wēn róu  jiù zhè yàng chuán biàn le ěr duo
หลี่ เม่า เป้ย ตั้ง เฉิง เวิน โหรว  จิ้ว เจ้อ ย่าง ฉวน เปี้ยน เลอะ เอ่อ ตัว

ซ้ำ *, **

林俊杰 : AH 么时候有这个朋友 Hello~
LínJùnJié : AH shén me shí hòu yǒu zhè gè péng yǒu Hello~ 
JJLin : อา เสิน เมอะ สือ โฮ่ว โหย่ว เจ้อ เก้อ เผิง โหย่ว เฮลโล~

和你分享虚拟的传说 OH Woo~
hé nǐ fēn xiǎng xū nǐ de chuán shuō  OH Woo~
เหอ หนี่ เฟิน เสี่ยง ซวี หนี่ เตอะ ฉวน ซัว  โอ้ โว้~

张怀秋 HarryChang RAP :
Hey 谁说 说太多我看不懂
Hey nǐ shuō tā shuō shuí shuō  shuō tài duō wǒ kàn bù dǒng 
เฮ้ หนี่ ซัว ทา ซัว สุย ซัว  ซัว ไท่ ตัว หว่อ คั่น ปู้ ต่ง

好像扑朔迷离的小说 (林俊杰 : OH)
hǎo xiàng pū shuò mí lí de xiǎo shuō  (LínJùnJié : OH)
เห่า เซี่ยง พู ซั่ว หมี หลี เตอะ เสี่ยว ซัว  (JJLin : โอ้)

实历史课本都说
qí shí lì shǐ kè běn dōu shuō
ฉี สือ ลี่ สื่อ เค่อ เปิ่น โตว ซัว

合 : 战争都是对方的错 对或错
All : zhàn zhēng dōu shì duì fāng de cuò  duì huò cuò
ร้องรวม : จ้าน เจิง โตว ซื่อ ตุ้ย ฟัง เตอะ ชั่ว  ตุ้ย ฮั่ว ชั่ว

比情歌更动听 当你听到友人
bǐ qíng gē gèng dòng tīng  dāng nǐ tīng dào yǒu rén shuō 
ปี่ ฉิง เกอ เกิ้ง ต้ง ทิง  ตัง หนี่ ทิง เต้า โหย่ว เหริน ซัว

张怀秋 HarryChang : OH OH OH

林俊杰 : 比感冒更流行 谁和谁的友人说
LínJùnJié : bǐ gǎn mào gèng liú xíng  shuí hé shuí de yǒu rén shuō
JJLin : ปี๋ ก่าน เม่า เกิ้ง หลิว สิง  สุย เหอ สุย เตอะ โหย่ว เหริน ซัว

全世界都相信 每一张嘴都说 不是我
quán shì jiè dōu xiāng xìn  dàn měi yī zhāng zuǐ dōu shuō  bù shì wǒ 
เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เซียง ซิ่น  ตั้น เหม่ย อี้ จาง จุ่ย โตว ซัว  ปู๋ ซื่อ หว่อ

张怀秋 : 不是我 不是我 不是我 Yeah~
ZhāngHuáiQiū : bù shì wǒ  bù shì wǒ  bù shì wǒ  Yeah~
HarryChang : ปู๋ ซื่อ หว่อ  ปู๋ ซื่อ หว่อ  ปู๋ ซื่อ หว่อ  เย้~

林俊杰 : 全都不是我 千万别告诉别人 (All : 喔喔喔)
LínJùnJié : quán dōu bù shì wǒ  qiān wàn bié gào su bié rén  (All : Woo Woo Woo)
JJLin : เฉวียน โตว ปู๋ ซื่อ หว่อ  เชียน ว่าน เปี๋ย เก้า สุ เปี๋ย เหริน  (ร้องรวม : โว้ โว้ โว)

秘密只说给你听 勾勾手 (张怀秋 : 勾勾手)
mì mì zhǐ shuō gěi nǐ tīng  gōu gōu shǒu (ZhāngHuáiQiū : gōu gōu shǒu) 
มี่ มี่ จื่อ ซัว เก๋ย หนี่ ทิง  โกว โกว โส่ว (HarryChang : โกว โกว โส่ว)

有人说 (张怀秋 : 有人说) 对或错
yǒu rén shuō (ZhāngHuáiQiū : yǒu rén shuō)  duì huò cuò
โหย่ว เหริน ซัว  (HarryChang : โหย่ว เหริน ซัว)  ตุ้ย ฮั่ว ชั่ว

比情歌更动听 当你听到友人
bǐ qíng gē gèng dòng tīng  dāng nǐ tīng dào yǒu rén shuō 
ปี่ ฉิง เกอ เกิ้ง ต้ง ทิง  ตัง หนี่ ทิง เต้า โหย่ว เหริน ซัว

比感冒更流行 Woo~Yeah
bǐ gǎn mào gèng liú xíng  Woo~Yeah
ปี๋ ก่าน เม่า เกิ้ง หลิว สิง  โว้~เย้

全世界都相信 每一张嘴都说 不是我
quán shì jiè dōu xiāng xìn  dàn měi yī zhāng zuǐ dōu shuō  bù shì wǒ 
เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เซียง ซิ่น  ตั้น เหม่ย อี้ จาง จุ่ย โตว ซัว  ปู๋ ซื่อ หว่อ

全都不是我 千万别告诉别人 喔喔喔
quán dōu bù shì wǒ  qiān wàn bié gào su bié rén  Woo Woo Woo
เฉวียน โตว ปู๋ ซื่อ หว่อ  เชียน ว่าน เปี๋ย เก้า สุ เปี๋ย เหริน  โว้ โว้ โว

合 : 秘密只说给你听 勾勾手 有人都怪我
All : mì mì zhǐ shuō gěi nǐ tīng  gōu gōu shǒu  yǒu rén shuō  dōu guài wǒ
ร้องรวม : มี่ มี่ จื่อ ซัว เก๋ย หนี่ ทิง  โกว โกว โส่ว  โหย่ว เหริน ซัว

张怀秋 HarryChang RAP:
谁说 
nǐ shuō tā shuō shuí shuō  tā shuō nǐ shuō wǒ shuō 
หนี่ ซัว ทา ซัว สุย ซัว  ทา ซัว หนี่ ซัว หว่อ ซัว

说 
wǒ shuō tā shuō tā shuō  tā shuō nǐ shuō wǒ shuō
หว่อ ซัว ทา ซัว ทา ซัว  ทา ซัว หนี่ ซัว หว่อ ซัว

谁说  谁说
wǒ shuō tā shuō shuí shuō  shuí shuō nǐ shuō wǒ shuō 
หว่อ ซัว ทา ซัว สุย ซัว  สุย ซัว หนี่ ซัว หว่อ ซัว

OH 管他谁说的 听我们的 Yeah
OH guǎn tā shuí shuō de  tīng wǒ men de  Yeah
โอ้ ก่วน ทา สุย ซัว เตอะ  ทิง หว่อ เมิน เตอะ  เย้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...