วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

Lian Jia De Zhu Fu (廉价的祝福) Cheap Blessing - Nylon Chen (Lyrics)

เพลง Lián Jià De Zhù Fú (廉价的祝福Cheap Blessing
ศิลปิน Nylon Chen (陈乃荣Chén Nǎi Róng
อัลบั้ม Same Species#2 (种异类Tóng Zhǒng Yì Lèi
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


有时候 会忽然忘了我们不在一起
yǒu shí hòu  huì hū rán wàng le wǒ men bù zài yī qǐ 
โหย่ว สือ โฮ่ว  ฮุ่ย ฮู หยาน ว่าง เลอะ หว่อ เมิน ปู๋ ไจ้ อี้ ฉี่

才发现 天黑了夜晚会唱着寂寞
cái fā xiàn  tiān hēi le yè wǎn huì chàng zhe jì mò
ไฉ ฟา เซี่ยน  เทียน เฮย เลอะ เย้ หว่าน ฮุ่ย ช่าง เจอะ จี้ มั่ว

用力想 你的坏 下定决心忘了你
yòng lì xiǎng  nǐ de huài  xià dìng jué xīn wàng le nǐ 
ย่ง ลี่ เสี่ยง  หนี่ เตอะ ไฮว่  เซี่ย ติ้ง เจว๋ ซิน ว่าง เลอะ หนี่

回忆是我们笑得 多开心
huí yì shì wǒ men xiào de  duō kāi xīn
หุย อี้ ซื่อ หว่อ เมิน เสี้ยว เตอะ  ตัว ไค ซิน

*我看着 去年今天一样的风景
wǒ kàn zhe  qù nián jīn tiān yī yàng de fēng jǐng 
หว่อ คั่น เจอะ  ชวี่ เหนียน จิน เทียน อี๋ ย่าง เตอะ เฟิง จิ่ง

分享着 身旁的人不会再是你
fēn xiǎng zhe  shēn páng de rén bù huì zài shì nǐ
เฟิน เสี่ยง เจอะ  เซิน ผัง เตอะ เหริน ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ซื่อ หนี่

不敢问 不想听 和你有关的消息
bù gǎn wèn  bù xiǎng tīng  hé nǐ yǒu guān de xiāo xi 
ปู้ ก่าน เวิ่น  ปู้ เสี่ยง ทิง  เหอ หนี โหย่ว กวน เตอะ เซียว ซิ

自欺欺人 假装很坚定
zì qī qī rén  jiǎ zhuāng hěn jiān dìng
จื้อ ชี ชี เหริน  เจี่ย จวง เหิ่น เจียน ติ้ง

可不可以幻想我们不曾放弃
kě bù kě yǐ huàn xiǎng wǒ men bù céng fàng qì 
เข่อ ปู้ เขอ อี่ ฮ่วน เสียง หว่อ เมิน ปู้ เฉิง ฟ่าง ชี่

就算是我 自High的一场独角戏
jiù suàn shì wǒ  zì High de yī chǎng dú jiǎo xì
จิ้ว ซ่วน ซื่อ หว่อ  จื้อ ไฮ เตอะ อี้ ฉ่าง ตู๋ เจี่ยว ซี่

等一下就好 等一下就好 下一秒我真的就不会想你
děng yī xià jiù hǎo  děng yī xià jiù hǎo  xià yī miǎo wǒ zhēn de jiù bù huì xiǎng nǐ
เติ่ง อี๋ เซี่ย จิ้ว เห่า  เติ่ง อี๋ เซี่ย จิ้ว เห่า  เซี่ย อี้ เหมียว หว่อ เจิน เตอะ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย เสียง หนี่

对不起 做不到离开你 还装作不在意
duì bù qǐ  zuò bù dào lí kāi nǐ  hái zhuāng zuò bù zài yì
ตุ้ย ปู้ ฉี่  จั้ว ปู๋ เต้า หลี ไค หนี่  ไห จวง จั้ว ปู๋ ไจ้ อี้

虚伪笑着默默祝福你 我恨你 就像他爱你
xū wěi xiào zhe mò mò zhù fú nǐ  wǒ hèn nǐ  jiù xiàng tā ài nǐ
ซวี เหว่ย เสี้ยว เจอะ มั่ว มั่ว จู้ ฝู หนี่  หว่อ เฮิ่น หนี่  จิ้ว เซี่ยง ทา อ้าย หนี่

我不再像我自己 连呼吸都只是因为你
wǒ bù zài xiàng wǒ zì jǐ  lián hū xī dōu zhǐ shì yīn wèi nǐ
หว่อ ปู๋ ไจ้ เซี่ยง หว่อ จื้อ จี่  เหลียน ฮู ซี โตว จื่อ ซื่อ ยิน เว่ย หนี่

ซ้ำ *

我做不到 知道你幸福能冷静
wǒ zuò bù dào  zhī dào nǐ xìng fú néng lěng jìng 
หว่อ จั้ว ปู๋ เต้า  จือ เต้า หนี่ ซิ่ง ฝู เหนิง เหลิ่ง จิ้ง

对你来说 我的爱并不是唯一
duì nǐ lái shuō  wǒ de ài bìng bù shì wéi yī
ตุ้ย หนี่ ไหล ซัว  หว่อ เตอะ อ้าย ปิ้ง ปู๋ ซื่อ เหวย อี

你幸福就好 你幸福就好
nǐ xìng fú jiù hǎo  nǐ xìng fú jiù hǎo 
หนี่ ซิ่ง ฝู จิ้ว เห่า  หนี่ ซิ่ง ฝู จิ้ว เห่า

后悔了说过 不后悔的决定
hòu huǐ le shuō guò  bù hòu huǐ de jué dìng
โฮ่ว หุ่ย เลอะ ซัว กั้ว  ปู๋ โฮ่ว หุ่ย เตอะ เจว๋ ติ้ง

对不起 做不到离开你 还装作不在意
duì bù qǐ  zuò bù dào lí kāi nǐ  hái zhuāng zuò bù zài yì
ตุ้ย ปู้ ฉี่  จั้ว ปู๋ เต้า หลี ไค หนี่  ไห จวง จั้ว ปู๋ ไจ้ อี้

虚伪笑着默默祝福你 我恨你 就像他爱你
xū wěi xiào zhe mò mò zhù fú nǐ  wǒ hèn nǐ  jiù xiàng tā ài nǐ
ซวี เหว่ย เสี้ยว เจอะ มั่ว มั่ว จู้ ฝู หนี่  หว่อ เฮิ่น หนี่  จิ้ว เซี่ยง ทา อ้าย หนี่

我不再像我自己 连呼吸都是为你
wǒ bù zài xiàng wǒ zì jǐ  lián hū xī dōu shì wèi nǐ
หว่อ ปู๋ ไจ้ เซี่ยง หว่อ จื้อ จี่  เหลียน ฮู ซี โตว ซื่อ เว่ย หนี่

没关系 爱到彻底是我 自以为是的爱
méi guān xi  ài dào chè dǐ shì wǒ  zì yǐ wéi shì de ài
เหมย กวน ซิ  อ้าย เต้า เช้อ ตี่ ซื่อ หว่อ  จื้อ อี่ เหวย ซื่อ เตอะ อ้าย

努力敌不过无能为力 说恨你 我其实好爱你
nǔ lì dí bù guò wú néng wéi lì  shuō hèn nǐ  wǒ qí shí hǎo ài nǐ
หนู่ ลี่ ตี๋ ปู๋ กั้ว อู๋ เหนิง เหวย ลี่  ซัว เฮิ่น หนี่  หว่อ ฉี สือ เห่า อ้าย หนี่

在爱情里的一场戏 我们都扮演不好 自己
zài ài qíng lǐ de yī chǎng xì  wǒ men dōu bàn yǎn bù hǎo  zì jǐ
ไจ้ อ้าย ฉิง หลี่ เตอะ อี้ ฉ่าง ซี่  หว่อ เมิน โตว ปั้น เหยี่ยน ปู้ เห่า  จื้อ จี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...