วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

Zhao Ni De Di Tu (找你的地图) Find Your Map -

เพลง Zhǎo Nǐ De Dì Tú (找你的地) Find Your Map
ศิลปิน 4ever
อัลบั้ม 4ever EP (张同名EPShǒu Zhāng Tóng Míng EP
สังกัด Avex Taiwan Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Ei 好久不 (Hi) 你最近还好吗 (还好)
Ei hǎo jiǔ bù jiàn (Hi)  nǐ zuì jìn hái hǎo ma (hái hǎo)
เอ้ย เหา จิ่ว ปู๋ เจี้ยน (ไฮ)  หนี่ จุ้ย จิ้น ไห เห่า ม่ะ (ไห เห่า) 

是哦 那你现在幸福吗?
shì ó  nà nǐ xiàn zài xìng fú ma?
ซื่อ อ๋อ  น่า หนี่ เซี่ยน ไจ้ ซิ่ง ฝู ม่ะ?

找你的地 找回失去的幸福 找你的地 还在 还在
zhǎo nǐ de dì tú  zhǎo huí shī qù de xìng fú  zhǎo nǐ de dì tú  wǒ hái zài  wǒ hái zài
เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  เจ่า หุย ซือ ชวี่ เตอะ ซิ่ง ฝู  เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  หว่อ ไห ไจ้  หว่อ ไห ไจ้

好蔚蓝的天空 想要出去走走
hǎo wèi lán de tiān kōng  xiǎng yào chū qù zǒu zǒ
เห่า เว่ย หลาน เตอะ เทียน คง  เสี่ยง เหย้า ชู ชวี่ โจ๋ว โจ่ว

一个人的生活 这样过也不错
yī gè rén de shēng huó  zhè yàng guò yě bù cuò
อี๋ เก้อ เหริน เตอะ เซิง หัว  เจ้อ ย่าง กั้ว เย่ ปู๋ ชั่ว 

就算会寂寞 送你的旧夹克
jiù suàn huì jì mò  sòng nǐ de jiù jiá kè
จิ้ว ซ่วน ฮุ่ย จี้ มั่ว  ซ่ง หนี่ เตอะ จิ้ว เจี๋ย เค่อ

你是否还记得 就算依依不舍 依然放弃拉扯 想念那快
nǐ shì fǒu hái jì de  jiù suàn yī yī bù shě  yī rán fàng qì lā chě  xiǎng niàn nà kuài lè
หนี่ ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  จิ้ว ซ่วน อี อี ปู้ เส่อ  อี หยาน ฟ่าง ชี่ ลา เฉ่อ  เสี่ยง เนี่ยน น่า ไคว่ เล่อ

*还没说清楚 Yeah 就把自己的眼泪藏住 (Yeah Yeah OH HO)
wǒ hái méi shuō qīng chu Yeah  jiù bǎ zì jǐ de yǎn lèi cáng zhù  (Yeah Yeah OH HO)
หว่อ ไห เหมย ซัว ฉิง ฉุ เย้  จิ้ว ป่า จื้อ จี่ เตอะ เหยี่ยน เล้ย ฉาง จู้  (เย้ เย้ โอ โฮ้)

找你找你找你的地 就算路再荒
zhǎo nǐ zhǎo nǐ zhǎo nǐ de dì tú  jiù suàn lù zài huāng wú 
เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  จิ้ว ซ่วน ลู่ ไจ้ ฮวง อู๋

我也不愿结束 是否还记得
wǒ yě bù yuàn jié shù  shì fǒu hái jì de
หวอ เย่ ปู๋ ย่วน เจี๋ย ซู่  ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ

找你找你找你的地 是否还记得 经的快乐 我多想记得
zhǎo nǐ zhǎo nǐ zhǎo nǐ de dì tú  shì fǒu hái jì de  céng jīng de kuài lè  wǒ duō xiǎng jì de
เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  เฉิง จิง เตอะ ไคว่ เล่อ  หว่อ ตัว เสี่ยง จี้ เตอะ

You Remember  Do You Remember

You Remember  Do You Remember

You Remember  Do You Remember

又到了这夜晚 好安静的小巷 看着明亮月光
yòu dào le zhè yè wǎn  hǎo ān jìng de xiǎo xiàng  kàn zhe míng liàng yuè guāng 
โย่ว เต้า เลอะ เจ้อ เย้ หว่าน  เห่า อัน จิ้ง เตอะ เสี่ยว เซี่ยง  คั่น เจอะ หมิง เลี่ยง เยว่ กวง

我却突然想像 和你的模 好想
wǒ què tū rán xiǎng xiàng  hé nǐ de mú yàng  hǎo xiǎng
หว่อ เชว่ ทู หยาน เสี่ยง เซี่ยง  เหอ หนี่ เตอะ หมู ย่าง  เหา เสี่ยง

好想拥有翅膀 够自在飞翔 飞到你的身旁
hǎo xiǎng yōng yǒu chì bǎng  néng gòu zì zài fēi xiáng  fēi dào nǐ de shēn páng 
เหา เสี่ยง ยง โหย่ว ชื่อ ป่าง  เหนิง โก้ว จื้อ ไจ้ เฟย เสียง  เฟย เต้า หนี่ เตอะ เซิน ผัง

陪你去看夕阳 全都是幻想
péi nǐ qù kàn xī yáng  quán dōu shì huàn xiǎng
เผย หนี่ ชวี่ คั่น ซี หยาง  เฉวียน โตว ซื่อ ฮ่วน เสี่ยง

ซ้ำ *

找你找你找你的地 就算路再荒
zhǎo nǐ zhǎo nǐ zhǎo nǐ de dì tú  jiù suàn lù zài huāng wú 
เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  จิ้ว ซ่วน ลู่ ไจ้ ฮวง อู๋

我也不愿结束(Yeah You Feeling)
wǒ yě bù yuàn jié shù (Yeah You Feeling)
หวอ เย่ ปู๋ ย่วน เจี๋ย ซู่  (เย้ ยู ฟีลลิ่ง)

找你找你找你的地 是否还记得 经的快乐 我多想记得
zhǎo nǐ zhǎo nǐ zhǎo nǐ de dì tú  shì fǒu hái jì de  céng jīng de kuài lè  wǒ duō xiǎng jì de
เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เจ๋า หนี่ เตอะ ตี้ ถู  ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  เฉิง จิง เตอะ ไคว่ เล่อ  หว่อ ตัว เสี่ยง จี้ เตอะ

故事唱到这边 总该有个结尾
gù shì chàng dào zhè biān  zǒng gāi yǒu gè jié wěi 
กู้ ซื่อ ช่าง เต้า เจ้อ เปียน  จ่ง ไก โหย่ว เก้อ เจี๋ย เหว่ย

迟迟看不见 那路途的终点
què chí chí kàn bù jiàn  nà lù tú de zhōng diǎn
เชว่ ฉือ ฉือ คั่น ปู๋ เจี้ยน  น่า ลู่ ถู เตอะ จง เตี่ยน

拿起了旧照片 脑中响起音乐
ná qǐ le jiù zhào piàn  nǎo zhōng xiǎng qǐ yīn yuè 
หนา ฉี่ เลอะ จิ้ว เจ้า เพี่ยน  เหน่า จง เสียง ฉี่ ยิน เยว่

轻快的旋律让我多么渴求见你一面
qīng kuài de xuán lǜ ràng wǒ duō me kě qiú jiàn nǐmiàn
ชิง ไคว่ เตอะ เสวียน ลวี้ ร่าง หว่อ ตัว เมอะ เข่อ ฉิว เจี้ยน หนี่ อี๋ เมี่ยน

你是否还记得 拥有过的快乐 也是否还记得 那幸福的颜色
nǐ shì fǒu hái jì de  yōng yǒu guò de kuài lè  yě shì fǒu hái jì de  nà xìng fú de yán sè
หนี่ ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  ยง โหย่ว กั้ว เตอะ ไคว่ เล่อ  เย่ ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  น่า ซิ่ง ฝู เตอะ เหยียน เซ้อ

许你都忘了 许你不在乎了 许到最后
huò xǔ nǐ dōu wàng le  huò xǔ nǐ bù zài hu le  huò xǔ dào zuì hòu 
ฮั่ว สวี หนี่ โตว ว่าง เลอะ  ฮั่ว สวี หนี่ ปู๋ ไจ้ ฮุ เลอะ  ฮั่ว สวี่ เต้า จุ้ย โฮ่ว

你早就 你早就 放弃爱了
nǐ zǎo jiù  nǐ zǎo jiù fàng qì ài le
หนี เจ่า จิ้ว  หนี เจ่า จิ้ว  ฟ่าง ชี่ อ้าย เลอะPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...