วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

Wo Ke Yi Wang Ji Ni (我可以忘记你) I Can Forget You - Leon Lai (Lyrics)

เพลง Wǒ Kě Yǐ Wàng Jì Nǐ (我可以忘记你) I Can Forget You
ศิลปิน Lí Míng (黎明) Leon Lai
อัลบั้ม Wǒ Kě Yǐ Wàng Jì Nǐ (我可以忘记你) I Can Forget You
สังกัด A MUSIC
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


付出的受伤的通通都是你
fù chū de shòu shāng de tōng tōng dōu shì nǐ 
ฟู่ ชู เตอะ โซ่ว ซาง เตอะ ทง ทง โตว ซื่อ หนี่

自私的残忍的似乎只有我
zì sī de cán rěn de sì hū zhǐ yǒu wǒ
จื้อ ซือ เตอะ ฉาน เหริ่น เตอะ ซื่อ ฮู จื๋อ โหยว หว่อ

可惜我并不难过 我仅存的失落 是再不怕寂寞
kě xī wǒ bìng bù nán guò  wǒ jǐn cún de shī luò  shì zài bù pà jì mò
เข่อ ซี หว่อ ปิ้ง ปู้ หนาน กั้ว  หวอ จิ่น ฉุน เตอะ ซือ ลั่ว  ซื่อ ไจ้ ปู๋ พ่า จี้ มั่ว

想见的不见的都失去联络
xiǎng jiàn de bù jiàn de dōu shī qù lián luò 
เสี่ยง เจี้ยน เตอะ ปู๋ เจี้ยน เตอะ โตว ซือ ชวี่ เหลียน ลั่ว

剩下的多余的都不要再说
shèng xià de duō yú de dōu bù yào zài shuō
เซิ่ง เซี่ย เตอะ ตัว อวิ๋ เตอะ โตว ปู๋ เหย้า ไจ้ ซัว

得到的已经太多 你安然去生活 我安静来存活
dé dào de yǐ jīng tài duō  nǐ ān rán qù shēng huó  wǒ ān jìng lái cún huó
เต๋อ เต้า เตอะ อี่ จิง ไท่ ตัว  หนี่ อัน หยาน ชวี่ เซิง หัว  หว่อ อัน จิ้ง ไหล ฉุน หัว

*没有爱过你 我最爱是自己 借感情满足我好奇
méi yǒu ài guò nǐ  wǒ zuì ài shì zì jǐ  jiè gǎn qíng mǎn zú wǒ hào qí
เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หนี่  หว่อ จุ้ย อ้าย ซื่อ จื้อ จี่  เจี้ย ก่าน ฉิง หม่าน จู๋ หว่อ เฮ่า ฉี

我只敢玩游戏 对不起 不要介意
wǒ zhǐ gǎn wán yóu xì  duì bù qǐ  bù yào jiè yì 
หวอ จื๋อ ก่าน หวาน โหยว ซี่  ตุ้ย ปู้ ฉี่  ปู๋ เหย้า เจี้ย อี้

我没有爱过你 只是爱怀念着你
wǒ méi yǒu ài guò nǐ  zhǐ shì ài huái niàn zhe nǐ
หว่อ เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หนี่  จื่อ ซื่อ อ้าย ไหว เนี่ยน เจอะ หนี่

试一试我能多痴迷 我可以忘记你
shì yī shì wǒ néng duō chī mí  wǒ kě yǐ wàng jì nǐ 
ซื่อ อี๋ ซื่อ หว่อ เหนิง ตัว ชือ หมี  หวอ เขอ อี่ ว่าง จี้ หนี่

不怕想起 才算是胜利 (Woo OH Woo OH~)
bù pà xiǎng qǐ  cái suàn shì shèng lì  (Woo OH Woo OH~)
ปู๋ พ่า เสียง ฉี่  ไฉ ซ่วน ซื่อ เซิ่ง ลี่  (โว้ โอ้ โว้ โอ้~)

愚蠢的疯狂的有没有白费
yú chǔn de fēng kuáng de yǒu méi yǒu bái fèi 
อวิ๋ ฉุ่น เตอะ เฟิง ขวง เตอะ โหย่ว เหมย โหย่ว ไป๋ เฟ่ย

幸福的痛苦的一样掉眼泪
xìng fú de tòng kǔ de yī yàng diào yǎn lèi
ซิ่ง ฝู เตอะ ท่ง ขู่ เตอะ อี๋ ย่าง เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย

就缺了一句再会 我们没有机会 为道别而伤悲
jiù quē le yī jù zài huì  wǒ men méi yǒu jī huì  wèi dào bié ér shāng bēi
จิ้ว เชว เลอะ อี๋ จวี้ ไจ้ ฮุ่ย  หว่อ เมิน เหมย โหย่ว จี ฮุ่ย  เว่ย เต้า เปี๋ย เอ๋อ ซาง เปย

为什么我们总是觉得好疲惫
wèi shén me wǒ men zǒng shì jué de hǎo pí bèi 
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ เมิน จ่ง ซื่อ เจว๋ เตอะ เห่า ผี เป้ย

为什么我们走得这样的狼狈
wèi shén me wǒ men zǒu de zhè yàng de láng bèi
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ เมิน โจ่ว เตอะ เจ้อ ย่าง เตอะ หลาง เป้ย

ซ้ำ *

为什么我们总是觉得好惭愧
wèi shén me wǒ men zǒng shì jué de hǎo cán kuì 
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ เมิน จ่ง ซื่อ เจว๋ เตอะ เห่า ฉาน คุ่ย

为什么我们爱得这样的卑微
wèi shén me wǒ men ài de zhè yàng de bēi wēi
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ เมิน อ้าย เตอะ เจ้อ ย่าง เตอะ เปย เวย

没有爱过你 我最爱是自己 再苦也与你没关系
méi yǒu ài guò nǐ  wǒ zuì ài shì zì jǐ  zài kǔ yě yǔ nǐ méi guān xi
เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หนี่  หว่อ จุ้ย อ้าย ซื่อ จื้อ จี่  ไจ้ ขู่ เย๋ อวิ๋ หนี่ เหมย กวน ซิ 

不管你在哪里 那回忆 留在心底
bù guǎn nǐ zài nǎ lǐ  nà huí yì  liú zài xīn dǐ 
ปู้ ก๋วน หนี่ ไจ้ หนา หลี่  น่า หุย อี้  หลิว ไจ้ ซิน ตี่

我没有爱过你 只是爱怀念着你
wǒ méi yǒu ài guò nǐ  zhǐ shì ài huái niàn zhe nǐ
หว่อ เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หนี่  จื่อ ซื่อ อ้าย ไหว เนี่ยน เจอะ หนี่

试一试谁敢不放弃 我可以忘记你
shì yī shì shuí gǎn bù fàng qì  wǒ kě yǐ wàng jì nǐ
ซื่อ อี๋ ซื่อ สุย ก่าน ปู๋ ฟ่าง ชี่  หวอ เขอ อี่ ว่าง จี้ หนี่

不过更想 保守这秘密 不过更想 保守这秘密
bù guò gèng xiǎng  bǎo shǒu zhè mì mì  bù guò gèng xiǎng  bǎo shǒu zhè mì mì
ปู๋ กั้ว เกิ้ง เสี่ยง  เป๋า โส่ว เจ้อ มี่ มี่  ปู๋ กั้ว เกิ้ง เสี่ยง  เป๋า โส่ว เจ้อ มี่ มี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...