วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

Hei An Qi Shi (黑暗骑士) The Dark Knight - JJ Lin Feat.May Day Ashin (Lyrics)

เพลง Hēi Àn Qí Shì (黑暗骑士) The Dark Knight
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin Feat.Wǔ Yuè Tiān Ā Xìn (五月天阿信) May Day Ashin
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง林俊杰 : 黑暗里谁还不睡 黑色的心情和斗篷假面
LínJùnJié : hēi àn lǐ shuí hái bù shuì  hēi sè de xīn qíng hé dǒu péng jiǎ miàn
JJLin : เฮย อั้น หลี่ สุย ไห ปู๋ ซุ่ย  เฮย เซ้อ เตอะ ซิน ฉิง เหอ โต่ว เผิง เจี่ย เมี่ยน

黑夜的黑不是最黑 而在于贪婪找不到底线
hēi yè de hēi bù shì zuì hēi  ér zài yú tān lán zhǎo bù dào dǐ xiàn
เฮย เย้ เตอะ เฮย ปู๋ ซื่อ จุ้ย เฮย  เอ๋อ ไจ้ อวิ๋ ทาน หลาน เจ่า ปู๋ เต้า ตี่ เซี่ยน

阿信 : 脚下是卑微的街 我孤独站在城市天际线
ĀXìn : jiǎo xià shì bēi wēi de jiē  wǒ gū dú zhàn zài chéng shì tiān jì xiàn
Ashin : เจี่ยว เซี่ย ซื่อ เปย เวย เตอะ เจีย  หว่อ กู ตู๋ จ้าน ไจ้ เฉิง ซื่อ เทียน จี้ เซี่ยน

别问我恶类或善类 我只是渴望飞的哺乳类
bié wèn wǒ è lèi huò shàn lèi  wǒ zhǐ shì kě wàng fēi de bǔ rǔ lèi
เปี๋ย เวิ่น หว่อ เอ้อ เล้ย ฮั่ว ซ่าน เล้ย  หวอ จื่อ ซื่อ เข่อ ว่าง เฟย เตอะ ปู๋ หยู่ เล้ย

林俊杰 : 善恶的分界 不是对立面
LínJùnJié : shàn è de fēn jiè  bù shì duì lì miàn
JJLin : ซ่าน เอ้อ เตอะ เฟิน เจี้ย  ปู๋ ซื่อ ตุ้ย ลี่ เมี่ยน

阿信 : 而是每个人 那最后纯洁的防线
ĀXìn : ér shì měi gè rén  nà zuì hòu chún jié de fáng xiàn
Ashin : เอ๋อ ซื่อ เหม่ย เก้อ เหริน  น่า จุ้ย โฮ่ว ฉุน เจี๋ย เตอะ ฝัง เซี่ยน

合 : 都逃不过考验
All : dōu táo bù guò kǎo yàn
ร้องรวม : โตว เถา ปู๋ กั้ว เข่า เหยี้ยน

林俊杰 : 有没有一种考验 有没有一次淬炼
LínJùnJié : yǒu méi yǒu yī zhǒng kǎo yàn  yǒu méi yǒu yī cì cuì liàn
JJLin : โหย่ว เหมย โหย่ว อี้ จ่ง เข่า เหยี้ยน  โหย่ว เหมย โหย่ว อี๋ ชื่อ ชุ่ย เลี่ยน

拯救了世界就像
zhěng jiù le shì jiè jiù xiàng
เจิ่ง จิ้ว เลอะ ซื่อ เจี้ย จิ้ว เซี่ยง

合 : 英雄 电影 情节
All : yīng xióng  diàn yǐng  qíng jié
ร้องรวม : ยิง โสวง  เตี้ยน หยิ่ง  ฉิง เจี๋ย

阿信 : 有没有一种信念 有没有一句誓言
ĀXìn : yǒu méi yǒu yī zhǒng xìn niàn  yǒu méi yǒu yī jù shì yán
Ashin : โหย่ว เหมย โหย่ว อี้ จ่ง ซิ่น เนี่ยน  โหย่ว เหมย โหย่ว อี๋ จวี้ ซื่อ เหยียน

呼唤黎明的出现
hū huàn lí míng de chū xiàn
ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน

合 : Yeah Yeah~ 呼唤黎明的出现 Yeah Yeah~
All : Yeah Yeah~  hū huàn lí míng de chū xiàn Yeah Yeah~
ร้องรวม : เย้ เย้ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน  เย้ เย้~

林俊杰 : 呼唤黎明的出现
LínJùnJié : hū huàn lí míng de chū xiàn
JJLin : ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน

阿信 : 为什么抓光了贼 多年来更没目击过抢匪
ĀXìn : wèi shén me zhuā guāng le zéi  duō nián lái gèng méi mù jī guò qiǎng fěi
Ashin : เว่ย เสิน เมอะ จวา กวง เลอะ เจ๋ย  ตัว เหนียน ไหล เกิ้ง เหมย มู่ จี กั้ว เฉียง เฝ่ย

而贫穷还是像潮水 淹没了人们生存的尊严
ér pín qióng hái shì xiàng cháo shuǐ  yān mò le rén men shēng cún de zūn yán
เอ๋อ ผิน โฉวง ไห ซื่อ เซี่ยง เฉา สุ่ย  เยียน มั่ว เลอะ เหริน เมิน เซิง ฉุน เตอะ จุน เหยียน

林俊杰 : 文明最颠峰某天 人们和蝙蝠却住回洞穴
LínJùnJié : wén míng zuì diān fēng mǒu tiān  rén men hé biān fú què zhù huí dòng xué
JJLin : เหวิน หมิง จุ้ย เตียน เฟิง โหม่ว เทียน  เหริน เมิน เหอ เปียน ฝู เชว่ จู้ หุย ต้ง เสว๋

那罪行再也看不见 都躲在法律和交易后面
nà zuì xíng zài yě kàn bù jiàn  dōu duǒ zài fǎ lǜ hé jiāo yì hòu miàn
น่า จุ้ย สิง ไจ้ เย่ คั่น ปู๋ เจี้ยน  โตว ตั่ว ไจ้ ฝ่า ลวี้ เหอ เจียว อี้ โฮ่ว เมี่ยน

合 : 善恶的分界 不怕难分辨
All : shàn è de fēn jiè  bù pà nán fēn biàn
ร้องรวม : ซ่าน เอ้อ เตอะ เฟิน เจี้ย  ปู๋ พ่า หนาน เฟิน เปี้ยน

只怕每个人 都关上双耳和双眼 都害怕去改变
zhǐ pà měi gè rén  dōu guān shàng shuāng ěr hé shuāng yǎn  dōu hài pà qù gǎi biàn
จื่อ พ่า เหม่ย เก้อ เหริน  โตว กวน ซ่าง ซวง เอ่อ เหอ ซวง เหยี่ยน  โตว ไห้ พ่า ชวี่ ไก่ เปี้ยน

林俊杰 : 有没有一种改变 有没有一次壮烈
LínJùnJié : yǒu méi yǒu yī zhǒng gǎi biàn  yǒu méi yǒu yī cì zhuàng liè
JJLin : โหย่ว เหมย โหย่ว อี้ จ๋ง ไก่ เปี้ยน  โหย่ว เหมย โหย่ว อี๋ ชื่อ จ้วง เลี้ย

结局的完美就像
jié jú de wán měi jiù xiàng
เจี๋ย จวี๋ เตอะ หวาน เหม่ย จิ้ว เซี่ยง

合 : 英雄 电影 情节
All : yīng xióng  diàn yǐng  qíng jié
ร้องรวม : ยิง โสวง  เตี้ยน หยิ่ง  ฉิง เจี๋ย

阿信 : 有没有一种信念 有没有一句誓言
ĀXìn : yǒu méi yǒu yī zhǒng xìn niàn  yǒu méi yǒu yī jù shì yán
Ashin : โหย่ว เหมย โหย่ว อี้ จ่ง ซิ่น เนี่ยน  โหย่ว เหมย โหย่ว อี๋ จวี้ ซื่อ เหยียน

呼唤黎明的出现
hū huàn lí míng de chū xiàn
ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน

合 : Yeah Yeah~ 呼唤黎明的出现 Yeah Yeah~
All : Yeah Yeah~  hū huàn lí míng de chū xiàn Yeah Yeah~
ร้องรวม : เย้ เย้ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน  เย้ เย้~

呼唤黎明的出现
hū huàn lí míng de chū xiàn
ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน

林俊杰 : 呼唤黎明的出现
LínJùnJié : hū huàn lí míng de chū xiàn
JJLin : ฮู ฮ่วน หลี หมิง เตอะ ชู เซี่ยน

阿信 : 越来越毒的雨水 越来越多的灾变
ĀXìn : yuè lái yuè dú de yǔ shuǐ  yuè lái yuè duō de zāi biàn
Ashin : เยว่ ไหล เยว่ ตู๋ เตอะ อวิ๋ สุ่ย  เยว่ ไหล เยว่ ตัว เตอะ ไจ เปี้ยน

越来越远的从前
yuè lái yuè yuǎn de cóng qián
เยว่ ไหล เยว่ หย่วน เตอะ ฉง เฉียน

合 : 英雄 电影 情节
All : yīng xióng  diàn yǐng  qíng jié
ร้องรวม : ยิง โสวง  เตี้ยน หยิ่ง  ฉิง เจี๋ย

律师和小丑勾结 民代和财团签约 HO~
lǜ shī hé xiǎo chǒu  gōu jié  mín dài hé cái tuán qiān yuē  HO~
ลวี้ ซือ เหอ เสียว โฉ่ว โกว เจี๋ย  หมิน ไต้ เหอ ไฉ ถวน เชียน เยว  โฮ้~

善良和罪恶妥协
shàn liáng hé zuì è tuǒ xié
ซ่าน เหลียง เหอ จุ้ย เอ้อ ถั่ว เสีย

越来越大的企业 越来越小的公园
yuè lái yuè dà de qǐ yè  yuè lái yuè xiǎo de gōng yuán
เยว่ ไหล เยว่ ต้า เตอะ ฉี่ เย้  เยว่ ไหล เยว่ เสี่ยว เตอะ กง หยวน

越来越深的幻灭 英雄 电影 情节
yuè lái yuè shēn de huàn miè  yīng xióng  diàn yǐng  qíng jié
เยว่ ไหล เยว่ เซิน เตอะ ฮ่วน เมี้ย  ยิง โสวง  เตี้ยน หยิ่ง  ฉิง เจี๋ย

面具下的人是谁 或是说不管是谁 HO~
miàn jù xià de rén shì shuí  huò shì shuō bù guǎn shì shuí  HO~
เมี่ยน จวี้ เซี่ย เตอะ เหริน ซื่อ สุย  ฮั่ว ซื่อ ซัว ปู้ ก่วน ซื่อ สุย  โฮ้~

都无法全身而退 Yeah Yeah~ (x3)
dōu wú fǎ quán shēn ér tuì  Yeah Yeah~ (x3)
โตว อู๋ ฝ่า เฉวียน เซิน เอ๋อ ทุ่ย  เย้ เย้~ (x3)

林俊杰 : 当我们都走上街
LínJùnJié : dāng wǒ men dōu zǒu shàng jiē
JJLin : ตัง หว่อ เมิน โตว โจ่ว ซ่าง เจีย

当我们怀抱信念 当我们亲身扮演
dāng wǒ men huái bào xìn niàn  dāng wǒ men qīn shēn bàn yǎn
ตัง หว่อ เมิน ไหว เป้า ซิ่น เนี่ยน  ตัง หว่อ เมิน ชิน เซิน ปั้น เหยี่ยน

合 : 英雄 电影 情节
All : yīng xióng  diàn yǐng  qíng jié
ร้องรวม : ยิง โสวง  เตี้ยน หยิ่ง  ฉิง เจี๋ย

你就是一种信念 你就是一句誓言 Woo
nǐ jiù shì yī zhǒng xìn niàn  nǐ jiù shì yī jù shì yán  Woo
หนี่ จิ้ว ซื่อ อี้ จ่ง ซิ่น เนี่ยน  หนี่ จิ้ว ซื่อ อี๋ จวี้ ซื่อ เหยียน  โว้

世界正等你出现 Yeah Yeah~
shì jiè zhèng děng nǐ chū xiàn Yeah Yeah~
ซื่อ เจี้ย เจิ้ง เติ๋ง หนี่ ชู เซี่ยน  เย้ เย้~

世界正等你出现 Yeah Yeah~ OH~ Yeah~
shì jiè zhèng děng nǐ chū xiàn Yeah Yeah~ OH~ Yeah~
ซื่อ เจี้ย เจิ้ง เติ๋ง หนี่ ชู เซี่ยน  เย้ เย้~ โอ้~ เย้~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ...ดีใจจังเลยที่มีเว็บดีๆแบบนี้ ชอบซีรีส์และเพลงไต้หวันมากๆเลยค่ะ แต่รู้สึกจะหาข่าว หรือข้อมูลจากสื่อไทยยากจังเลยค่ะ พอมาเจอเว็บนี้ดีในมากๆ เหมือนได้เจอเพื่อนเลยค่ะ...ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปันนะคะ...จะติดตามตลอดเลยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ ^___^

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. สวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับคอมเม้นต์นะครับ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆ เลยครับ แล้วเข้ามาติดตามเพลงไต้หวันบ่อยๆ นะคร้าบบบ :D

      ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...