วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

Dao Bu Ru (倒不如) It would be better - Della Ding (English Translation)

เพลง Dào Bù Rú (倒不如) It would be better
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


痛要痛到 什么程度 才算是 有资格被安抚
tòng yào tòng dào  shén me chéng dù  cái suàn shì  yǒu zī gé bèi ān fǔ
ท่ง เหย้า ท่ง เต้า  เสิน เมอะ เฉิง ตู้  ไฉ ซ่วน ซื่อ  โหย่ว จือ เก๋อ เป้ย อัน ฝู่
How many levels of pain are there  It is eligible to be consoled

并不是我喜欢孤独 只不过我比较忍得住
bìng bù shì wǒ  xǐ huān gū dú  zhǐ bù guò  wǒ bǐ jiào rěn de zhù
ปิ้ง ปู๋ ซื่อ หว่อ  สี่ ฮวน กู ตู๋  จื่อ ปู๋ กั้ว  หว่อ ปี่ เจี้ยว เหริ่น เตอะ จู้
I do not like loneliness But I can bear

爱要爱到 什么地步 才能够 有资格去痛哭
ài yào ài dào  shén me dì bù  cái néng gòu  yǒu zī gé qù tòng kū
อ้าย เหย้า อ้าย เต้า  เสิน เมอะ ตี้ ปู้  ไฉ เหนิง โก้ว  โหย่ว จือ เก๋อ ชวี่ ท่ง คู
How many levels of love are there  It is eligible to cry

既然已经 各走各路 倒不如 为单身而欢呼
jì rán yǐ jīng  gè zǒu gè lù  dào bù rú  wèi dān shēn ér huān hū
จี้ หยาน อี่ จิง  เก้อ โจ่ว เก้อ ลู่  เต้า ปู้ หยู  เว่ย ตัน เซิน เอ๋อ ฮวน ฮู
Now that we have each go our own ways  It would be better for single

*爱到结束 差点忘了复原的天赋
ài dào jié shù  chà diǎn wàng le fù yuán de tiān fù
อ้าย เต้า เจี๋ย ซู่  ช่า เตี่ยน ว่าง เลอะ ฟู่ หยวน เตอะ เทียน ฟู่
Love had ended  I almost forgot to recover talent

没人帮助 要懂得自己找药水和胶布
méi rén bāng zhù  yào dǒng de zì jǐ zhǎo yào shuǐ hé jiāo bù
เหมย เหริน ปัง จู้  เหย้า ต่ง เตอะ จื้อ จี่ เจ่า เหย้า สุ่ย เหอ เจียว ปู้
No one to help  To know how to find medicine and plaster by myself

难免回顾 分手原来不是谁被谁辜负
nán miǎn huí gù  fēn shǒu yuán lái bù shì shuí bèi shuí gū fù
หนาน เหมี่ยน หุย กู้  เฟิน โส่ว หยวน ไหล ปู๋ ซื่อ สุย เป้ย สุย กู ฟู่
It's hard to look the past  Break up originally wasn't supposed to let us down

可惜了这幸福 我还值得 被祝福
kě xī le zhè xìng fú  wǒ hái zhí dé  bèi zhù fú
เข่อ ซี เลอะ เจ้อ ซิ่ง ฝู  หว่อ ไห จื๋อ เต๋อ  เป้ย จู้ ฝู
It's a pity for this happiness  I also deserve to be blessed

给要给到 入不敷出 才知道 爱的一塌糊涂
gěi yào gěi dào  rù bù fū chū  cái zhī dào  ài de yī tā hú tu
เก่ย เหย้า เก่ย เต้า  ยู่ ปู้ ฟู ชู  ไฉ จือ เต้า  อ้าย เตอะ อี้ ทา หู ถุ
To give is unable to make ends meet  Just to know that love is messy

既然没有 更好出路 倒不如 转身鞠躬谢幕
jì rán méi yǒu  gèng hǎo chū lù  dào bù rú  zhuǎn shēn jū gōng xiè mù
จี้ หยาน เหมย โหย่ว  เกิ้ง เห่า ชู ลู่  เต้า ปู้ หยู  จ่วน เซิน จวี กง เซี้ย มู่
Now that there is no better way out  It would be better to face the curtain with a bow

Repeat*

爱到结束 再多控诉也于事无补
ài dào jié shù  zài duō kòng sù yě yú shì wú bǔ
อ้าย เต้า เจี๋ย ซู่  ไจ้ ตัว ค่ง ซู่ เย่ อวิ๋ ซื่อ อู๋ ปู่
Love had ended  More complaints also didn’t help me

没人帮助 要懂得自己找药水和胶布
méi rén bāng zhù  yào dǒng de zì jǐ zhǎo yào shuǐ hé jiāo bù
เหมย เหริน ปัง จู้  เหย้า ต่ง เตอะ จื้อ จี่ เจ่า เหย้า สุ่ย เหอ เจียว ปู้
No one to help  To know how to find medicine and plaster by myself

难免回顾 分手不是我不被幸福眷顾
nán miǎn huí gù  fēn shǒu bù shì wǒ bù bèi xìng fú juàn gù
หนาน เหมี่ยน หุย กู้  เฟิน โส่ว ปู๋ ซื่อ หว่อ ปู๋ เป้ย ซิ่ง ฝู เจวี้ยน กู้
It's hard to look the past  Breaking up is not me I don't be favored by  happiness

反而应该庆祝 我还值得 被祝福
fǎn ér yīng gāi qìng zhù  wǒ hái zhí dé  bèi zhù fú
ฝ่าน เอ๋อ ยิง ไก ชิ่ง จู้  หว่อ ไห จื๋อ เต๋อ  เป้ย จู้ ฝู
But I should celebrate  I also deserve to be blessed

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...