วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

An Hao IIV (暗号IIV) Cypher IIV - Adason Lo (Lyrics)

เพลง 暗号IIV (Àn Hào IIV) Cypher IIV
ศิลปิน Adason Lo (罗力Luó Lì Wēi
อัลบั้ม Quán Zhí Zhái Nán (职宅) Fulltime otaku
สังกัด EEG Emperor Entertainment Group (HK)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*当你听到这暗号 别以为我开玩笑 别忘了这个约定
dāng nǐ tīng dào zhè àn hào  bié yǐ wéi wǒ kāi wán xiào  bié wàng le zhè gè yuē dìng
ตัง หนี่ ทิง เต้า เจ้อ อั้น เฮ่า  เปี๋ย อี่ เหวย หว่อ ไค หวาน เสี้ยว  เปี๋ย ว่าง เลอะ เจ้อ เก้อ เยว ติ้ง

我知道 没有你该怎么办 写首歌给亲爱的
wǒ zhī dào  méi yǒu nǐ gāi zěn me bàn  xiě shǒu gē gěi qīn ài de
หว่อ จือ เต้า  เหมย โหยว หนี่ ไก เจิ่น เมอะ ปั้น  เสีย โส่ว เกอ เก่ย ชิน อ้าย เตอะ

藏在我的歌词 总有一天会知道
cáng zài wǒ de gē cí  zǒng yǒu yī tiān huì zhī dào
ฉาง ไจ้ หว่อ เตอะ เกอ ฉือ  จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน ฮุ่ย จือ เต้า

Lo Li We Lo Li Wee 只有你知道
Lo Li We Lo Li Wee  zhǐ yǒu nǐ zhī dào
โล ลี วี โล ลี วี  จื๋อ โหยว หนี่ จือ เต้า

DoDoDo DoDoDo 这是一个暗号
DoDoDo DoDoDo  zhè shì yī gè àn hào
โดโดโด โดโดโด  เจ้อ ซื่อ อี๋ เก้อ อั้น เฮ่า

漫天盛开的樱花里 在情人季节 吃再多的巧克力 也不腻
màn tiān shèng kāi de yīng huā lǐ  zài qíng rén jì jié  chī zài duō de qiǎo kè lì  yě bù nì
ม่าน เทียน เซิ่ง ไค เตอะ ยิง ฮวา หลี่  ไจ้ ฉิง เหริน จี้ เจี๋ย  ชือ ไจ้ ตัว เตอะ เฉี่ยว เค่อ ลี่  เย่ ปู๋ นี่

123 拍照了 我不是很会微笑
yī èr sān pāi zhào le  wǒ bù shì hěn huì wēi xiào
อี เอ้อ ซาน ไพ เจ้า เลอะ  หว่อ ปู๋ ซื่อ เหิ่น ฮุ่ย เวย เสี้ยว

算了吧 算了吧 这些并不重要
suàn le ba  suàn le ba  zhè xiē bìng bù zhòng yào
ซ่วน เลอะ ป่ะ  ซ่วน เลอะ ป่ะ  เจ้อ เซีย ปิ้ง ปู๋ จ้ง เหย้า

不认识 我不懂寻找的是你 因为现实里我已找到了你
bù rèn shi  wǒ bù dǒng xún zhǎo de shì nǐ  yīn wèi xiàn shí lǐ wǒ yǐ zhǎo dào le nǐ
ปู๋ เริ่น ชึ  หว่อ ปู้ ต่ง สวิน เจ่า เตอะ ซื่อ หนี่  ยิน เว่ย เซี่ยน สือ หลี หว่อ อี๋ เจ่า เต้า เลอะ หนี่

我看到你 看到你给我鼓励 我听着你陪我唱歌的声音
wǒ kàn dào nǐ  kàn dào nǐ gěi wǒ gǔ lì  wǒ tīng zhe nǐ péi wǒ chàng gē de shēng yīn
หว่อ คั่น เต้า หนี่  คั่น เต้า หนี่ เก๋ย หวอ กู่ ลี่  หว่อ ทิง เจอะ หนี่ เผย หว่อ ช่าง เกอ เตอะ เซิง ยิน

好不好听 (很好听) 谢谢你 (不客气)
hǎo bù hǎo tīng (hěn hǎo tīng)  xiè xie nǐ (bù kè qì)
เห่า ปู้ เห่า ทิง (เหิน เห่า ทิง)  เซี้ย เซี้ย หนี่ (ปู๋ เค่อ ชี่)

因你我才能唱得下去
yīn nǐ wǒ cái néng chàng de xià qù
ยิน หนี หว่อ ไฉ เหนิง ช่าง เตอะ เซี่ย ชวี่

从此我答应了你 一定会好好努力 别忘了这个约定
cóng cǐ wǒ dā yìng le nǐ  yī dìng huì hǎo hǎo nǔ lì  bié wàng le zhè gè yuē dìng
ฉง ฉือ หว่อ ตา ยิ่ง เลอะ หนี่  อี๋ ติ้ง ฮุ่ย เหา เห่า หนู่ ลี่  เปี๋ย ว่าง เลอะ เจ้อ เก้อ เยว ติ้ง

对爸爸 妈妈 哥哥 姐姐 弟弟或妹妹 说好不会随便乱发脾气
duì bà ba  mā ma  gē ge  jiě jie  dì di huò mèi mei  shuō hǎo bù huì suí biàn luàn fā pí qì
ตุ้ย ป้า ป่ะ  มา ม่ะ  เกอ เกอะ  เจี่ย เจีย  ตี้ ติ ฮั่ว เม่ย เมย  ซัว เห่า ปู๋ ฮุ่ย สุย เปี้ยน ล่วน ฟา ผี ชี่

万一你一不小心 伤害了某位的心 有些事不必在意
wàn yī nǐ yī bù xiǎo xīn  shāng hài le mǒu wèi de xīn  yǒu xiē shì bù bì zài yì
ว่าน อี หนี่ อี ปู้ เสี่ยว ซิน  ซาง ไห้ เลอะ โหม่ว เว่ย เตอะ ซิน  โหย่ว เซีย ซื่อ ปู๋ ปี้ ไจ้ อี้

向过去的不开心都说不 不愿再看见你哭
xiàng guò qù de bù kāi xīn dōu shuō bù  bù yuàn zài kàn jiàn nǐ kū
เซี่ยง กั้ว ชวี่ เตอะ ปู้ ไค ซิน โตว ซัว ปู้  ปู๋ ย่วน ไจ้ คั่น เจี้ยน หนี่ คู

我永远不会忘记 你是我的全部
wǒ yǒng yuǎn bù huì wàng jì  nǐ shì wǒ de quán bù
หวอ หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย ว่าง จี้  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เฉวียน ปู้

从现在 到以后 都想要有你陪我
cóng xiàn zài  dào yǐ hòu  dōu xiǎng yào yǒu nǐ péi wǒ
ฉง เซี่ยน ไจ้  เต้า อี่ โฮ่ว  โตว เสี่ยง เหย้า โหยว หนี่ เผย หว่อ

你问我 爱不爱我 这是一个暗号
nǐ wèn wǒ  ài bù ài wǒ  zhè shì yī gè àn hào
หนี่ เวิ่น หว่อ  อ้าย ปู๋ อ้าย หว่อ  เจ้อ ซื่อ อี๋ เก้อ อั้น เฮ่า

不认识 我不懂寻找的是你 因为现实里我已找到了你
bù rèn shi  wǒ bù dǒng xún zhǎo de shì nǐ  yīn wèi xiàn shí lǐ wǒ yǐ zhǎo dào le nǐ
ปู๋ เริ่น ชึ  หว่อ ปู้ ต่ง สวิน เจ่า เตอะ ซื่อ หนี่  ยิน เว่ย เซี่ยน สือ หลี หว่อ อี๋ เจ่า เต้า เลอะ หนี่

但某一天 突然间发现少了你 没关系我自己唱给自己听
dàn mǒu yī tiān  tū rán jiān fā xiàn shǎo le nǐ  méi guān xi wǒ zì jǐ chàng gěi zì jǐ tīng
ตั้น โหม่ว อี้ เทียน  ทู หยาน เจียน ฟา เซี่ยน เส่า เลอะ หนี่  เหมย กวน ซิ หว่อ จื้อ จี่ ช่าง เก่ย จื้อ จี่ ทิง

为什么(为什么) 不好听(不好听)
wèi shén me(wèi shén me)  bù hǎo tīng(bù hǎo tīng) 
เว่ย เสิน เมอะ(เว่ย เสิน เมอะ)  ปู้ เห่า ทิง(ปู้ เห่า ทิง)

请让我们一起唱下去 Huu
qǐng ràng wǒ men yī qǐ chàng xià qù  Huu
ฉิ่ง ร่าง หว่อ เมิน อี้ ฉี่ ช่าง เซี่ย ชวี่  ฮู้

**从此我答应了你 一定会好好努力 别忘了这个约定
cóng cǐ wǒ dā yìng le nǐ  yī dìng huì hǎo hǎo nǔ lì  bié wàng le zhè gè yuē dìng
ฉง ฉือ หว่อ ตา ยิ่ง เลอะ หนี่  อี๋ ติ้ง ฮุ่ย เหา เห่า หนู่ ลี่  เปี๋ย ว่าง เลอะ เจ้อ เก้อ เยว ติ้ง

你生气 生病 或头痛感冒 如果你难过烦恼
nǐ shēng qì  shēng bìng  huò tóu tòng gǎn mào  rú guǒ nǐ nán guò fán nǎo 
หนี่ เซิง ชี่  เซิง ปิ้ง  ฮั่ว โถว ท่ง ก่าน เม่า  หยู กั๋ว หนี่ หนาน กั้ว ฝาน เหน่า

我都陪你好不好 (Woo)
wǒ dōu péi nǐ hǎo bù hǎo (Woo)
หว่อ โตว เผย หนี่ เห่า ปู่ เห่า  (โว้)

ซ้ำ *, **

当你听到这暗号 多希望让你知道 你对我多么重要
dāng nǐ tīng dào zhè àn hào  duō xī wàng ràng nǐ zhī dào  nǐ duì wǒ duō me zhòng yào
ตัง หนี่ ทิง เต้า เจ้อ อั้น เฮ่า  ตัว ซี ว่าง ร่าง หนี่ จือ เต้า  หนี่ ตุ้ย หว่อ ตัว เมอะ จ้ง เหย้า

是没有你怎么办 写首歌给亲爱的
shì méi yǒu nǐ zěn me bàn  xiě shǒu gē gěi qīn ài de 
ซื่อ เหมย โหยว หนี เจิ่น เมอะ ปั้น  เสีย โส่ว เกอ เก่ย ชิน อ้าย เตอะ

藏在我的歌词 总有一天会知道
cáng zài wǒ de gē cí  zǒng yǒu yī tiān huì zhī dào
ฉาง ไจ้ หว่อ เตอะ เกอ ฉือ  จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน ฮุ่ย จือ เต้า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...