วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

Ai Lin Na (艾琳娜) Elena - Power Station (Lyrics)

เพลง Ài Lín Nà (艾琳娜) Elena
ศิลปิน Dòng Lì Huǒ Chē (动力火车) Power Station
อัลบั้ม Guāng () Light
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

L O V E  L O V E  L O V E  GO GO GO

L O V E  L O V E  L O V E  GO GO GO

风梳过的头发 雨淋过的潇洒
fēng shū guò de tóu fa  yǔ lín guò de xiāo sǎ
เฟิง ซู กั้ว เตอะ โถว ฟะ  อวิ่ หลิน กั้ว เตอะ เซียว ส่า 

踏上了这条路 我踩着轻快的步伐
tà shàng le zhè tiáo lù  wǒ cǎi zhe qīng kuài de bù fá
ท่า ซ่าง เลอะ เจ้อ เถียว ลู่  หวอ ไฉ่ เจอะ ชิง ไคว่ เตอะ ปู้ ฝา

任满天的晚霞 染红了天之涯
rèn mǎn tiān de wǎn xiá  rǎn hóng le tiān zhī yá
เริ่น หม่าน เทียน เตอะ หว่าน เสีย  หย่าน หง เลอะ เทียน จือ หยา 

思念像一杯烈酒 不断的升华
sī niàn xiàng yī bēi liè jiǔ  bù duàn de shēng huá
ซือ เนี่ยน เซี่ยง อี้ เปย เลี้ย จิ่ว  ปู๋ ต้วน เตอะ เซิง หวา

热血满腔离乡 迈向那未知的远方
rè xuè mǎn qiāng lí xiāng  mài xiàng nà wèi zhī de yuǎn fāng 
เย่อ เซว่ หม่าน เชียง หลี เซียง  ไม่ เซี่ยง น่า เว่ย จือ เตอะ หย่วน ฟัง

每一次再回头望 回家的路又更长
měi yī cì zài huí tóu wàng  huí jiā de lù yòu gèng cháng
เหม่ย อี๋ ชื่อ ไจ้ หุย โถว ว่าง  หุย เจีย เตอะ ลู่ โย่ว เกิ้ง ฉาง

我流浪 闯荡 可从来都不曾遗忘
wǒ liú làng  chuǎng dàng  kě cóng lái dōu bù céng yí wàng 
หว่อ หลิว ล่าง  ฉ่วง ตั้ง  เข่อ ฉง ไหล โตว ปู้ เฉิง อี๋ ว่าง

那个让我朝思暮想美丽的姑娘
nà gè ràng wǒ zhāo sī mù xiǎng měi lì de gū niang
น่า เก้อ ร่าง หว่อ เจา ซือ มู่ เสียง เหม่ย ลี่ เตอะ กู เหนียง

*艾琳娜 我回来啦 可知我心多牵挂
ÀiLínNà  wǒ huí lái la  kě zhī wǒ xīn duō qiān guà 
อ้ายหลินน่า  หว่อ หุย ไหล ล่ะ  เข่อ จือ หว่อ ซิน ตัว เชียน กว้า

艾琳娜 我回来啦 你的心是我的家
ÀiLínNà  wǒ huí lái la  nǐ de xīn shì wǒ de jiā
อ้ายหลินน่า  หว่อ หุย ไหล ล่ะ  หนี่ เตอะ ซิน ซื่อ หว่อ เตอะ เจีย    

L O V E  L O V E  L O V E  GO GO GO

久违的亲人啊 梦中的爱人呐
jiǔ wéi de qīn rén ā  mèng zhōng de ài rén nà 
จิ่ว เหวย เตอะ ชิน เหริน อา  เมิ่ง จง เตอะ อ้าย เหริน น่า

用红红的炉火 温一盏思念的热茶
yòng hóng hóng de lú huǒ  wēn yī zhǎn sī niàn de rè chá
ย่ง หง หง เตอะ หลู หั่ว  เวิน อี้ จ่าน ซือ เนี่ยน เตอะ เย่อ ฉา

我背上老吉他 热泪已不听话 一句句唱着那首 古老的问答
wǒ bēi shàng lǎo jí tā  rè lèi yǐ bù tīng huà  yī jù jù chàng zhe nà shǒu  gǔ lǎo de wèn dá
หว่อ เปย ซ่าง เหล่า จี๋ ทา  เย่อ เล้ย อี่ ปู้ ทิง ฮว่า  อี๋ จวี้ จวี้ ช่าง เจอะ น่า โส่ว  กู๋ เหล่า เตอะ เวิ่น ต๋า

别来无恙故乡 我白发苍苍的爹娘
bié lái wú yàng gù xiāng  wǒ bái fà cāng cāng de diē niáng 
เปี๋ย ไหล อู๋ ย่าง กู้ เซียง  หว่อ ไป๋ ฟ้า ชาง ชาง เตอะ เตีย เหนียง

是你紧紧的拥抱 温暖漂泊的肩膀
shì nǐ jǐn jǐn de yōng bào  wēn nuǎn piāo bó de jiān bǎng
ซื่อ หนี จิ๋น จิ่น เตอะ ยง เป้า  เวิน หน่วน เพียว ปั๋ว เตอะ เจียน ป่าง

我流浪 闯荡 可从来都不曾遗忘
wǒ liú làng  chuǎng dàng  kě cóng lái dōu bù céng yí wàng 
หว่อ หลิว ล่าง  ฉ่วง ตั้ง  เข่อ ฉง ไหล โตว ปู้ เฉิง อี๋ ว่าง

永远让我朝思暮想归去的地方
yǒng yuǎn ràng wǒ zhāo sī mù xiǎng guī qù de dì fāng
หยง หย่วน ร่าง หว่อ เจา ซือ มู่ เสี่ยง กุย ชวี่ เตอะ ตี้ ฟัง

ซ้ำ *

L O V E  L O V E  L O V E  L O V E  Hmm~ ~

ซ้ำ *, *

L O V E  L O V E  L O V E  GO GO GO Hmm~ ~

L O V E  L O V E  L O V E  GO GO GO

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...