วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Wei Ai Qi Cheng (为爱启程) Love Voyage - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Wèi Ài Qǐ Chéng (为爱启程) Love Voyage
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Wèi Ài Qǐ Chéng (为爱启程) Love Voyage
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

我的天空(天空) 为何挂满湿的泪(的泪)
wǒ de tiān kōng(tiān kōng)  wèi hé guà mǎn shī de lèi(de lèi)
หว่อ เตอะ เทียน คง(เทียน คง)  เว่ย เหอ กว้า หม่าน ซือ เตอะ เล้ย(เตอะ เล้ย)

我的天空(天空) 为何总灰的脸
wǒ de tiān kōng(tiān kōng) wèi hé zǒng huī de liǎn
หว่อ เตอะ เทียน คง(เทียน คง)  เว่ย เหอ จ่ง ฮุย เตอะ เหลี่ยน

飘流在世界的另一边 任寂寞侵犯一遍一遍
piāo liú zài shì jiè de lìng yī biān  rèn jì mò qīn fàn yī biàn yī biàn
เพียว หลิว ไจ้ ซื่อ เจี้ย เตอะ ลิ่ง อี้ เปียน  เริ่น จี้ มั่ว ชิน ฟ่าน อี๋ เปี้ยน อี๋ เปี้ยน

天空划着长长的思念
tiān kōng huá zhe cháng cháng de sī niàn
เทียน คง หวา เจอะ ฉาง ฉาง เตอะ ซือ เนี่ยน

全世界只有你不懂我爱你 我给的不只是好朋友而已
quán shì jiè zhǐ yǒu nǐ bù dǒng wǒ ài nǐ  wǒ gěi de bù zhǐ shì hǎo péng yǒu ér yǐ
เฉวียน ซื่อ เจี้ย จื๋อ โหยว หนี่ ปู้ ต๋ง หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ เก่ย เตอะ ปู้ จื่อ ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว เอ๋อ อี่

每个欲言又止浅浅笑容里 难道你没发现我渴望讯息
měi gè yù yán yòu zhǐ qiǎn qiǎn xiào róng lǐ  nán dào nǐ méi fā xiàn wǒ kě wàng xùn xī
เหม่ย เก้อ อวิ้ เหยียน โย่ว จื่อ เฉียน เฉี่ยน เสี้ยว หยง หลี่  หนาน เต้า หนี่ เหมย ฟา เซี่ยน หวอ เข่อ ว่าง ซวิ่น ซี

终于看开 爱回不来 我们面前太多阻碍
zhōng yú kàn kāi  ài huí bù lái  wǒ men miàn qián tài duō zǔ ài
จง อวิ๋ คั่น ไค  อ้าย หุย ปู้ ไหล  หว่อ เมิน เมี่ยน เฉียน ไท่ ตัว จู่ อ้าย

你的手却放不开 宁愿没出息 求我别离开
nǐ de shǒu què fàng bù kāi  nìng yuàn méi chū xi  qiú wǒ bié lí kāi
หนี่ เตอะ โส่ว เชว่ ฟ่าง ปู้ ไค  นิ่ง ย่วน เหมย ชู ซิ  ฉิว หว่อ เปี๋ย หลี ไค

我怀念的是无话不说 我怀念的是一起做梦
wǒ huái niàn de shì wú huà bù shuō  wǒ huái niàn de shì yī qǐ zuò mèng
หว่อ ไหว เนี่ยน เตอะ ซื่อ อู๋ ฮว่า ปู้ ซัว  หว่อ ไหว เนี่ยน เตอะ ซื่อ อี้ ฉี่ จั้ว เมิ่ง

我怀念的是争吵以后 还是想要爱你的冲动
wǒ huái niàn de shì zhēng chǎo yǐ hòu  hái shì xiǎng yào ài nǐ de chōng dòng
หว่อ ไหว เนี่ยน เตอะ ซื่อ เจิง เฉา อี่ โฮ่ว  ไห ซื่อ เสี่ยง เหย้า อ้าย หนี่ เตอะ ชง ต้ง

我记得那年生日 也记得那一首歌
wǒ jì de nà nián shēng rì  yě jì de nà yī shǒu gē
หว่อ จี้ เตอะ น่า เหนียน เซิง ยื้อ  เย่ จี้ เตอะ น่า อี้ โส่ว เกอ

记得那片星空 最紧的右手 最暖的胸口 谁记得 谁忘了
jì de nà piàn xīng kōng  zuì jǐn de yòu shǒu  zuì nuǎn de xiōng kǒu  shuí jì de  shuí wàng le
จี้ เตอะ น่า เพี่ยน ซิง คง  จุ้น จิ่น เตอะ โย่ว โส่ว  จุ้ย หน่วน เตอะ โซวง โข่ว  สุย จี้ เตอะ  สุย ว่าง เลอะ

阴天 在不开灯的房间 当所有思绪都一点一点沉淀
yīn tiān  zài bù kāi dēng de fáng jiān  dāng suǒ yǒu sī xù dōu yī diǎn yī diǎn chén diàn
ยิน เทียน  ไจ้ ปู้ ไค เติง เตอะ ฝัง เจียน  ตัง สัว โหย่ว ซือ ซวี่ โตว อี้ เตี่ยน อี้ เตี่ยน เฉิน เตี้ยน

爱情究竟是精神鸦片 还是世纪末的无聊消遣
ài qíng jiū jìng shì jīng shén yā piàn  hái shì shì jì mò de wú liáo xiāo qiǎn
อ้าย ฉิง จิว จิ้ง ซื่อ จิง เสิน ยา เพี่ยน  ไห ซื่อ ซื่อ จี้ มั่ว เตอะ อู๋ เหลียว เซียว เฉี่ยน

香烟 氲成一滩光圈 和他的照片就摆在手边
xiāng yān  yūn chéng yī tān guāng quān  hé tā de zhào piàn jiù bǎi zài shǒu biān
เซียง เยียน  วิน เฉิง อี้ ทาน กวง เชวียน  เหอ ทา เตอะ เจ้า เพี่ยน จิ้ว ป่าย ไจ้ โส่ว เปียน

傻傻两个人 笑的多甜 爱沿着 抛物线
shǎ shǎ liǎng gè rén  xiào de duō tián  ài yán zhe  pāo wù xiàn
สา ส่า เหลี่ยง เก้อ เหริน  เสี้ยว เตอะ ตัว เถียน  อ้าย เหยียน เจอะ  เพา อู้ เซี่ยน

离幸福 总降落得差一点 至高后才了解
lí xìng fú  zǒng jiàng luò de chà yī diǎn  zhì gāo hòu cái liǎo jiě
หลี ซิ่ง ฝู  จ่ง เจี้ยง ลั่ว เตอะ ช่า อี้ เตี่ยน  จื้อ เกา โฮ่ว ไฉ เหลียว เจี่ย

世上月圆月缺只是错觉
shì shàng yuè yuán yuè quē zhǐ shì cuò jué
ซื่อ ซ่าง เยว่ หยวน เยว่ เชว จื่อ ซื่อ ชั่ว เจว๋

我们变成了世上 最熟悉的陌生人
wǒ men biàn chéng le shì shàng  zuì shóu xī de mò shēng rén 
หว่อ เมิน เปี้ยน เฉิง เลอะ ซื่อ ซ่าง  จุ้ย โสว ซี เตอะ มั่ว เซิง เหริน

今后各自曲折 各自悲哀
jīn hòu gè zì qū zhé  gè zì bēi āi
จิน โฮ่ว เก้อ จื้อ ชวี เจ๋อ  เก้อ จื้อ เปย อาย

只怪我们爱得那么汹涌 爱得那么深
zhǐ guài wǒ men ài de nà me xiōng yǒng  ài de nà me shēn
จื่อ ไกว้ หว่อ เมิน อ้าย เตอะ น่า เมอะ โซวง หย่ง  อ้าย เตอะ น่า เมอะ เซิน

于是梦醒了搁浅了沉默了挥手了 却回不了神
yú shì mèng xǐng le gē qiǎn le chén mò le huī shǒu le  què huí bù liǎo shén
อวิ๋ ซื่อ เมิ่ง สิ่ง เลอะ เกอ เฉี่ยน เลอะ เฉิน มั่ว เลอะ ฮุย โส่ว เลอะ  เชว่ หุย ปู้ เหลี่ยว เสิน

如果我的坚强任性 会不小心伤害了你
rú guǒ wǒ de jiān qiáng rèn xìng  huì bù xiǎo xīn shāng hài le nǐ
หยู กั๋ว หว่อ เตอะ เจียน เฉียง เริ่น ซิ่ง  ฮุ่ย ปู้ เสี่ยว ซิน ซาง ไห้ เลอะ หนี่

你能不能温柔提醒 我虽然心太急 更害怕错过你
nǐ néng bù néng wēn róu tí xǐng  wǒ suī rán xīn tài jí  gèng hài pà cuò guò nǐ
หนี่ เหนิง ปู้ เหนิง เวิน โหรว ถี สิ่ง  หว่อ ซุย หยาน ซิน ไท่ จี๋  เกิ้ง ไห้ พ่า ชั่ว กั้ว หนี่

爱真的需要勇气 来面对流言蜚语
ài zhēn de xū yào yǒng qì  lái miàn duì liú yán fēi yǔ
อ้าย เจิน เตอะ ซวี เหย้า หย่ง ชี่  ไหล เมี่ยน ตุ้ย หลิว เหยียน เฟย อวิ่

人潮拥挤我能感觉你 放在我手心里 你的真心
rén cháo yōng jǐ wǒ néng gǎn jué nǐ  fàng zài wǒ shǒu xīn lǐ  nǐ de zhēn xīn
เหริน เฉา ยง จี่ หว่อ เหนิง ก่าน เจว๋ หนี่  ฟ่าง ไจ้ หวอ โส่ว ซิน หลี่  หนี่ เตอะ เจิน ซิน

我们的故事爱就爱到值得 错也错的值得
wǒ men de gù shì ài jiù ài dào zhí dé  cuò yě cuò de zhí dé
หว่อ เมิน เตอะ กู้ ซื่อ อ้าย จิ้ว อ้าย เต้า จื๋อ เต๋อ  ชั่ว เย่ ชั่ว เตอะ จื๋อ เต๋อ

爱到翻天覆地也会有结果
ài dào fān tiān fù dì yě huì yǒu jié guǒ
อ้าย เต้า ฟัน เทียน ฟู่ ตี้ เย่ ฮุ่ย โหย่ว เจี๋ย กั่ว

用尽所有力气不是为我 那是为你才这么做
yòng jìn suǒ yǒu lì qì bù shì wèi wǒ  nà shì wèi nǐ cái zhè me zuò
ย่ง จิ้น สัว โหย่ว ลี่ ชี่ ปู๋ ซื่อ เว่ย หว่อ  น่า ซื่อ เว่ย หนี่ ไฉ เจ้อ เมอะ จั้ว

虽然爱是种责任 给要给得完整
suī rán ài shì zhǒng zé rèn  gěi yào gěi de wán zhěng 
ซุย หยาน อ้าย ซื่อ จ่ง เจ๋อ เริ่น  เก่ย เหย้า เก่ย เตอะ หวาน เจิ่ง 

有时爱美在无法永恒
yǒu shí ài měi zài wú fǎ yǒng héng
โหย่ว สือ อ้าย เหม่ย ไจ้ อู๋ ฝา หย่ง เหิง

爱有多销魂 就有多伤人 你若勇敢爱了 就要勇敢分
ài yǒu duō xiāo hún  jiù yǒu duō shāng rén  nǐ ruò yǒng gǎn ài le  jiù yào yǒng gǎn fēn
อ้าย โหย่ว ตัว เซียว หุน  จิ้ว โหย่ว ตัว ซาง เหริน  หนี่ ยั่ว หยง ก่าน อ้าย เลอะ  จิ้ว เหย้า หยง ก่าน เฟิน

但愿天空(天空) 不再挂满湿的泪
dàn yuàn tiān kōng(tiān kōng)  bù zài guà mǎn shī de lèi
ตั้น ย่วน เทียน คง(เทียน คง)  ปู๋ ไจ้ กว้า หม่าน ซือ เตอะ เล้ย

后来 我总算学会了如何去爱 可惜你早已远去 消失在人海
hòu lái  wǒ zǒng suàn xué huì le rú hé qù ài  kě xī nǐ zǎo yǐ yuǎn qù  xiāo shī zài rén hǎi
โฮ่ว ไหล  หวอ จ่ง ซ่วน เสว๋ ฮุ่ย เลอะ หยู เหอ ชวี่ อ้าย  เข่อ ซี หนี เจ่า อี๋ หย่วน ชวี่  เซียว ซือ ไจ้ เหริน ไห่

后来 终于在眼泪中明白 有些人 一旦错过就不再
hòu lái  zhōng yú zài yǎn lèi zhōng míng bái  yǒu xiē rén  yī dàn cuò guò jiù bù zài
โฮ่ว ไหล  จง อวิ๋ ไจ้ เหยี่ยน เล้ย จง หมิง ไป๋  โหย่ว เซีย เหริน  อี๋ ตั้น ชั่ว กั้ว จิ้ว ปู๋ ไจ้

我要快乐 我要能睡得安稳
wǒ yào kuài lè  wǒ yào néng shuì de ān wěn
หว่อ เหย้า ไคว่ เล่อ  หว่อ เหย้า เหนิง ซุ่ย เตอะ อัน เหวิ่น

有些人 不抱了才温暖 离开了才不恨 我早应该割舍
yǒu xiē rén  bù bào le cái wēn nuǎn  lí kāi le cái bù hèn  wǒ zǎo yīng gāi gē shě
โหย่ว เซีย เหริน  ปู๋ เป้า เลอะ ไฉ เวิน หน่วน  หลี ไค เลอะ ไฉ ปู๋ เฮิ่น  หวอ เจ่า ยิง ไก เกอ เส่อ

我要快乐 哪怕笑得再大声 心不是热的
wǒ yào kuài lè  nǎ pà xiào de zài dà shēng  xīn bù shì rè de 
หว่อ เหย้า ไคว่ เล่อ  หน่า พ่า เสี้ยว เตอะ ไจ้ ต้า เซิง  ซิน ปู๋ ซื่อ เย่อ เตอะ 

全都是假的 只有眼泪是 真的
quán dōu shì jiǎ de  zhǐ yǒu yǎn lèi shì  zhēn de
เฉวียน โตว ซื่อ เจี่ย เตอะ  จื๋อ โหยว เหยี่ยน เล้ย ซื่อ  เจิน เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...