วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Si Ji Lie Che (四季列车) Train of Four Seasons - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Sì Jì Liè Chē (四季列) Train of Four Seasons
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง
远方的山 花开的声音 属于春天
yuǎn fāng de shān  huā kāi de shēng yīn  shǔ yú chūn tiān 
หย่วน ฟัง เตอะ ซาน  ฮวา ไค เตอะ เซิง ยิน  สู่ อวิ๋ ชุน เทียน

下一节车厢 盛夏 友情客串上演
xià yī jié chē xiāng  shèng xià  yǒu qíng kè chuàn shàng yǎn
เซี่ย อี้ เจี๋ย เชอ เซียง  เซิ่ง เซี่ย  โหย่ว ฉิง เค่อ ช่วน ซ่าง เหยี่ยน

就好像连续快速弹奏黑白琴键
jiù hǎo xiàng lián xù kuài sù tán zòu hēi bái qín jiàn 
จิ้ว เห่า เซี่ยง เหลียน ซวี่ ไคว่ ซู่ ถาน โจ้ว เฮย ไป๋ ฉิน เจี้ยน

车窗外一幕幕的风景比你还要善变
chē chuāng wài yī mù mù de fēng jǐng bǐ nǐ hái yào shàn biàn
เชอ ชวง ไว่ อี๋ มู่ มู่ เตอะ เฟิง จิ๋ง ปี๋ หนี่ ไห เหย้า ซ่าน  เปี้ยน

*我跟踪你的香水味中的那微甜
wǒ gēn zōng nǐ de xiāng shuǐ wèi zhōng de nà wēi tián 
หว่อ เกิน จง หนี่ เตอะ เซียง สุ่ย เว่ย จง เตอะ น่า เวย เถียน

寻找线索为了证明你依然鲜艳
xún zhǎo xiàn suǒ wèi le zhèng míng nǐ yī rán xiān yàn
สวิน เจ่า เซี่ยน สั่ว เว่ย เลอะ เจิ้ง หมิง หนี่ อี หยาน เซียน เหยี้ยน

列车它继续向前 落叶它泪洒秋天
liè chē tā jì xù xiàng qián  luò yè tā lèi sǎ qiū tiān 
เลี้ย เชอ ทา จี้ ซวี่ เซี่ยง เฉียน  ลั่ว เย้ ทา เล้ย ส่า ชิว เทียน

越是接近你身边 景色就越像寒冷冬天
yuè shì jiē jìn nǐ shēn biān  jǐng sè jiù yuè xiàng hán lěng dōng tiān
เยว่ ซื่อ เจีย จิ้น หนี่ เซิน เปียน  จิ่ง เซ้อ จิ้ว เยว่ เซี่ยง หาน เหลิ่ง ตง เทียน

噗噗 汽笛响 迎接神秘的雾 准备到你面前却迷了路
pū pū  qì dí xiǎng  yíng jiē shén mì de wù  zhǔn bèi dào nǐ miàn qián què mí le lù
พู พู  ชี่ ตี๋ เสี่ยง  หยิง เจีย เสิน มี่ เตอะ อู้  จุ่น เป้ย เต้า หนี่ เมี่ยน เฉียน เชว่ หมี เลอะ ลู่

OH嘟嘟 你嘟嘴 表情有点糊涂 你说你忘了我身上的温度
OH dū dū  nǐ dū zuǐ  biǎo qíng yǒu diǎn hú tu  nǐ shuō nǐ wàng le wǒ shēn shang de wēn dù
โอ้ ตู ตู  หนี่ ตู จุ่ย  เปี่ยว ฉิง โหยว เตี่ยน หู ถุ  หนี่ ซัว หนี่ ว่าง เลอะ หว่อ เซิน ซ่าง เตอะ เวิน ตู้

噗噗 你眼神里有猫的孤独 靠近你会危险我不在乎
pū pū  nǐ yǎn shén lǐ yǒu māo de gū dú  kào jìn nǐ huì wēi xiǎn wǒ bù zài hu
พู พู  หนี เหยี่ยน เสิน หลี โหย่ว เมา เตอะ กู ตู๋  เค่า จิ้น หนี่ ฮุ่ย เวย เสียน หว่อ ปู๋ ไจ้ ฮุ

OH嘟嘟 转个圈 甩掉我的速度
OH dū dū  zhuǎn gè quān  shuǎi diào wǒ de sù dù 
โอ้ ตู ตู  จ่วน เก้อ เชวียน  ไสว่ เตี้ยว หว่อ เตอะ ซู่ ตู้

像猫一样的舞步 我会记住
xiàng māo yī yàng de wǔ bù  wǒ huì jì zhù
เซี่ยง เมา อี๋ ย่าง เตอะ อู่ ปู้  หว่อ ฮุ่ย จี้ จู้

踢开门后周围马上充满了敌意的脸
tī kāi mén hòu zhōu wéi mǎ shàng chōng mǎn le dí yì de liǎn 
ที ไค เหมิน โฮ่ว โจว เหวย หม่า ซ่าง ชง หม่าน เลอะ ตี๋ อี้ เตอะ เหลี่ยน

每一张脸都紧绷带有着威胁的拳
měi yī zhāng liǎn dōu jǐn bēng dài yǒu zhe wēi xié de quán
เหม่ย อี้ จาง เหลี่ยน โตว จิ่น เปิง ไต้ โหย่ว เจอะ เวย เสีย เตอะ เฉวียน

所有的英雄想在你面前有所表现
suǒ yǒu de yīng xióng xiǎng zài nǐ miàn qián yǒu suǒ biǎo xiàn 
สัว โหย่ว เตอะ ยิง โสวง เสี่ยง ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน โหยว สัว เปี่ยว เซี่ยน

你踮起了脚尖嘴唇烙印我鼻尖
nǐ diǎn qǐ le jiǎo jiān zuǐ chún lào yìn wǒ bí jiān
หนี เตี๋ยน ฉี่ เลอะ เจี่ยว เจียน จุ่ย ฉุน เล่า ยิ่น หว่อ ปี๋ เจียน

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...