วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Sha Xiao (傻笑) Smile - Jay Chou Feat.Cindy Yen (Lyrics)

เพลง Shǎ Xiào (傻笑) Smile
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou Feat.Yuán Yǒng Lín (袁咏琳) Cindy Yen
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงJAY : 眼看着手机里没讯号 担心你的回信我收不到
yǎn kàn zhe shǒu jī lǐ méi xùn hào  dān xīn nǐ de huí xìn wǒ shōu bù dào
เจย์ : เหยี่ยน คั่น เจอะ โส่ว จี หลี่ เหมย ซวิ่น เฮ่า  ตัน ซิน หนี่ เตอะ หุย ซิ่น หว่อ โซว ปู๋ เต้า

哪怕只传来一个微笑的符号 我都会舍不得删掉
nǎ pà zhǐ chuán lái yī gè wēi xiào de fú hào  wǒ dōu huì shě bù dé shān diào
หน่า พ่า จื่อ ฉวน ไหล อี๋ เก้อ เวย เสี้ยว เตอะ ฝู เฮ่า  หว่อ โตว ฮุ่ย เส่อ ปู้ เต๋อ ซาน เตี้ยว

Cindy : 电台传来天气的预报 想起你为我遮雨的外套
diàn tái chuán lái tiān qì de yù bào  xiǎng qǐ nǐ wèi wǒ zhē yǔ de wài tào
ซินดี้ : เตี้ยน ไถ ฉวน ไหล เทียน ชี่ เตอะ อวิ้ เป้า  เสียง ฉี หนี่ เว่ย หว่อ เจอ อวิ่ เตอะ ไว่ เท่า

合 : 客厅的电视播放 偶像剧频道 羡慕他们为爱在争吵
All : kè tīng de diàn shì bō fàng  ǒu xiàng jù pín dào  xiàn mù tā men wèi ài zài zhēng chǎo
ร้องรวม : เค่อ ทิง เตอะ เตี้ยน ซื่อ ปัว ฟ่าง  โอ่ว เซี่ยง จวี้ ผิน เต้า  เซี่ยน มู่ ทา เมิน เว่ย อ้าย ไจ้ เจิง เฉ่า

* JAY : 你在我的面前微笑 装不知道
nǐ zài wǒ de miàn qián wēi xiào  zhuāng bù zhī dào
เจย์ : หนี่ ไจ้ หว่อ เตอะ เมี่ยน เฉียน เวย เสี้ยว  จวง ปู้ จือ เต้า

Cindy : 其实你告白的简讯 我有收到
qí shí nǐ gào bái de jiǎn xùn  wǒ yǒu shōu dào
ซินดี้ : ฉี สือ หนี่ เก้า ไป๋ เตอะ เจี่ยน ซวิ่น  หว่อ โหย่ว โซว เต้า

合 : JAY : 你说我爱太晚到  Cindy : 为何你爱要晚到
All : JAY : nǐ shuō wǒ ài tài wǎn dào  Cindy : wèi hé nǐ ài yào wǎn dào
ร้องรวม : เจย์ : หนี่ ซัว หว่อ อ้าย ไท่ หว่าน เต้า  ซินดี้ : เว่ย เหอ หนี่ อ้าย เหย้า หว่าน เต้า

合 : 只能像朋友般拥抱 YeahYeah~
All : zhǐ néng xiàng péng yǒu bān yōng bào  Yeah Yeah~
ร้องรวม : จื่อ เหนิง เซี่ยง เผิง โหย่ว ปัน ยง เป้า  เย้เย~

JAY : 你说他的用心付出比我早到
nǐ shuō tā de yòng xīn fù chū bǐ wǒ zǎo dào
เจย์ : หนี่ ซัว ทา เตอะ ย่ง ซิน ฟู่ ชู ปี๋ หว่อ เจ่า เต้า

Cindy : 对你的温柔只能放心里收好
duì nǐ de wēn róu zhǐ néng fàng xīn lǐ shōu hǎo
ซินดี้ : ตุ้ย หนี่ เตอะ เวิน โหรว จื่อ เหนิง ฟ่าง ซิน หลี่ โซว เห่า

合 : JAY : 你说我爱太晚到  Cindy : 为何你爱要晚到
All : JAY : nǐ shuō wǒ ài tài wǎn dào  Cindy : wèi hé nǐ ài yào wǎn dào
ร้องรวม : เจย์ : หนี่ ซัว หว่อ อ้าย ไท่ หว่าน เต้า  ซินดี้ : เว่ย เหอ หนี่ อ้าย เหย้า หว่าน เต้า

合 : 怎么做我们彼此才 不会伤到  (JAY : Huu)
All : zěn me zuò wǒ men bǐ cǐ cái  bù huì shāng dào  (JAY : Huu)
ร้องรวม : เจิ่น เมอะ จั้ว หว่อ เมิน ปี๋ ฉื่อ ไฉ  ปู๋ ฮุ่ย ซาง เต้า  (เจย์ : ฮู้)

JAY : 我记得你爱喝的饮料  (Cindy: 的饮料)
JAY : wǒ jì de nǐ ài hē de yǐn liào  (Cindy : de yǐn liào)
เจย์ : หว่อ จี้ เตอะ หนี่ อ้าย เฮอ เตอะ หยิ่น เลี่ยว  (ซินดี้ : เตอะ หยิ่น เลี่ยว)

JAY : 也排队买你爱吃的面包 (Cindy : 的面包)
JAY : yě pái duì mǎi nǐ ài chī de miàn bāo  (Cindy : de miàn bāo)
เจย์ : เย่ ผาย ตุ้ย ไหม หนี่ อ้าย ชือ เตอะ เมี่ยน เปา  (ซินดี้ : เตอะ เมี่ยน เปา)

JAY : 却只能对你远远  合 : 的会心一笑
JAY : què zhǐ néng duì nǐ yuǎn yuǎn   All : de huì xīn yī xiào
เจย์ : เชว่ จื่อ เหนิง ตุ้ย หนี่ หยวน หย่วน   ร้องรวม : เตอะ ฮุ่ย ซิน อี๋ เสี้ยว

JAY : 连你的手都牵不到
lián nǐ de shǒu dōu qiān bù dào
เจย์ : เหลียน หนี่ เตอะ โส่ว โตว เชียน ปู๋ เต้า

Cindy : 你说你有多的电影票  (JAY : Yeah Yeah~)
Cindy : nǐ shuō nǐ yǒu duō de diàn yǐng piào  (JAY : Yeah Yeah~)
ซินดี้ : หนี่ ซัว หนี โหย่ว ตัว เตอะ เตี้ยน หยิ่ง เพี่ยว  (เจย์ : เย้เย~)

JAY : 你知道  Cindy : 事情没有  合 : 那么巧
JAY : nǐ zhī dào  Cindy : shì qíng méi yǒu   All : nà me qiǎo
เจย์ : หนี่ จือ เต้า   ซินดี้ : ซื่อ ฉิง เหมย โหย่ว   ร้องรวม : น่า เมอะ เฉี่ยว

合 :  Cindy : 但很窝心的是你怕我无聊  JAY : 但很窝心的是我怕你无聊
All : Cindy : dàn hěn wō xīn de shì nǐ pà wǒ wú liáo  JAY : dàn hěn wō xīn de shì wǒ pà nǐ wú liáo
ร้องรวม : ซินดี้ : ตั้น เหิ่น วอ ซิน เตอะ ซื่อ หนี่ พ่า หว่อ อู๋ เหลียว  เจย์ : ตั้น เหิ่น วอ ซิน เตอะ ซื่อ หว่อ พ่า หนี่ อู๋ เหลียว

合 : Cindy : 你比他清楚我的心跳  JAY : 我比他清楚你的心跳
All : Cindy : nǐ bǐ tā qīng chu wǒ de xīn tiào  JAY : wǒ bǐ tā qīng chu nǐ de xīn tiào
ร้องรวม : ซินดี้ : หนี ปี่ ทา ชิง ฉุ หว่อ เตอะ ซิน เที่ยว  เจย์ : หว่อ ปี่ ทา ชิง ฉุ หนี่ เตอะ ซิน เที่ยว

ซ้ำ *

JAY : 你在我的面前微笑 装不知道
nǐ zài wǒ de miàn qián wēi xiào  zhuāng bù zhī dào
เจย์ : หนี่ ไจ้ หว่อ เตอะ เมี่ยน เฉียน เวย เสี้ยว  จวง ปู้ จือ เต้า

Cindy : 他没有不好只是话 越聊越少
tā méi yǒu bù hǎo zhǐ shì huà  yuè liáo yuè shǎo
ซินดี้ : ทา เหมย โหย่ว ปู้ เห่า จื่อ ซื่อ ฮว่า  เยว่ เหลียว เยว่ เส่า

合 : JAY : 你说我爱太晚到  Cindy : 为何你爱要晚到
All : JAY : nǐ shuō wǒ ài tài wǎn dào  Cindy : wèi hé nǐ ài yào wǎn dào
ร้องรวม : เจย์ : หนี่ ซัว หว่อ อ้าย ไท่ หว่าน เต้า  ซินดี้ : เว่ย เหอ หนี่ อ้าย เหย้า หว่าน เต้า

合 : 错过了幸福的味道 Yeah Yeah~
All : cuò guò le xìng fú de wèi dào Yeah Yeah~
ร้องรวม : ชั่ว กั้ว เลอะ ซิ่ง ฝู เตอะ เว่ย เต้า  เย้ เย~

JAY : 用记忆在对你拍照让人难熬
yòng jì yì zài duì nǐ pāi zhào ràng rén nán áo
เจย์ : ย่ง จี้ อี้ ไจ้ ตุ้ย หนี่ ไพ เจ้า ร่าง เหริน หนาน เอ๋า

Cindy : 其实我对于你的好 也曾动摇
qí shí wǒ duì yú nǐ de hǎo  yě céng dòng yáo
ซินดี้ : ฉี สือ หว่อ ตุ้ย อวิ๋ หนี่ เตอะ เห่า  เย่ เฉิง ต้ง เหยา

合 : JAY : 你说我爱太晚到  Cindy : 为何你爱要晚到
All : JAY : nǐ shuō wǒ ài tài wǎn dào  Cindy : wèi hé nǐ ài yào wǎn dào
ร้องรวม : เจย์ : หนี่ ซัว หว่อ อ้าย ไท่ หว่าน เต้า  ซินดี้ : เว่ย เหอ หนี่ อ้าย เหย้า หว่าน เต้า

合 : 对的人不对的时间 却放不掉
All : duì de rén bù duì de shí jiān  què fàng bù diào
ร้องรวม : ตุ้ย เตอะ เหริน ปู๋ ตุ้ย เตอะ สือ เจียน  เชว่ ฟ่าง ปู๋ เตี้ยว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. อยากได้ความหมายจังเลย ชอบๆๆๆ

  ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพลงนี้แปลเป็นภาษาไทยไว้แล้วครับ เข้าไปดูได้ที่ Love Lyrics Like Songs ตามลิงค์นี้ครับ

   http://lovelyricslikesongs.exteen.com/20130105/giggle-jay-chou

   แล้วเข้ามาชมบล็อกบ่อยๆนะคร้าบบบ

   ลบ
 2. ค่า
  เข้ามาฟังบ่อยๆ

  ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...