วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Lady First - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Lady First
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直) Keep Keep Loving
สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


 


เนื้อเพลงLady Lady Lady  Lady Lady Lady


不如就让我先说 喜欢你(喜欢你)
bù rú jiù ràng wǒ xiān shuō  xǐ huān nǐ(xǐ huān nǐ) 
ปู้ หยู จิ้ว ร่าง หว่อ เซียน ซัว  สี่ ฮวน หนี่(สี่ ฮวน หนี่) 

如果你糊涂的心还没有苏醒
rú guǒ nǐ hú tu de xīn hái méi yǒu sū xǐng        
หยู กั๋ว หนี่ หู ถุ เตอะ ซิน ไห เหมย โหย่ว ซู สิ่ง

不如就让我先来 拥抱你 如果你双手还不知该放哪里
bù rú jiù ràng wǒ xiān lái  yōng bào nǐ  rú guǒ nǐ shuāng shǒu hái bù zhī gāi fàng nǎ lǐ
ปู้ หยู จิ้ว ร่าง หว่อ เซียน ไหล  ยง เป้า หนี่  หยู กั๋ว หนี่ ซวง โส่ว ไห ปู้ จือ ไก ฟ่าง หนา หลี่

哪有那么多规矩 我从来不会客气
nǎ yǒu nà me duō guī ju  wǒ cóng lái bù huì kè qi 
หนา โหย่ว น่า เมอะ ตัว กุย จวิ  หว่อ ฉง ไหล ปู๋ ฮุ่ย เค่อ ชิ

承认我先爱上你比等待容易
chéng rèn wǒ xiān ài shàng nǐ bǐ děng dài róng yì
เฉิง เริ่น หว่อ เซียน อ้าย ซ่าง หนี่ ปี๋ เติ่ง ไต้ หยง อี้

你可以当做奇迹 也可以继续昏迷
nǐ kě yǐ dàng zuò qí jī  yě kě yǐ jì xù hūn mí
หนี เขอ อี่ ตั้ง จั้ว ฉี จี  เย๋ เขอ อี่ จี้ ซวี่ ฮุน หมี

*我只想对得起自己
wǒ zhǐ xiǎng duì de qǐ zì jǐ
หวอ จื๋อ เสี่ยง ตุ้ย เตอะ ฉี่ จื้อ จี่

**就让这 Lady Lady Lady
jiù ràng zhè Lady Lady Lady
จิ้ว ร่าง เจ้อ เลดี้ เลดี้ เลดี้

像个男孩一样 大大方方地献出真心 就信这 Lady Lady Lady
xiàng gè nán hái yī yàng  dà dà fāng fāng dì xiàn chū zhēn xīn  jiù xìn zhè Lady Lady Lady
เซี่ยง เก้อ หนาน ไห อี๋ ย่าง  ต้า ต้า ฟัง ฟัง ตี้ เซี่ยน ชู เจิน ซิน  จิ้ว ซิ่น เจ้อ เลดี้ เลดี้ เลดี้

不管什么样的故事 都可以写出漂亮的结局
bù guǎn shén me yàng de gù shì  dōu kě yǐ xiě chū piào liang de jié jú
ปู้ ก่วน เสิน เมอะ ย่าง เตอะ กู้ ซื่อ  โตว เขอ อี๋ เสี่ย ชู เพี่ยว เลี่ยง เตอะ เจี๋ย จวี๋

OH OH OH OH OH OH~你别假装不知道我有这么多勇气
OH OH OH OH OH OH~ nǐ bié jiǎ zhuāng bù zhī dào wǒ yǒu zhè me duō yǒng qì
โอะ โอ โอ้ โอะ โอ โอ้หนี่ เปี๋ย เจี่ย จวง ปู้ จือ เต้า หวอ โหย่ว เจ้อ เมอะ ตัว หย่ง ชี่

OH OH OH OH OH OH~ 谁稀罕你的感激 Just Love Me
OH OH OH OH OH OH~ shuí xī hǎn nǐ de gǎn jī Just Love Me
โอะ โอ โอ้ โอะ โอ โอ้สุย ซี หาน หนี่ เตอะ ก่าน จี  จัสท์ เลิฟ มี

我是 Lady Lady Lady 所以我真的相信
wǒ shì Lady Lady Lady  suǒ yǐ wǒ zhēn de xiāng xìn
หว่อ ซื่อ เลดี้ เลดี้ เลดี้  สัว อี๋ หว่อ เจิน เตอะ เซียง ซิ่น

OH OH 爱是最美的事情(事情)
OH OH ài shì zuì měi de shì qíng(shì qíng)
โอะ โอ  อ้าย ซื่อ จุ้ย เหม่ย เตอะ ซื่อ ฉิง(ซื่อ ฉิง)

不然就让我先送花给你(送花给你)
bù rán jiù ràng wǒ xiān sòng huā gěi nǐ(sòng huā gěi nǐ) 
ปู้ หยาน จิ้ว ร่าง หว่อ เซียน ซ่ง ฮวา เก๋ย หนี่(ซ่ง ฮวา เก๋ย หนี่)

来让你享受恍然大悟那种惊喜
lái ràng nǐ xiǎng shòu huǎng rán dà wù nà zhǒng jīng xǐ
ไหล ร่าง หนี เสี่ยง โซ่ว ห่วง หยาน  อู้ น่า จ่ง จิง สี่

不然就让我先写信给你(写信给你)
bù rán jiù ràng wǒ xiān xiě xìn gěi nǐ(xiě xìn gěi nǐ) 
ปู้ หยาน จิ้ว ร่าง หว่อ เซียน เสี่ย ซิ่น เก๋ย หนี่(เสี่ย ซิ่น เก๋ย หนี่)

来让你拥有一种够意外的诗意
lái ràng nǐ yōng yǒu yī zhǒng gòu yì wài de shī yì
ไหล ร่าง หนี่ ยง โหย่ว อี้ จ่ง โก้ว อี้ ไว่ เตอะ ซือ อี้

别怕我身不由己 我不会委屈自己
bié pà wǒ shēn bù yóu jǐ  wǒ bù huì wěi qū zì jǐ 
เปี๋ย พ่า หว่อ เซิน ปู้ โหยว จี่  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย เหว่ย ชวี จื้อ จี่

承认我先爱上你比等待容易
chéng rèn wǒ xiān ài shàng nǐ bǐ děng dài róng yì
เฉิง เริ่น หว่อ เซียน อ้าย ซ่าง หนี่ ปี๋ เติ่ง ไต้ หยง อี้

你可以当我兄弟 也可以当我知己
nǐ kě yǐ dāng wǒ xiōng dì  yě kě yǐ dāng wǒ zhī jǐ
หนี เขอ อี่ ตัง หว่อ โซวง ตี้  เย๋ เขอ อี่ ตัง หว่อ จือ จี่

ซ้ำ *, **

我相信你早有感应 所以先给你鼓励
wǒ xiāng xìn nǐ zǎo yǒu gǎn yìng  suǒ yǐ xiān gěi nǐ gǔ lì
หว่อ เซียง ซิ่น หนี เจ่า โหยว ก่าน ยิ่ง  สัว อี่ เซียน เก๋ย หนี กู่ ลี่

我相信你不会讶异(讶异) 所以才这么任性
wǒ xiāng xìn nǐ bù huì yà yì(yà yì)  suǒ yǐ cái zhè me rèn xìng 
หว่อ เซียง ซิ่น หนี่ ปู๋ ฮุ่ย ย่า อี้(ย่า อี้)  สัว อี่ ไฉ เจ้อ เมอะ เริ่น ซิ่ง

我相信我爱上的你(爱上的你)
wǒ xiāng xìn wǒ ài shàng de nǐ(ài shàng de nǐ)
หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ อ้าย ซ่าง เตอะ หนี่(อ้าย ซ่าง เตอะ หนี่)

Give Me Your Heart

Give Me Your Love And Take My Hand

Popu Lady Gonna Blow Your Mind  Yeah

ซ้ำ **

我是 Lady Lady Lady 所以我宁愿相信 OH OH 爱比被爱更美丽
wǒ shì Lady Lady Lady  suǒ yǐ wǒ nìng yuàn xiāng xìn OH OH ài bǐ bèi ài gèng měi lì
หว่อ ซื่อ เลดี้ เลดี้ เลดี้  สัว อี๋ หว่อ นิ่ง ย่วน เซียง ซิ่น โอะ โอ อ้าย ปี่ เป้ย อ้าย เกิ้ง เหม่ย ลี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...