วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Internet - JPM Feat.Kimberley (Lyrics)

เพลง Internet
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di) Feat.
Chén Fāng Yǔ (陈芳语) Kimberley

สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง
*Kimberley : If You Going To Love Me Go Head And Love Me

多希望 You Love Me 不只是说说而已
duō xī wàng You Love Me  bù zhǐ shì shuō shuō ér yǐ
ตัว ซี ว่าง ยู เลิฟ มี  ปู้ จื่อ ซื่อ ซัว ซัว เอ๋อ อี่

小杰 : I Wake Up In The Morning And The World Is Changing Every Day

但我像宅男一样每天坐在电脑前
XiǎoJié : dàn wǒ xiàng zhái nán yī yàng měi tiān zuò zài diàn nǎo qián 
เสี่ยว เจี๋ย : ตั้น หว่อ เซี่ยง ไจ๋ หนาน อี๋ ย่าง เหม่ย เทียน จั้ว ไจ้ เตี้ยน เหน่า เฉียน

我看着荧幕 跟着滑鼠点阅 浏览所有你的消息
wǒ kàn zhe yíng mù  gēn zhe huá shǔ diǎn yuè  liú lǎn suǒ yǒu nǐ de xiāo xi
หว่อ คั่น เจอะ หยิง มู่  เกิน เจอะ หวา สู เตี่ยน เยว่  หลิว หล่าน สัว โหยว หนี่ เตอะ เซียว ซิ

小杰 Kimberley : 还有你的照片
XiǎoJié Kimberley : hái yǒu nǐ de zhào piàn
เสี่ยวเจี๋ย คิมเบอร์ลี่ : ไห โหยว หนี่ เตอะ เจ้า เพี่ยน

毛弟 : 说真的我们没见过面
Máo Dì : shuō zhēn de wǒ men méi jiàn guò miàn 
เหมาตี้ : ซัว เจิน เตอะ หว่อ เมิน เหมย เจี้ยน กั้ว เมี่ยน

写给你的留言你也不会回 (Kimberley : Hey Yeah)
xiě gěi nǐ de liú yán nǐ yě bù huì huí  (Kimberley : Hey Yeah)
เสีย เก๋ย หนี่ เตอะ หลิว เหยียน หนี เย่ ปู๋ ฮุ่ย หุย (คิมเบอร์ลี่ : เฮ้ เย้) 

期待你Say Hey 或给赞也OK
qī dài nǐ Say Hey  huò gěi zàn yě OK
ชี ไต้ หนี่ เซย์ เฮ้  ฮั่ว เก่ย จ้าน เย่ โอเค

毛弟 Kimberley : 至少让我知道你对我是怎样的感觉
MáoDì Kimberley : zhì shǎo ràng wǒ zhī dào nǐ duì wǒ shì zěn yàng de gǎn jué
เหมาตี้ คิมเบอร์ลี่ : จื้อ เส่า ร่าง หว่อ จือ เต้า หนี่ ตุ้ย หว่อ ซื่อ เจิ่น ย่าง เตอะ ก่าน เจว๋

王子 : 就这样过了一段时间没有聊天
WángZǐ : jiù zhè yàng guò le yī duàn shí jiān méi yǒu liáo tiān 
หวังจื่อ : จิ้ว เจ้อ ย่าง กั้ว เลอะ อี๋ ต้วน สือ เจียน เหมย โหย่ว เหลียว เทียน

突然有天你到我脸书上说想见面 (Kimberley : 见面 Yeah)
tū rán yǒu tiān nǐ dào wǒ liǎn shū shàng shuō xiǎng jiàn miàn (Kimberley : jiàn miàn Yeah)
ทู หยาน โหย่ว เทียน หนี่ เต้า หวอ เหลี่ยน ซู ซ่าง ซัว เสี่ยง เจี้ยน เมี่ยน  (คิมเบอร์ลี่ : เจี้ยน เมี่ยน เย้)

我捏了捏了几下我已经痴呆的脸
wǒ niē le niē le jǐ xià wǒ yǐ jīng chī dāi de liǎn 
หว่อ เนีย เลอะ เนีย เลอะ จี่ เซี่ย หวอ อี่ จิง ชือ ไต้ เตอะ เหลี่ยน

告诉自己这不是梦真的正在上演
gào su zì jǐ zhè bù shì mèng zhēn de zhèng zài shàng yǎn
เก้า สุ จื้อ จี่ เจ้อ ปู๋ ซื่อ เมิ่ง เจิน เตอะ เจิ้ง ไจ้ ซ่าง เหยี่ยน

**合 : 每天每夜 我最爱和你 聊心情 好庆幸 我们有Internet
All : měi tiān měi yè  wǒ zuì ài hé nǐ  liáo xīn qíng  hǎo qìng xìng  wǒ men yǒu Internet
ร้องรวม : เหม่ย เทียน เหม่ย เย้  หว่อ จุ้ย อ้าย เหอ หนี่  เหลียว ซิน ฉิง  เห่า ชิ่ง ซิ่ง  หว่อ เมิน โหย่ว อินเตอร์เน็ต

每天每夜 我最爱和你 在这里 说秘密 好开心 我们有Internet
měi tiān měi yè  wǒ zuì ài hé nǐ  zài zhè lǐ  shuō mì mì  hǎo kāi xīn  wǒ men yǒu Internet
เหม่ย เทียน เหม่ย เย้  หว่อ จุ้ย อ้าย เหอ หนี่  ไจ้ เจ้อ หลี่  ซัส มี่ มี่  เห่า ไค ซิน  หว่อ เมิน โหย่ว อินเตอร์เน็ต

毛弟 : 你想约见面但没说时间地点
Máo Dì : nǐ xiǎng yuē jiàn miàn dàn méi shuō shí jiān dì diǎn 
เหมาตี้ : หนี เสี่ยง เยว เจี้ยน เมี่ยน ตั้น เหมย ซัว สือ เจียน ตี้ เตี่ยน

我等了又等整个人都快崩溃
wǒ děng le yòu děng zhěng gè rén dōu kuài bēng kuì
หวอ เติ่ง เลอะ โย่ว เติ่ง เจิ่ง เก้อ เหริน โตว ไคว่ เปิง คุ่ย

挂在线上等你 我真的快Crazy  I'm going crazy 我怎么会Crazy
guà zài xiàn shàng děng nǐ  wǒ zhēn de kuài Crazy  I'm going crazy wǒ zěn me huì Crazy
กว้า ไจ้ เซี่ยน ซ่าง เติ๋ง หนี่  หว่อ เจิน เตอะ ไคว่ เครซี่  ไอม โกอิง เครซี่  หวอ เจิ่น เมอะ ฮุ่ย เครซี่

小杰 : 电脑传来了讯息 OMG!! You App Me!
XiǎoJié : diàn nǎo chuán lái le xùn xī  OMG!! You App Me!
เสี่ยวเจี๋ย : เตี้ยน เหน่า ฉวน ไหล เลอะ ซวิ่น ซี  โอเอ็มจี!! ยู แอพ มี!

内心像兔子雀跃 但表情像大熊淡定 (Kimberley : Yeah~)
nèi xīn xiàng tù zi què yuè  dàn biǎo qíng xiàng dà xióng dàn dìng  (Kimberley : Yeah~)
เน่ย ซิน เซี่ยง ทู่ จึ เชว่ เยว่  ตั้น เปี่ยว ฉิง เซี่ยง ต้า โสวง ตั้น ติ้ง  (คิมเบอร์ลี่ : เย้~)

我好想约你出去 不想只在家里
wǒ hǎo xiǎng yuē nǐ chū qù  bù xiǎng zhǐ zài jiā lǐ 
หวอ เหา เสี่ยง เยว หนี่ ชู ชวี่  ปู้ เสียง จื่อ ไจ้ เจีย หลี่

真的没有恶意 只想趁机多了解你 (Kimberley :  Yeah Yeah)
zhēn de méi yǒu è yì  zhǐ xiǎng chèn jī duō liǎo jiě nǐ  (Kimberley :  Yeah Yeah)
เจิน เตอะ เหมย โหย่ว เอ้อ อี้  จื๋อ เสี่ยง เชิ่น จี ตัว เหลียว เจี๋ย หนี่   (คิมเบอร์ลี่ : เย้ เย้)

王子 : 鼓起了勇气 想要约你看电影
WángZǐ : gǔ qǐ le yǒng qì  xiǎng yāo yuē nǐ kàn diàn yǐng 
หวังจื่อ : กู๋ ฉี่ เลอะ หยง ชี่  เสี่ยง เยา เยว หนี่ คั่น เตี้ยน หยิ่ง

接着想去哪里 我都OK你决定
jiē zhe xiǎng qù nǎ lǐ  wǒ dōu OK nǐ jué dìng
เจีย เจอะ เสี่ยง ชวี่ หนา หลี่  หว่อ โตว โอเค หนี่ เจว๋ ติ้ง

不能打卡是的需要保持一点神秘
bù néng dǎ kǎ shì de xū yào bǎo chí yī diǎn shén mì
ปู้ เหนิง ต๋า ข่า ซื่อ เตอะ ซวี เหย้า เป่า ฉือ อี้ เตี่ยน เสิน มี่

王子 : Kimberley : Just U And me 我们俩的小秘密
WángZǐ Kimberley : Just U And me  wǒ men liǎ de xiǎo mì mì
หวังจื่อ คิมเบอร์ลี่ : จัสท์ ยู แอนด์ มี  หว่อ เมิน เหลี่ย เตอะ เสี่ยว มี่ มี่

毛弟 : 偷偷牵你的手想让彼此关系更靠近
Máo Dì : tōu tōu qiān nǐ de shǒu xiǎng ràng bǐ cǐ guān xi gèng kào jìn 
เหมาตี้ : โทว โทว เชียน หนี่ เตอะ โสว เสี่ยง ร่าง ปี๋ ฉื่อ กวน ซิ เกิ้ง เค่า จิ้น

看着你的眼睛我们好像在演偶像剧
kàn zhe nǐ de yǎn jing wǒ men hǎo xiàng zài yǎn ǒu xiàng jù
คั่น เจอะ หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง หว่อ เมิน เห่า เซี่ยง ไจ้ เหยี่ยน โอ่ว เซี่ยง จวี้

幻想中的台词 迫不及待想说这一句 “Hey 其实我很喜欢你”
huàn xiǎng zhōng de tái cí  pò bù jí dài xiǎng shuō zhè yī jù  “Hey  qí shí wǒ hěn xǐ huān nǐ”
ฮ่วน เสี่ยง จง เตอะ ไถ ฉือ  พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ เสี่ยง ซัว เจ้อ อี๋ จวี้  เฮ้  ฉี สือ หวอ เหิน สี่ ฮวน หนี่

ซ้ำ **

小杰 : 你喜欢偷偷看我 笑我 对着荧幕发呆很糗
XiǎoJié : nǐ xǐ huān tōu tōu kàn wǒ  xiào wǒ  duì zhe yíng mù fā dāi hěn qiǔ
เสี่ยวเจี๋ย : หนี สี่ ฮวน โทว โทว คั่น หว่อ  เสี้ยว หว่อ  ตุ้ย เจอะ หยิง มู่ ฟา ไต เหิน ฉิ่ว

声音却是那么温柔 就算只是一句问候
shēng yīn què shì nà me wēn róu  jiù suàn zhǐ shì yī jù wèn hòu
เซิง ยิน เชว่ ซื่อ น่า เมอะ เวิน โหรว  จิ้ว ซ่วน จื่อ ซื่อ อี๋ จวี้ เวิ่น โฮ่ว

你的关心透过网路 让我感到无比知足
nǐ de guān xīn tòu guò wǎng lù  ràng wǒ gǎn dào wú bǐ zhī zú
หนี่ เตอะ กวน ซิน โท่ว กั้ว หว่าง ลู่  ร่าง หวอ ก่าน เต้า อู๋ ปี่ จือ จู๋

因为我们都有默契 这是最棒的秘密基地
yīn wèi wǒ men dōu yǒu mò qì  zhè shì zuì bàng de mì mì jī dì
ยิน เว่ย หว่อ เมิน โตว โหย่ว มั่ว ชี่  เจ้อ ซื่อ จุ้ย ปั้ง เตอะ มี่ มี่ จี ตี้

ซ้ำ **, *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...