วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Ai Li Ke (爱立刻) Love Instantly - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Ài Lì Kè (爱立刻) Love Instantly
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


爱 有时需要些鼓励 有时拿不定主意
ài  yǒu shí xū yào xiē gǔ lì  yǒu shí ná bù dìng zhǔ yì 
อ้าย  โหย่ว สือ ซวี เหย้า เซีย กู่ ลี่  โหย่ว สือ หนา ปู๋ ติ้ง จู่ อี้

有时后悔来不及 让我们一起努力
yǒu shí hòu huǐ lái bù jí  ràng wǒ men yī qǐ nǔ lì
โหย่ว สือ โฮ่ว หุ่ย ไหล ปู้ จี๋  ร่าง หว่อ เมิน อี้ ฉี หนู่ ลี่

I 虽然有些孩子气 感情谈得很仔细 疼你胜过了自己 胜过自己
I  suī rán yǒu xiē hái zi qì  gǎn qíng tán de hěn zǐ xì  téng nǐ shèng guò le zì jǐ  shèng guò zì jǐ
ไอ  ซุย หยาน โหย่ว เซีย ไห จึ ชี่  ก่าน ฉิง ถาน เตอะ เหิน จื่อ ซี่  เถิง หนี่ เซิ่ง กั้ว เลอะ จื้อ จี่  เซิ่ง กั้ว จื้อ จี่

*我的爱立刻 要证明是你的 不需等待臆测 选择只有一个
wǒ de ài lì kè  yào zhèng míng shì nǐ de  bù xū děng dài yì cè  xuǎn zé zhǐ yǒu yī gè
หว่อ เตอะ อ้าย ลี่ เค่อ  เหย้า เจิ้ง หมิง ซื่อ หนี่ เตอะ  ปู้ ซวี เติ่ง ไต้ อี้ เช้อ  เสวี่ยน เจ๋อ จื๋อ โหย่ว อี๋ เก้อ

现在呢 我的爱立刻 要证明是你的 我们都会记得 彼此是唯一的
xiàn zài ne  wǒ de ài lì kè  yào zhèng míng shì nǐ de  wǒ men dōu huì jì de  bǐ cǐ shì wéi yī de
เซี่ยน ไจ้ เนอะ  หว่อ เตอะ อ้าย ลี่ เค่อ  เหย้า เจิ้ง หมิง ซื่อ หนี่ เตอะ  หว่อ เมิน โตว ฮุ่ย จี้ เตอะ  ปี๋ ฉื่อ ซื่อ เหวย อี เตอะ

现在呢 用心体会 互相依偎 把握住机会
xiàn zài ne  yòng xīn tǐ huì  hù xiāng yī wēi  bǎ wò zhù jī huì 
เซี่ยน ไจ้ เนอะ  ย่ง ซิน ถี่ ฮุ่ย  ฮู่ เซียง อี เวย  ป่า ว่อ จู้ จี ฮุ่ย

我连一秒钟 也不要浪费
wǒ lián yī miǎo zhōng  yě bù yào làng fèi
หว่อ เหลียน อี้ เหมี่ยว จง  เย่ ปู๋ เหย้า ล่าง เฟ่ย

爱 一辈子不算长期 承诺了就不忘记
ài  yī bèi zi bù suàn cháng qī  chéng nuò le jiù bù wàng jì 
อ้าย  อี๋ เป้ย จึ ปู๋ ซ่วน ฉาง ชี  เฉิง นั้ว เลอะ จิ้ว ปู๋ ว่าง จี้

认定了就不放弃 让拥抱代替抗议
rèn dìng le jiù bù fàng qì  ràng yōng bào dài tì kàng yì
เริ่น ติ้ง เลอะ จิ้ว ปู๋ ฟ่าง ชี่  ร่าง ยง เป้า ไต้ ที่ ข้าง อี้

I 相信你值得珍惜 就像最美的晨曦
I  xiāng xìn nǐ zhí dé zhēn xī  jiù xiàng zuì měi de chén xī 
ไอ  เซียง ซิ่น หนี่ จื๋อ เต๋อ เจิน ซี  จิ้ว เซี่ยง จุ้ย เหม่ย เตอะ เฉิน ซี

爱你是我的真理 不变真理
ài nǐ shì wǒ de zhēn lǐ  bù biàn zhēn lǐ
อ้าย หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เจิน หลี่  ปู๋ เปี้ยน เจิน หลี่

ซ้ำ *

光阴总不停的飞 就算千金换不回
guāng yīn zǒng bù tíng de fēi  jiù suàn qiān jīn huàn bù huí 
กวง ยิน จ่ง ปู้ ถิง เตอะ เฟย  จิ้ว ซ่วน เชียน จิน ฮ่วน ปู้ หุย

爱情是无价的珍贵 让我用分秒去追
ài qíng shì wú jià de zhēn guì  ràng wǒ yòng fēn miǎo qù zhuī
อ้าย ฉิง ซื่อ อู๋ เจี้ย เตอะ เจิน กุ้ย  ร่าง หว่อ ย่ง เฟิน เหมี่ยว ชวี่ จุย

不管天南或地北 不管天晴或天灰
bù guǎn tiān nán huò dì běi  bù guǎn tiān qíng huò tiān huī 
ปู้ ก่วน เทียน หนาน ฮั่ว ตี้ เป่ย  ปู้ ก่วน เทียน ฉิง ฮั่ว เทียน ฮุย

我要用现在未来 珍藏你的美好 爱相随
wǒ yào yòng xiàn zài wèi lái  zhēn cáng nǐ de měi hǎo  ài xiāng suí
หว่อ เหย้า ย่ง เซี่ยน ไจ้ เว่ย ไหล  เจิน ฉาง หนี่ เตอะ เหมย เห่า  อ้าย เซียง สุย

OH不错过一点时间 OH不朽就让我实现
OH bù cuò guò yī diǎn shí jiān  OH bù xiǔ jiù ràng wǒ shí xiàn 
โอ้ ปู๋ ชั่ว กั้ว อี้ เตี่ยน สือ เจียน  โอ้ ปู้ สิ่ว จิ้ว ร่าง หว่อ สือ เซี่ยน

OH就让爱立刻飞到 你身边
OH jiù ràng ài lì kè fēi dào  nǐ shēn biān
โอ้ จิ้ว ร่าง อ้าย ลี่ เค่อ เฟย เต้า  หนี่ เซิน เปียน

ซ้ำ *

Yeah~ ~ 我连一秒钟 也不要浪费
Yeah~ ~  wǒ lián yī miǎo zhōng  yě bù yào làng fèi
เย้~ ~  หว่อ เหลียน อี้ เหมี่ยว จง  เย่ ปู๋ เหย้า ล่าง เฟ่ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...