วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

Wu Suo Wei (无所谓) It does not matter - Adason Lo (Lyrics)

เพลง Wú Suǒ Wèi (无所) It does not matter
ศิลปิน Adason Lo (罗力Luó Lì Wēi
อัลบั้ม Quán Zhí Zhái Nán (职宅) Fulltime otaku
สังกัด EEG Emperor Entertainment Group (HK)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง这结局早就在意料之内 只是太突然 我还没做好准备
zhè jié jú zǎo jiù zài yì liào zhī nèi  zhǐ shì tài tū rán  wǒ hái méi zuò hǎo zhǔn bèi
เจ้อ เจี๋ย จวี๋ เจ่า จิ้ว ไจ้ อี้ เลี่ยว จือ เน่ย  จื่อ ซื่อ ไท่ ทู หยาน  หว่อ ไห เหมย จั้ว เหา จุ่น เป้ย

既然你决定了这么收尾 就算我反对 难道能让你反悔
jì rán nǐ jué dìng le zhè me shōu wěi  jiù suàn wǒ fǎn duì  nán dào néng ràng nǐ fǎn huǐ
จี้ หยาน หนี่ เจว๋ ติ้ง เลอะ เจ้อ เมอะ โซว เหว่ย  จิ้ว ซ่วน หว่อ ฝ่าน ตุ้ย  หนาน เต้า เหนิง ร่าง หนี ฝาน หุ่ย

不多嘴 不游说 不废话不拖泥带水
bù duō zuǐ  bù yóu shuì  bù fèi huà bù tuō ní dài shuǐ
ปู้ ตัว จุ่ย  ปู้ โหยว ซุ่ย  ปู๋ เฟ่ย ฮว่า ปู้ ทัว หนี ไต้ สุ่ย

不怨怼 不再会 不骗自己还有机会挽回
bù yuàn duì  bù zài huì  bù piàn zì jǐ hái yǒu jī huì wǎn huí
ปู๋ ย่วน ตุ้ย  ปู๋ ไจ้ ฮุ่ย  ปู๋ เพี่ยน จื้อ จี่ ไห โหย่ว จี ฮุ่ย หว่าน หุย

*不撕心裂肺 的伤悲 不故作颓废 扮憔悴
bù sī xīn liè fèi  de shāng bēi  bù gù zuò tuí fèi  bàn qiáo cuì
ปู้ ซือ ซิน เลี้ย เฟ่ย  เตอะ ซาง เปย  ปู๋ กู้ จั้ว ถุย เฟ่ย  ปั้น เฉียว ชุ่ย

不过是失恋 我能应对 不就是分手 无所谓
bù guò shì shī liàn  wǒ néng yìng duì  bù jiù shì fēn shǒu  wú suǒ wèi
ปู๋ กั้ว ซื่อ ซือ เลี่ยน  หว่อ เหนิง ยิ่ง ตุ้ย  ปู๋ จิ้ว ซื่อ เฟิน โส่ว  อู๋ สั่ว เว่ย

不口是心非 太虚伪 不因此自卑 就OK
bù kǒu shì xīn fēi  tài xū wěi  bù yīn cǐ zì bēi  jiù OK
ปู้ โข่ว ซื่อ ซิน เฟย  ไท่ ซวี เหว่ย  ปู้ ยิน ฉื่อ จื้อ เปย  จิ้ว โอเค

谁让我给我 自己定位 是硬汉一枚
shuí ràng wǒ gěi wǒ  zì jǐ dìng wèi  shì yìng hàn yī méi
สุย ร่าง หว่อ เก๋ย หว่อ  จื้อ จี่ ติ้ง เว่ย  ซื่อ ยิ่ง ฮั่น อี้ เหมย

这结局早就在意料之内 只是太突然 我还没做好准备
zhè jié jú zǎo jiù zài yì liào zhī nèi  zhǐ shì tài tū rán  wǒ hái méi zuò hǎo zhǔn bèi
เจ้อ เจี๋ย จวี๋ เจ่า จิ้ว ไจ้ อี้ เลี่ยว จือ เน่ย  จื่อ ซื่อ ไท่ ทู หยาน  หว่อ ไห เหมย จั้ว เหา จุ่น เป้ย

既然你决定了这么收尾 难道我 还能够让你反悔
jì rán nǐ jué dìng le zhè me shōu wěi  nán dào wǒ  hái néng gòu ràng nǐ fǎn huǐ
จี้ หยาน หนี่ เจว๋ ติ้ง เลอะ เจ้อ เมอะ โซว เหว่ย  หนาน เต้า หว่อ  ไห เหนิง โก้ว ร่าง หนี ฝาน หุ่ย

ซ้ำ *

不要谁看见我的脆弱狼狈 Yeah
bù yào shuí kàn jiàn wǒ de cuì ruò láng bèi  Yeah
ปู๋ เหย้า สุย คั่น เจี้ยน หว่อ เตอะ ชุ่ย ยั่ว หลาง เป้ย  เย้

不放纵自己 不贪杯 不夜夜不归 买醉
bù fàng zòng zì jǐ  bù tān bēi  bù yè yè bù guī  mǎi zuì
ปู๋ ฟ่าง จ้ง จื้อ จี่  ปู้ ทาน เปย  ปู๋ เย้ เย้ ปู้ กุย  ใหม่ จุ้ย

我忍住眼泪 无所谓 不听苦情歌 会催泪
wǒ rěn zhù yǎn lèi  wú suǒ wèi  bù tīng kǔ qíng gē  huì cuī lèi
หว่อ เหริ่น จู้ เหยี่ยน เล้ย  อู๋ สั่ว เว่ย  ปู้ ทิง ขู่ ฉิง เกอ  ฮุ่ย ชุย เล้ย

不过是失恋 我能应对 不用谁好心 来安慰
bù guò shì shī liàn  wǒ néng yìng duì  bù yòng shuí hǎo xīn  lái ān wèi
ปู๋ กั้ว ซื่อ ซือ เลี่ยน  หว่อ เหนิง ยิ่ง ตุ้ย  ปู๋ ย่ง สุย เห่า ซิน  ไหล อัน เว่ย

不沉溺过去 会崩溃 不无法自拔 就OK
bù chén nì guò qù  huì bēng kuì  bù wú fǎ zì bá  jiù OK
ปู้ เฉิน นี่ กั้ว ชวี่  ฮุ่ย เปิง คุ่ย  ปู้ อู๋ ฝ่า จื้อ ป๋า  จิ้ว โอเค

谁让我给我 自己定位 是硬汉一枚
shuí ràng wǒ gěi wǒ  zì jǐ dìng wèi  shì yìng hàn yī méi
สุย ร่าง หว่อ เก๋ย หว่อ  จื้อ จี่ ติ้ง เว่ย  ซื่อ ยิ่ง ฮั่น อี้ เหมย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...