วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

Hou Lai Hou Lai (后来后来) After That - S.H.E (Lyrics)

เพลง Hòu Lái Hòu Lái (后来后来) After That
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลงSelina : 我们从望着星空聊天 到后来疯过多少彻夜
wǒ men cóng wàng zhe xīng kōng liáo tiān  dào hòu lái fēng guò duō shǎo chè yè
เซลิน่า : หว่อ เมิน ฉง ว่าง เจอะ ซิง คง เหลียว เทียน  เต้า โฮ่ว ไหล เฟิง กั้ว ตัว เส่า เช้อ เย้

到现在已经不起熬夜 日子飞奔得像眨眼
dào xiàn zài yǐ jīng bù qǐ áo yè  rì zi fēi bēn de xiàng zhǎ yǎn
เต้า เซี่ยน ไจ้ อี่ จิง ปู้ ฉี่ เอ๋า เย้  ยื้อ จึ เฟย เปิน เตอะ เซี่ยง จ๋า เหยี่ยน

Ella : 你那时爱得不听谁劝 担心你却气到快翻脸
nǐ nà shí ài de bù tīng shuí quàn  dān xīn nǐ què qì dào kuài fān liǎn
เอลล่า : หนี่ น่า สือ อ้าย เตอะ ปู้ ทิง สุย เชวี่ยน  ตัน ซิน หนี่ เชว่ ชี่ เต้า ไคว่ ฟัน เหลี่ยน

后来才学会替你擦泪
hòu lái cái xué huì tì nǐ cā lèi 
โฮ่ว ไหล ไฉ เสว๋ ฮุ่ย ที่ หนี่ ชา เล้ย

合 : 成熟了笨拙的从前
All : chéng shóu le bèn zhuō de cóng qián
ร้องรวม : เฉิง โสว เลอะ เปิ้น จัว เตอะ ฉง เฉียน

Hebe : 请继续陪伴 我下半个未来
qǐng jì xù péi bàn  wǒ xià bàn gè wèi lái 
ฮีบี : ฉิ่ง จี้ ซวี่ เผย ปั้น  หว่อ เซี่ย ปั้น เก้อ เว่ย ไหล

我们天天更新 最美好片段
wǒ men tiān tiān gēng xīn  zuì měi hǎo piàn duàn
หว่อ เมิน เทียน เทียน เกิง ซิน  จุ้ย เหมย เห่า เพี่ยน ต้วน

Selina : 不管什么句点 企图打断连载
bù guǎn shén me jù diǎn  qǐ tú dǎ duàn lián zài 
เซลิน่า : ปู้ ก่วน เสิน เมอะ จวี้ เตี่ยน  ฉี่ ถู ต่า ต้วน เหลียน ไจ้

我们要一辈子 有后来后来
wǒ men yào yī bèi zi  yǒu hòu lái hòu lái
หว่อ เมิน เหย้า อี๋ เป้ย จึ  โหย่ว โฮ่ว ไหล โฮ่ว ไหล

Ella : 把幻想追逐得像梦想
bǎ huàn xiǎng zhuī zhú de xiàng mèng xiǎng 
เอลล่า : ป่า ฮ่วน เสี่ยง จุย จู๋ เตอะ เซี่ยง เมิ่ง เสี่ยง

后来有我们彼此护航 (Hebe : 彼此护航)
hòu lái yǒu wǒ men bǐ cǐ hù háng (Hebe : bǐ cǐ hù háng)
โฮ่ว ไหล โหยว หว่อ เมิน ปี๋ ฉื่อ ฮู่ หาง (ฮีบี : ปี๋ ฉื่อ ฮู่ หาง)

后来还一起逆风破浪 接着找新的梦幻想
hòu lái hái yī qǐ nì fēng pò làng  jiē zhe zhǎo xīn de mèng huàn xiǎng
โฮ่ว ไหล ไห อี้ ฉี่ นี่ เฟิง พั้ว ล่าง  เจีย เจอะ เจ่า ซิน เตอะ เมิ่ง ฮ่วน เสี่ยง

Hebe : 没想过我们时间的墙
méi xiǎng guò wǒ men shí jiān de qiáng 
ฮีบี : เหมย เสี่ยง กั้ว หว่อ เมิน สือ เจียน เตอะ เฉียง

像一道会蔓延的画廊 (Selina : 蔓延画廊)
xiàng yī dào huì màn yán de huà láng (Selina : màn yán huà láng)
เซี่ยง อี๋ เต้า ฮุ่ย ม่าน เหยียน เตอะ ฮว่า หลาง (เซลิน่า :ม่าน เหยียน ฮว่า หลาง)

墙上挂满回忆的荧光 一凝望就泛红眼眶
qiáng shàng guà mǎn huí yì de yíng guāng  yī níng wàng jiù fàn hóng yǎn kuàng
เฉียง ซ่าง กว้า หม่าน หุย อี้ เตอะ หยิง กวง  อี้ หนิง ว่าง จิ้ว ฟ่าน หง เหยี่ยน ค่วง

合 : 请继续陪伴 我下半个未来
All : qǐng jì xù péi bàn  wǒ xià bàn gè wèi lái 
ร้องรวม : ฉิ่ง จี้ ซวี่ เผย ปั้น  หว่อ เซี่ย ปั้น เก้อ เว่ย ไหล

我们天天更新 最美好片段
wǒ men tiān tiān gēng xīn  zuì měi hǎo piàn duàn
หว่อ เมิน เทียน เทียน เกิง ซิน  จุ้ย เหมย เห่า เพี่ยน ต้วน

不管什么句点 企图打断连载 我们要一辈子 有后来后来
bù guǎn shén me jù diǎn  qǐ tú dǎ duàn lián zài  wǒ men yào yī bèi zi  yǒu hòu lái hòu lái
ปู้ ก่วน เสิน เมอะ จวี้ เตี่ยน  ฉี่ ถู ต่า ต้วน เหลียน ไจ้  หว่อ เมิน เหย้า อี๋ เป้ย จึ  โหย่ว โฮ่ว ไหล โฮ่ว ไหล

Selina : 仿佛还在昨天初次见面(初次见面)
fǎng fú hái zài zuó tiān chū cì jiàn miàn (chū cì jiàn miàn)
เซลิน่า : ฝั่ง ฝู ไห ไจ้ จั๋ว เทียน ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน (ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน)

Ella : 也许还能游行亿万光年
yě xǔ hái néng yóu xíng yì wàn guāng nián
เอลล่า : เย๋ สวี่ ไห เหนิง โหยว สิง อี้ ว่าน กวง เหนียน

Hebe : 我们像观众对自己收看(Huu~)
wǒ men xiàng guān zhòng duì zì jǐ shōu kàn (Huu~) 
ฮีบี : หว่อ เมิน เซี่ยง กวน จ้ง ตุ้ย จื้อ จี่ โซว คั่น (ฮู้~)

比全世界好奇每个后来(HO OH Woo)
bǐ quán shì jiè hào qí měi gè hòu lái (HO OH Woo)
ปี่ เฉวียน ซื่อ เจี้ย เฮ่า ฉี เหม่ย เก้อ โฮ่ว ไหล (โฮ้ โอ้ โว้)

Selina : 请继续完整 我缺页的存在(Woo~)
qǐng jì xù wán zhěng  wǒ quē yè de cún zài (Woo~) 
เซลิน่า : ฉิ่ง จี้ ซวี่ หวาน เจิ๋ง  หว่อ เชว เย้ เตอะ ฉุน ไจ้ (โว้ว~)

我还要预约你 生命的花开
wǒ hái yào yù yuē nǐ  shēng mìng de huā kāi
หว่อ ไห เหย้า อวิ้ เยว หนี่  เซิง มิ่ง เตอะ ฮวา ไค

合 : 故事等着我们 (Hebe : 故事等着我们)
All : gù shì děng zhe wǒ men (Hebe : gù shì děng zhe wǒ men)   
ร้องรวม : กู้ ซื่อ เติ่ง เจอะ หว่อ เมิน (ฮีบี :กู้ ซื่อ เติ่ง เจอะ หว่อ เมิน)

热切培养灌溉 就约好一辈子 在后来后来
rè qiè péi yǎng guàn gài  jiù yuē hǎo yī bèi zi  zài hòu lái hòu lái
เย่อ เชี้ย เผย หย่าง ก้วน ไก้  จิ้ว เยว เห่า อี๋ เป้ย จึ  ไจ้ โฮ่ว ไหล โฮ่ว ไหล


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...