วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

Bi Jiao Da De Da Ti Qin (比较大的大提琴) A Larger Cello - Jay Chou Feat.Lara Liang, Gary Yang

เพลง Bǐ Jiào Dà De Dà Tí Qín (较大的大提琴) A Larger Cello
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou Feat.Liáng Xīn Yí (梁心) Lara Liang, Yáng Ruì Dài (杨瑞代) Gary Yang
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงJAY : 小傻瓜 这不是大提琴 我拨弦 你却在吃点心
xiǎo shǎ guā  zhè bù shì dà tí qín  wǒ bō xián  nǐ què zài chī diǎn xīn
เจย์ : เสียว ส่า กวา  เจ้อ ปู๋ ซื่อ ต้า ถี ฉิน  หว่อ ปัว เสียน  หนี่ เชว่ ไจ้ ชือ เตี่ยน ซิน

我一人 就足够 等我 震惊你们的 死表情
wǒ yī rén  jiù zú gòu  děng wǒ  zhèn jīng nǐ men de  sǐ biǎo qíng
หว่อ อี้ เหริน  จิ้ว จู๋ โก้ว  เติ๋ง หว่อ  เจิ้น จิง หนี่ เมิน เตอะ  สือ เปี่ยว ฉิง

明明 围观一堆人 却听不到 吭噔零钱声
míng míng  wéi guān yī duī rén  què tīng bù dào  kēng dēng líng qián shēng
หมิง หมิง  เหวย กวน อี้ ตุย เหริน  เชว่ ทิง ปู๋ เต้า  เคิง เติง หลิง เฉียน เซิง

只能硬撑 越弹越认真
zhǐ néng yìng chēng  yuè tán yuè rèn zhēn
จื่อ เหนิง ยิ่ง เชิง  เยว่ ถาน เยว่ เริ่น เจิน

我慢慢等 慢慢等 慢慢等 那识货的人
wǒ màn màn děng  màn màn děng  màn màn děng  nà shí huò de rén
หว่อ ม่าน ม่าน เติ่ง  ม่าน ม่าน เติ่ง  ม่าน ม่าน เติ่ง  น่า สือ ฮั่ว เตอะ เหริน

人潮 人潮 掌声回应 钞票 钞票 却不靠近
rén cháo  rén cháo  zhǎng shēng huí yìng   chāo piào  chāo piào  què bù kào jìn
เหริน เฉา  เหริน เฉา  จ่าง เซิง หุย ยิ่ง   เชา เพี่ยว  เชา เพี่ยว  เชว่ ปู๋ เค่า จิ้น

吃干抹净 真有点不甘心
chī gān mǒ jìng  zhēn yǒu diǎn bù gān xīn
ชือ กัน หมั่ว จิ้ง  เจิน โหยว เตี่ยน ปู้ กัน ซิน

隔壁摊 拿我的音乐当 背景放 竟还表演流畅
gé bì tān  ná wǒ de yīn yuè dāng  bèi jǐng fàng  jìng hái biǎo yǎn liú chàng
เก๋อ ปี้ ทาน  หนา หว่อ เตอะ ยิน เยว่ ตัง  เป้ย จิ่ง ฟ่าง  จิ้ง ไห เปี๋ยว เหยี่ยน หลิว ช่าง

我干脆 将音乐 中断 微笑着看你 怎么办
wǒ gān cuì  jiāng yīn yuè  zhōng duàn  wēi xiào zhe kàn nǐ  zěn me bàn
หว่อ กัน ชุ่ย  เจียง ยิน เยว่  จง ต้วน  เวย เสี้ยว เจอะ คั่น หนี่  เจิ่น เมอะ ปั้น

(看你怎么办)
(kàn nǐ zěn me bàn)
(คั่น หนี่ เจิ่น เมอะ ปั้น)

你却 借别摊音乐 还继续在跳 我好心提醒 你的 Key 别跑掉
nǐ què  jiè bié tān yīn yuè  hái jì xù zài tiào  wǒ hǎo xīn tí xǐng  nǐ de Key bié pǎo diào
หนี่ เชว่  เจี้ย เปี๋ย ทาน ยิน เยว่  ไห จี้ ซวี่ ไจ้ เที่ยว  หว่อ เห่า ซิน ถี สิง  หนี่ เตอะ คีย์ เปี๋ย เผ่า เตี้ยว

会很好笑 你竟然 在嫌我吵 哇咧喵~
huì hěn hǎo xiào  nǐ jìng rán  zài xián wǒ chǎo  wā liē miāo~
ฮุ่ย เหิน เห่า เสี้ยว  หนี่ จิ้ง หยาน  ไจ้ เสียน หว่อ เฉ่า  วา เลีย เมียว~

我哪里 碍到你 硬说跟我 有默契
wǒ nǎ lǐ  ài dào nǐ  yìng shuō gēn wǒ  yǒu mò qì
หว่อ หนา หลี่  อ้าย เต้า หนี่  ยิ่ง ซัว เกิน หว่อ  โหย่ว มั่ว ชี่

是音乐 让我们 东拼西凑在一起
shì yīn yuè  ràng wǒ men  dōng pīn xī còu zài yī qǐ
ซื่อ ยิน เยว่  ร่าง หว่อ เมิน  ตง พิน ซี โช่ว ไจ้ อี้ ฉี่

A-gogo 不会跳 跳了脚麻手会抖
A-gogo bù huì tiào  tiào le jiǎo má shǒu huì dǒu
อา-โกโก้ ปู๋ ฮุ่ย เที่ยว  เที่ยว เลอะ เจี่ยว หมา โส่ว ฮุ่ย โต่ว

来表演就要选在街头 感动的人才多
lái biǎo yǎn jiù yào xuǎn zài jiē tóu  gǎn dòng de rén cái duō
ไหล เปี๋ยว เหยี่ยน จิ้ว เหย้า เสวี่ยน ไจ้ เจีย โถว  ก่าน ต้ง เตอะ เหริน ไฉ ตัว

我教你 请起立 副歌记得 要换气
wǒ jiāo nǐ  qǐng qǐ lì  fù gē jì de  yào huàn qì
หว่อ เจียว หนี่  ฉิง ฉี่ ลี่  ฟู่ เกอ จี้ เตอะ  เหย้า ฮ่วน ชี่

跳街舞 演默剧 全都搅和在一起
tiào jiē wǔ  yǎn mò jù  quán dōu jiǎo huo zài yī qǐ
เที่ยว เจีย อู่  เหยี่ยน มั่ว จวี้  เฉวียน โตว เจี่ยว ฮัว ไจ้ อี้ ฉี่

Disco 没去过 就怕去了钱不够
Disco méi qù guò  jiù pà qù le qián bù gòu
ดิสโค เหมย ชวี่ กั้ว  จิ้ว พ่า ชวี่ เลอะ เฉียน ปู๋ โก้ว

交朋友 就不要太啰嗦 一句话开心自由
jiāo péng yǒu  jiù bù yào tài luō suo  yī jù huà kāi xīn zì yóu
เจียว เผิง โหย่ว  จิ้ว ปู๋ เหย้า ไท่ ลัว ซัว  อี๋ จวี้ ฮว่า ไค ซิน จื้อ โหยว

Lara : 小傻瓜 这不是大提琴 我拨弦 你却在吃点心
xiǎo shǎ guā  zhè bù shì dà tí qín  wǒ bō xián  nǐ què zài chī diǎn xīn
ลาร่า : เสียว ส่า กวา  เจ้อ ปู๋ ซื่อ ต้า ถี ฉิน  หว่อ ปัว เสียน  หนี่ เชว่ ไจ้ ชือ เตี่ยน ซิน

我一人 就足够 等我 震惊你们的 死表情
wǒ yī rén  jiù zú gòu  děng wǒ  zhèn jīng nǐ men de  sǐ biǎo qíng
หว่อ อี้ เหริน  จิ้ว จู๋ โก้ว  เติ๋ง หว่อ  เจิ้น จิง หนี่ เมิน เตอะ  สือ เปี่ยว ฉิง

JAY : 明明 围观一堆人 却听不到 吭噔零钱声
míng míng  wéi guān yī duī rén  què tīng bù dào  kēng dēng líng qián shēng
หมิง หมิง  เหวย กวน อี้ ตุย เหริน  เชว่ ทิง ปู๋ เต้า  เคิง เติง หลิง เฉียน เซิง

只能硬撑 越弹越认真
zhǐ néng yìng chēng  yuè tán yuè rèn zhēn
จื่อ เหนิง ยิ่ง เชิง  เยว่ ถาน เยว่ เริ่น เจิน

我慢慢等 慢慢等 慢慢等 那识货的人
wǒ màn màn děng  màn màn děng  màn màn děng  nà shí huò de rén
หว่อ ม่าน ม่าน เติ่ง  ม่าน ม่าน เติ่ง  ม่าน ม่าน เติ่ง  น่า สือ ฮั่ว เตอะ เหริน

JAY Lara : 人潮 人潮 掌声回应
rén cháo  rén cháo  zhǎng shēng huí yìng 
เจย์ ลาร่า : เหริน เฉา เหริน เฉา จ่าง เซิง หุย ยิ่ง 

钞票 钞票 却不靠近 吃干抹净 真有点不甘心
chāo piào  chāo piào  què bù kào jìn chī gān mǒ jìng  zhēn yǒu diǎn bù gān xīn
เชา เพี่ยว เชา เพี่ยว เชว่ ปู๋ เค่า จิ้น  ชือ กัน หมั่ว จิ้ง  เจิน โหยว เตี่ยน ปู้ กัน ซิน

Gary : 隔壁摊 拿我的音乐当  (Lara: 隔壁摊 拿我的音乐当)
Gary : gé bì tān  ná wǒ de yīn yuè dāng  (Lara : gé bì tān  ná wǒ de yīn yuè dāng)
แกรี่ : เก๋อ ปี้ ทาน  หนา หว่อ เตอะ ยิน เยว่ ตัง   (ลาร่า: เก๋อ ปี้ ทาน  หนา หว่อ เตอะ ยิน เยว่ ตัง)

Gary : 背景放 竟还表演流畅  (Lara : 背景放 竟还表演流畅)
Gary : bèi jǐng fàng  jìng hái biǎo yǎn liú chàng LiángXīnYí (Lara : bèi jǐng fàng  jìng hái biǎo yǎn liú chàng)
แกรี่ : เป้ย จิ่ง ฟ่าง  จิ้ง ไห เปี๋ยว เหยี่ยน หลิว ช่าง   (ลาร่า : เป้ย จิ่ง ฟ่าง  จิ้ง ไห เปี๋ยว เหยี่ยน หลิว ช่าง)

Gary : 我干脆 将音乐
wǒ gān cuì  jiāng yīn yuè
แกรี่ : หว่อ กัน ชุ่ย  เจียง ยิน เยว่

合 : 中断 微笑着看你 怎么办
All : zhōng duàn  wēi xiào zhe kàn nǐ  zěn me bàn
ร้องรวม :จง ต้วน  เวย เสี้ยว เจอะ คั่น หนี่  เจิ่น เมอะ ปั้น

(JAY : 哇咧看你怎么办 Lara : I Don't Care)
(JAY : wā liē kàn nǐ zěn me bàn  Lara : I Don't Care)
(เจย์ : วา เลีย คั่น หนี่ เจิ่น เมอะ ปั้น   ลาร่า : ไอ โดนท แคร์)

合 : 你却 借别摊音乐 还继续在跳 我好心提醒 你的 Key 别跑掉
All : nǐ què  jiè bié tān yīn yuè  hái jì xù zài tiào  wǒ hǎo xīn tí xǐng  nǐ de Key bié pǎo diào
ร้องรวม :หนี่ เชว่  เจี้ย เปี๋ย ทาน ยิน เยว่  ไห จี้ ซวี่ ไจ้ เที่ยว  หว่อ เห่า ซิน ถี สิง  หนี่ เตอะ คีย์ เปี๋ย เผ่า เตี้ยว

会很好笑 你竟然 在嫌我吵 哇咧喵~
huì hěn hǎo xiào  nǐ jìng rán  zài xián wǒ chǎo  wā liē miāo~
ฮุ่ย เหิน เห่า เสี้ยว  หนี่ จิ้ง หยาน  ไจ้ เสียน หว่อ เฉ่า  วา เลีย เมียว~

*合 : 我哪里 碍到你 硬说跟我 有默契
All : wǒ nǎ lǐ  ài dào nǐ  yìng shuō gēn wǒ  yǒu mò qì
ร้องรวม :หว่อ หนา หลี่  อ้าย เต้า หนี่  ยิ่ง ซัว เกิน หว่อ  โหย่ว มั่ว ชี่

是音乐 让我们 东拼西凑在一起
shì yīn yuè  ràng wǒ men  dōng pīn xī còu zài yī qǐ
ซื่อ ยิน เยว่  ร่าง หว่อ เมิน  ตง พิน ซี โช่ว ไจ้ อี้ ฉี่

A-gogo 不会跳 跳了脚麻手会抖
A-gogo bù huì tiào  tiào le jiǎo má shǒu huì dǒu
อา-โกโก้ ปู๋ ฮุ่ย เที่ยว  เที่ยว เลอะ เจี่ยว หมา โส่ว ฮุ่ย โต่ว

来表演就要选在街头 感动的人才多
lái biǎo yǎn jiù yào xuǎn zài jiē tóu  gǎn dòng de rén cái duō
ไหล เปี๋ยว เหยี่ยน จิ้ว เหย้า เสวี่ยน ไจ้ เจีย โถว  ก่าน ต้ง เตอะ เหริน ไฉ ตัว

我教你 请起立 副歌记得 要换气
wǒ jiāo nǐ  qǐng qǐ lì  fù gē jì de  yào huàn qì
หว่อ เจียว หนี่  ฉิง ฉี่ ลี่  ฟู่ เกอ จี้ เตอะ  เหย้า ฮ่วน ชี่

跳街舞 演默剧 全都搅和在一起
tiào jiē wǔ  yǎn mò jù  quán dōu jiǎo huo zài yī qǐ
เที่ยว เจีย อู่  เหยี่ยน มั่ว จวี้  เฉวียน โตว เจี่ยว ฮัว ไจ้ อี้ ฉี่

Disco 没去过 就怕去了钱不够
Disco méi qù guò  jiù pà qù le qián bù gòu
ดิสโค เหมย ชวี่ กั้ว  จิ้ว พ่า ชวี่ เลอะ เฉียน ปู๋ โก้ว

交朋友 就不要太啰嗦 一句话开心自由
jiāo péng yǒu  jiù bù yào tài luō suo  yī jù huà kāi xīn zì yóu
เจียว เผิง โหย่ว  จิ้ว ปู๋ เหย้า ไท่ ลัว ซัว  อี๋ จวี้ ฮว่า ไค ซิน จื้อ โหยว

(JAY : 还有一遍啦)
(hái yǒu yī biàn la)
(เจย์ : ไห โหย่ว อี๋ เปี้ยน ล่ะ)

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...