วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Shi Er Sheng Xiao (十二生肖) 12 Zodiacs - Leehom Wang Feat.Jackie Chan (Lyrics)

เพลง Shí Èr Shēng Xiào (十二生肖) 12 Zodiacs
ศิลปิน Wáng Lì Hóng (王力宏) Leehom Wang Feat.Chéng Lóng (Jackie Chan
อัลบั้ม Shí Èr Shēng Xiào (十二生肖) 12 Zodiacs OST/Chinese Zodiacs 12 (CZ12)
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

Ladies and Gentlemen

期待了很久 成龙大哥的电影
qī dài le hěn jiǔ  ChéngLóng dà gē de diàn yǐng
ชี ไต้ เลอะ เหิน จิ่ว  เฉิงหลง ต้า เกอ เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

这就是十二个生肖 (Huu)
zhè jiù shì shí èr gè shēng xiào (Huu)
เจ้อ จิ้ว ซื่อ สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว (ฮู้)

子鼠丑牛寅虎卯兔(卯兔) 辰龙巳蛇午马未羊(未羊)
zǐ shǔ chǒu niú yín hǔ mǎo tù(mǎo tù)  chén lóng sì shé wǔ mǎ wèi yáng(wèi yáng)
จื๋อ สู่ โฉ่ว หนิว หยิน หู่ เหม่า ทู่(เหม่า ทู่)  เฉิน หลง ซื่อ เสอ อู๋ หม่า เว่ย หยาง(เว่ย หยาง)

申猴酉鸡戌狗亥猪(亥猪) 这就是十二个生肖
shēn hóu yǒu jī xū gǒu hài zhū (hài zhū)  zhè jiù shì shí èr gè shēng xiào
เซิน โหว โหย่ว จี ซวี โก่ว ไห้ จู้(ไห้ จู้)  เจ้อ จิ้ว ซื่อ สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว

RAP :
是你的还是他的 是世界的 是地球的
shì nǐ de hái shì tā de  shì shì jiè de  shì dì qiú de
ซื่อ หนี่ เตอะ ไห ซื่อ ทา เตอะ  ซื่อ ซื่อ เจี้ย เตอะ  ซื่อ ตี้ ฉิว เตอะ

一个人能够活到一百岁 已经算久的
yī gè rén néng gòu huó dào yī bǎi suì  yǐ jīng suàn jiǔ de
อี๋ เก้อ เหริน เหนิง โก้ว หัว เต้า อี้ ป่าย ซุ่ย  อี่ จิง ซ่วน จิ่ว เตอะ

还有什么好争了(争了) 做一个好学生了 (Jackie Chan YO)
hái yǒu shén me hǎo zhēng le(zhēng le)  zuò yī gè hǎo xué shēng le  (Jackie Chan YO)
ไห โหย่ว เสิน เมอะ เห่า เจิง เลอะ(เจิง เลอะ)  จั้ว อี๋ เก้อ เห่า เสว๋ เซิง เลอะ (แจคกี้ ชาน โยะ)

不要反抗不要打仗 咱们来唱首歌呀
bù yào fǎn kàng bù yào dǎ zhàng  zán men lái chàng shǒu gē yā
ปู๋ เหย้า ฝ่าน ข้าง ปู๋ เหย้า ต่า จ้าง  จ๋าน เมิน ไหล ช่าง โส่ว เกอ ย่ะ

*如果说 人有十二种不同啊
rú guǒ shuō  rén yǒu shí èr zhǒng bù tóng ā
หยู กั่ว ซัว  เหริน โหย่ว สือ เอ้อ จ่ง ปู้ ถง อา

不如花点时间学习 每个品种啊 (AH HA)
bù rú huā diǎn shí jiān xué xí  měi gè pǐn zhǒng ā  (AH HA)
ปู้ หยู ฮวา เตี่ยน สือ เจียน เสว๋ สี  เหม่ย เก้อ ผิน จ่ง อา  (อะฮ้า)

鼠牛虎兔 龙蛇马羊(Bae Bae) 猴鸡狗猪(Aud Aud)
shǔ niú hǔ tù  lóng shé mǎ yáng(Bae Bae)  hóu jī gǒu zhū(Aud Aud)
สู่ หนิว หู่ ทู่  หลง เสอ หม่า หยาง (แบ๊ะ แบ๊ะ)  โหว จี โก่ว จู (อู๊ด อู๊ด)

大声地唱(Come On)
dà shēng de chàng  (Come On)
ต้า เซิง เตอะ ช่าง (คัม มอน)

子鼠丑牛寅虎卯兔(卯兔) 辰龙巳蛇午马未羊(未羊)
zǐ shǔ chǒu niú yín hǔ mǎo tù(mǎo tù)  chén lóng sì shé wǔ mǎ wèi yáng(wèi yáng)
จื๋อ สู่ โฉ่ว หนิว หยิน หู่ เหม่า ทู่(เหม่า ทู่)  เฉิน หลง ซื่อ เสอ อู๋ หม่า เว่ย หยาง(เว่ย หยาง)

申猴酉鸡戌狗亥猪(亥猪) 这就是十二个生肖(生肖)
shēn hóu yǒu jī xū gǒu hài zhū (hài zhū)  zhè jiù shì shí èr gè shēng xiào(shēng xiào)
เซิน โหว โหย่ว จี ซวี โก่ว ไห้ จู้(ไห้ จู้)  เจ้อ จิ้ว ซื่อ สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว(เซิง เสี้ยว)

Hey!~我们还年轻(十二个生肖) Hey!~We Want Some 感情
Hey!~ wǒ men hái nián qīng(shí èr gè shēng xiào)  Hey!~We Want Some gǎn qíng
เฮ้!~ หว่อ เมิน ไห เหนียน ชิง(สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว)  เฮ้!~ วี วอนท ซัม ก่าน ฉิง

是你的还是他的 是地球的 是世界的
shì nǐ de hái shì tā de  shì dì qiú de  shì shì jiè de
ซื่อ หนี่ เตอะ ไห ซื่อ ทา เตอะ  ซื่อ ตี้ ฉิว เตอะ  ซื่อ ซื่อ เจี้ย เตอะ

有人说世界和平很遥远 (但我不觉得)
yǒu rén shuō shì jiè hé píng hěn yáo yuǎn (dàn wǒ bù jué de)
โหย่ว เหริน ซัว ซื่อ เจี้ย เหอ ผิง เหิ่น เหยา หย่วน (ตั้น หว่อ ปู้ เจว๋ เตอะ)

放眼这个目标呀 无论什么生肖呀 (Jackie Chan Yo)
fàng yǎn zhè gè mù biāo yā  wú lùn shén me shēng xiào yā  (Jackie Chan Yo)
ฟ่าง เหยี่ยน เจ้อ เก้อ มู่ เปียว ย่ะ  อู๋ ลุ่น เสิน เมอะ เซิง เสี้ยว ย่ะ (แจคกี้ ชาน โยะ)

关心一点 在乎一点 铁定能办得到呀
guān xīn yī diǎn  zài hu yī diǎn  tiě dìng néng bàn de dào yā
กวน ซิน อี้ เตี่ยน  ไจ้ ฮุ อี้ เตี่ยน  เถี่ย ติ้ง เหนิง ปั้น เตอะ เต้า ย่ะ

ซ้ำ *

Hey!~世界能和平(十二个生肖)
Hey!~ shì jiè néng hé píng(shí èr gè shēng xiào)
เฮ้!~ ซื่อ เจี้ย เหนิง เหอ ผิง(สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว)

无论什么生肖 你我和他 只要愿意(十二个生肖)                              
wú lùn shén me shēng xiào  nǐ wǒ hé tā  zhǐ yào yuàn yì(shí èr gè shēng xiào)
อู๋ ลุ่น เสิน เมอะ เซิง เสี้ยว  หนี หว่อ เหอ ทา  จื่อ เหย้า ย่วน อี้(สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว)

大家一起NOW 以前我不会背
dà jiā yī qǐ NOW yǐ qián wǒ bù huì bèi
ต้า เจีย อี้ ฉี่ นาว  อี่ เฉียน หว่อ ปู๋ ฮุ่ย เป้ย

但现在就会了 原来这么容易
dàn xiàn zài jiù huì le  yuán lái zhè me róng yì
ตั้น เซี่ยน ไจ้ จิ้ว ฮุ่ย เลอะ  หยวน ไหล เจ้อ เมอะ หรง อี้

这就是 十二个生肖
zhè jiù shì  shí èr gè shēng xiào 
เจ้อ จิ้ว ซื่อ  สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว 

子鼠丑牛寅虎卯兔(卯兔) 辰龙巳蛇午马未羊(未羊)
zǐ shǔ chǒu niú yín hǔ mǎo tù(mǎo tù)  chén lóng sì shé wǔ mǎ wèi yáng(wèi yáng)
จื๋อ สู่ โฉ่ว หนิว หยิน หู่ เหม่า ทู่(เหม่า ทู่)  เฉิน หลง ซื่อ เสอ อู๋ หม่า เว่ย หยาง(เว่ย หยาง)

申猴酉鸡戌狗亥猪(亥猪) 这就是十二个 十二个 十二个
shēn hóu yǒu jī xū gǒu hài zhū (hài zhū)  zhè jiù shì shí èr gè  shí èr gè  shí èr gè
เซิน โหว โหย่ว จี ซวี โก่ว ไห้ จู้(ไห้ จู้)  เจ้อ จิ้ว ซื่อ สือ เอ้อ เก้อ  สือ เอ้อ เก้อ  สือ เอ้อ เก้อ

二个 二个 二个 二~~~十二个生肖
èr gè  èr gè  èr gè  èr~~~shí èr gè shēng xiào
เอ้อ เก้อ  เอ้อ เก้อ  เอ้อ เก้อ  เอ้อ~~~สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว

子鼠丑牛寅虎卯兔(卯兔) 辰龙巳蛇午马未羊(未羊)
zǐ shǔ chǒu niú yín hǔ mǎo tù(mǎo tù)  chén lóng sì shé wǔ mǎ wèi yáng(wèi yáng)
จื๋อ สู่ โฉ่ว หนิว หยิน หู่ เหม่า ทู่(เหม่า ทู่)  เฉิน หลง ซื่อ เสอ อู๋ หม่า เว่ย หยาง(เว่ย หยาง)

申猴酉鸡戌狗亥猪(亥猪) 这就是 十二个生肖
shēn hóu yǒu jī xū gǒu hài zhū (hài zhū)  zhè jiù shì  shí èr gè shēng xiào
เซิน โหว โหย่ว จี ซวี โก่ว ไห้ จู้(ไห้ จู้)  เจ้อ จิ้ว ซื่อ  สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว

Hey!~世界  这就是十二个生肖
Hey!~ shì jiè  zhè jiù shì shí èr gè shēng xiào
เฮ้!~ ซื่อ เจี้ย  เจ้อ จิ้ว ซื่อ สือ เอ้อ เก้อ เซิง เสี้ยว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...