วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Si Hao Bing Fang (4号病房) The Written Notes of Patient No.4 - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Sì Hào Bìng Fáng (4号病房) The Written Notes of Patient No.4
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง那对红眼每隔两秒会放箭
nà duì hóng yǎn měi gé liǎng miǎo huì fàng jiàn 
น่า ตุ้ย หง เหยียน เหม่ย เก๋อ เหลียง เหมี่ยว ฮุ่ย ฟ่าง เจี้ยน

那边谁刚换上人形的假面
nà biān shuí gāng huàn shàng rén xíng de jiǎ miàn
น่า เปียน สุย กัง ฮ่วน ซ่าง เหริน สิง เตอะ เจี่ย เมี่ยน

那颗心如钢铁 那颗心剩一半 怎么没人看见
nà kē xīn rú gāng tiě  nà kē xīn shèng yī bàn  zěn me méi rén kàn jiàn
น่า เคอ ซิน หยู กัง เถี่ย  น่า เคอ ซิน เซิ่ง อี๋ ปั้น  เจิ่น เมอะ เหมย เหริน คั่น เจี้ยน          

我会乖乖吃药别放我出去 隔着墙已听见外面好多鬼
wǒ huì guāi guāi chī yào bié fàng wǒ chū qù  gé zhe qiáng yǐ tīng jiàn wài miàn hǎo duō guǐ
หว่อ ฮุ่ย ไกว ไกว ชือ เหย้า เปี๋ย ฟ่าง หว่อ ชู ชวี่  เก๋อ เจอะ เฉียง อี่ ทิง เจี้ยน ไว่ เมี่ยน เห่า ตัว กุ่ย

迫不及待等我 变成他们同类 我才不要叛变
pò bù jí dài děng wǒ  biàn chéng tā men tóng lèi  wǒ cái bù yào pàn biàn
พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ เติ๋ง หว่อ  เปี้ยน เฉิง ทา เมิน ถง เล้ย  หว่อ ไฉ ปู๋ เหย้า พ่าน เปี้ยน

信我 有鬼 正在摧毁人类
xìn wǒ  yǒu guǐ  zhèng zài cuī huǐ rén lèi
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  เจิ้ง ไจ้ ชุย หุ่ย เหริน เล้ย

信我 有鬼 这种天机吃药前只能说一遍
xìn wǒ  yǒu guǐ  zhè zhǒng tiān jī chī yào qián zhǐ néng shuō yī biàn
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  เจ้อ จ่ง เทียน จี ชือ เหย้า เฉียน จื่อ เหนิง ซัว อี๋ เปี้ยน

蜘蛛正要告诉我谁是内奸 就被护士假装不小心踩扁
zhī zhū zhèng yào gào su wǒ shuí shì nèi jiān  jiù bèi hù shì jiǎ zhuāng bù xiǎo xīn cǎi biǎn
จือ จู เจิ้ง เหย้า เก้า สุ หว่อ สุย ซื่อ เน่ย เจียน  จิ้ว เป้ย ฮู่ ซื่อ เจี่ย จวง ปู้ เสี่ยว ซิน ไฉ เปี่ยน

医生眉头有只 狸猫昏昏欲睡 相信他也沦陷
yī shēng méi tóu yǒu zhī  lí māo hūn hūn yù shuì  xiāng xìn tā yě lún xiàn
อี เซิง เหมย โถว โหย่ว จือ  หลี เมา ฮุน ฮุน อวิ้ ซุ่ย  เซียง ซิ่น ทา เย่ หลุน เซี่ยน

邻床那位准备好出去应战
lín chuáng nà wèi zhǔn bèi hào chū qù yìng zhàn 
หลิน ฉวง น่า เว่ย จุ่น เป้ย เห่า ชู ชวี่ ยิ่ง จ้าน

临走前对我说要听话一点
lín zǒu qián duì wǒ shuō yào tīng huà yī diǎn
หลิน โจ่ว เฉียน ตุ้ย หว่อ ซัว เหย้า ทิง ฮว่า อี้ เตี่ยน

我又不是傻子 我比谁都明白 这里比外面安全
wǒ yòu bù shì shǎ zi  wǒ bǐ shuí dōu míng bái  zhè lǐ bǐ wài miàn ān quán
หว่อ โย่ว ปู๋ ซื่อ ส่า จึ  หว่อ ปี่ สุย โตว หมิง ไป๋  เจ้อ หลี ปี่ ไว่ เมี่ยน อัน เฉวียน

AH 信我 有鬼 正在摧毁人类
AH xìn wǒ  yǒu guǐ  zhèng zài cuī huǐ rén lèi 
อ้า  ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  เจิ้ง ไจ้ ชุย หุ่ย เหริน เล้ย

信我 有鬼 它们看起来和人没分别
xìn wǒ  yǒu guǐ  tā men kàn qǐ lái hé rén méi fēn bié
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  ทา เมิน คั่น ฉี่ ไหล เหอ เหริน เหมย เฟิน เปี๋ย

信我 有鬼 就快要占领整个世界
xìn wǒ  yǒu guǐ  jiù kuài yào zhàn lǐng zhěng gè shì jiè
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  จิ้ว ไคว่ เหย้า จ้าน หลิง เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

信我 有鬼 这种天机吃药前只能说一遍
xìn wǒ  yǒu guǐ  zhè zhǒng tiān jī chī yào qián zhǐ néng shuō yī biàn
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  เจ้อ จ่ง เทียน จี ชือ เหย้า เฉียน จื่อ เหนิง ซัว อี๋ เปี้ยน

AH 信我 有鬼 就在你心里面
AH  xìn wǒ  yǒu guǐ  jiù zài nǐ xīn lǐ miàn
อ้า  ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  จิ้ว ไจ้ หนี่ ซิน หลี่ เมี่ยน

信我 有鬼 拼命制造着华丽的幻觉
xìn wǒ  yǒu guǐ  pīn mìng zhì zào zhe huá lì de huàn jué  
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  พิน มิ่ง จื้อ เจ้า เจอะ หวา ลี่ เตอะ ฮ่วน เจว๋

信我 有鬼 让你爱上这荒唐世界
xìn wǒ  yǒu guǐ  ràng nǐ ài shàng zhè huāng táng shì jiè
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  ร่าง หนี่ อ้าย ซ่าง เจ้อ ฮวง ถาง ซื่อ เจี้ย

信我 有鬼 让你以为我才是疯子
xìn wǒ  yǒu guǐ  ràng nǐ yǐ wéi wǒ cái shì fēng zi 
ซิ่น หว่อ  โหยว กุ่ย  ร่าง หนี อี่ เหวย หว่อ ไฉ ซื่อ เฟิง จึ

让你以为我才是疯子对不对 Yeah
ràng nǐ yǐ wéi wǒ cái shì fēng zi duì bù duì Yeah
ร่าง หนี อี่ เหวย หว่อ ไฉ ซื่อ เฟิง จึ ตุ้ย ปู๋ ตุ้ย  เย้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...