วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Qian Zhi He (千纸鹤) Close To You - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Qiān Zhǐ (纸鹤) Close To You
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


咖啡 再续杯 回想 这一切
kā fēi  zài xù bēi  huí xiǎng  zhè yī qiè
คา เฟย  ไจ้ ซวี่ เปย  หุย เสี่ยง  เจ้อ อี๋ เชี้ย

好多 的细节 譬如你嘟嘴 微笑的离别
hǎo duō  de xì jié  pì rú nǐ dū zuǐ  wēi xiào de lí bié
เห่า ตัว  เตอะ ซี่ เจี๋ย  พี่ หยู หนี่ ตู จุ่ย  เวย เสี้ยว เตอะ หลี เปี๋ย

窗外 的世界 霓虹 在交会
chuāng wài de shì jiè  ní hóng  zài jiāo huì
ชวง ไว่  เตอะ ซื่อ เจี้ย  หนี หง  ไจ้ เจียว ฮุ่ย

缤纷 整条街 我安静了解 没你的感觉
bīn fēn  zhěng tiáo jiē  wǒ ān jìng liǎo jiě  méi nǐ de gǎn jué
ปิน เฟิน  เจิ่ง เถียว เจีย  หว่อ อัน จิ้ง เหลียว เจี่ย  เหมย หนี่ เตอะ ก่าน เจว๋

纸鹤 你温柔对折 如爵士乐般随性的快乐
zhǐ hè  nǐ wēn róu duì zhé  rú jué shì yuè bān suí xìng de kuài lè
จื่อ เฮ้อ  หนี่ เวิน โหรว ตุ้ย เจ๋อ  หยู เจว๋ ซื่อ เยว่ ปัน สุย ซิ่ง เตอะ ไคว่ เล่อ

此刻 水清澈 远方的麦田金黄色
cǐ kè  shuǐ qīng chè  yuǎn fāng de mài tián jīn huáng sè
ฉื่อ เค่อ  สุ่ย ชิง เช้อ  หย่วน ฟัง เตอะ ไม่ เถียน จิน หวง เซ้อ

*千纸鹤 故事还温热 随性的 我们唱起歌 (千纸鹤)
qiān zhǐ hè  gù shì hái wēn rè  suí xìng de  wǒ men chàng qǐ gē (qiān zhǐ hè)
เชียน จื่อ เฮ้อ  กู้ ซื่อ ไห เวิน เย่อ  สุย ซิ่ง เตอะ  หว่อ เมิน ช่าง ฉี่ เกอ  (เชียน จื่อ เฮ้อ)

我走过 牧笛声轻吹着 那爱情走到这 微笑不争了
wǒ zǒu guò  mù dí shēng qīng chuī zhe  nà ài qíng zǒu dào zhè  wēi xiào bù zhēng le
หว่อ โจ่ว กั้ว  มู่ ตี๋ เซิง ชิง ชุย เจอะ  น่า อ้าย ฉิง โจ่ว เต้า เจ้อ  เวย เสี้ยว ปู้ เจิง เลอะ

(唱一千次的歌 凌空 飞过 的快乐)
(chàng yī qiān cì de gē  líng kōng  fēi guò  de kuài lè)
(ช่าง อี้ เชียน ชื่อ เตอะ เกอ  หลิง คง  เฟย กั้ว  เตอะ ไคว่ เล่อ)

OH 山水泼墨的感觉 一页 彩蝶前世的感觉
OH shān shuǐ pō mò de gǎn jué  yī yè  cǎi dié qián shì de gǎn jué
โอ้  ซาน สุ่ย พัว มั่ว เตอะ ก่าน เจว๋  อี๋ เย้  ไฉ่ เตี๋ย เฉียน ซื่อ เตอะ ก่าน เจว๋

一页 红尘几世的轮回 再写 今生缘份还是倾斜
yī yè  hóng chén jǐ shì de lún huí  zài xiě  jīn shēng yuán fèn hái shì qīng xié
อี๋ เย้  หง เฉิน จี่ ซื่อ เตอะ หลุน หุย  ไจ้ เสี่ย  จิน เซิง หยวน เฟิ่น ไห ซื่อ ชิง เสีย

时间 若倒退 再次 给机会
shí jiān  ruò dào tuì  zài cì  gěi jī huì
สือ เจียน  ยั่ว เต้า ทุ่ย  ไจ้ ชื่อ  เก่ย จี ฮุ่ย

理由 怎么给 你一句不爱了 以为就解决
lǐ yóu  zěn me gěi  nǐ yī jù bù ài le  yǐ wéi jiù jiě jué
หลี่ โหยว  เจิ่น เมอะ เก่ย  หนี่ อี๋ จวี้ ปู๋ อ้าย เลอะ  อี่ เหวย จิ้ว เจี่ย เจว๋

空了 的香水 干掉 的玫瑰
kōng le  de xiāng shuǐ  gān diào  de méi gui
คง เลอะ  เตอะ เซียง สุ่ย  กัน เตี้ยว  เตอะ เหมย กุย

问了 一整夜 你慵懒撒野 说解释很累
wèn le  yī zhěng yè  nǐ yōng lǎn sā yě  shuō jiě shì hěn lèi
เวิ่น เลอะ  อี้ เจิ่ง เย้  หนี่ ยง หล่าน ซา เย่  ซัว เจี่ย ซื่อ เหิ่น เล้ย

纸鹤 你温柔对折 如爵士乐般随性的快乐
zhǐ hè  nǐ wēn róu duì zhé  rú jué shì yuè bān suí xìng de kuài lè
จื่อ เฮ้อ  หนี่ เวิน โหรว ตุ้ย เจ๋อ  หยู เจว๋ ซื่อ เยว่ ปัน สุย ซิ่ง เตอะ ไคว่ เล่อ

或许 让你离去 只是换个方式 爱你
huò xǔ  ràng nǐ lí qù  zhǐ shì huàn gè fāng shì  ài nǐ
ฮั่ว สวี่  ร่าง หนี่ หลี ชวี่  จื่อ ซื่อ ฮ่วน เก้อ ฟัง ซื่อ  อ้าย หนี่

ซ้ำ *

你的美游走在两个世代 两个不同美学那种年代在不在
nǐ de měi yóu zǒu zài liǎng gè shì dài  liǎng gè bù tóng měi xué nà zhǒng nián dài zài bù zài
หนี่ เตอะ เหม่ย โหยว โจ่ว ไจ้ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ ไต้  เหลี่ยง เก้อ ปู้ ถง เหม่ย เสว๋ น่า จ่ง เหนียน ไต้ ไจ้ ปู๋ ไจ้

两种不同期待 我终于明白 你爱不爱都意外 不应该等待
liǎng zhǒng bù tóng qī dài  wǒ zhōng yú míng bái  nǐ ài bù ài dōu yì wài  bù yìng gāi děng dài
เหลียง เก้อ ปู้ ถง ชี ไต้  หว่อ จง อวิ๋ หมิง ไป๋  หนี่ อ้าย ปู๋ อ้าย โตว อี้ ไว่  ปู้ ยิง ไก เติ่ง ไต้

等你不爱 就是离开 就是不回来
děng nǐ bù ài  jiù shì lí kāi  jiù shì bù huí lái
เติ๋ง หนี่ ปู๋ อ้าย  จิ้ว ซื่อ หลี ไค  จิ้ว ซื่อ ปู้ หุย ไหล

台阶上整遍青苔蔓延到了斑驳的古墙
tái jiē shàng zhěng biàn qīng tái màn yán dào le bān bó de gǔ qiáng
ไถ เจีย ซ่าง เจิ่ง เปี้ยน ชิง ไถ ม่าน เหยียน เต้า เลอะ ปัน ปั๋ว เตอะ กู่ เฉียง

太阳西晒 你在等水面上的芙蓉花开
tài yáng xī shài  nǐ zài děng shuǐ miàn shàng de fú róng huā kāi
ไท่ หยาง ซี ไซ่  หนี่ ไจ้ เติ๋ง สุ่ย เมี่ยน ซ่าง เตอะ ฝู หยง ฮวา ไค

而我偏爱我们就处在这安静的状态
ér wǒ piān ài wǒ men jiù chǔ zài zhè ān jìng de zhuàng tài
เอ๋อ หว่อ เพียน อ้าย หว่อ เมิน จิ้ว ฉู่ ไจ้ เจ้อ อัน จิ้ง เตอะ จ้วง ไท่

千纸鹤 故事还温热 (纸鹤 一千次快乐)
qiān zhǐ hè  gù shì hái wēn rè (zhǐ hè  yī qiān cì kuài lè)
เชียน จื่อ เฮ้อ  กู้ ซื่อ ไห เวิน เย่อ (จื่อ เฮ้อ  อี้ เชียน ชื่อ ไคว่ เล่อ)

千纸鹤 是你给的 (纸鹤 一千次快乐 还爱着)
qiān zhǐ hè  shì nǐ gěi de (zhǐ hè  yī qiān cì kuài lè  hái ài zhe)
เชียน จื่อ เฮ้อ  ซื่อ หนี เก่ย เตอะ (จื่อ เฮ้อ  อี้ เชียน ชื่อ ไคว่ เล่อ  ไห อ้าย เจอะ)

你做了选择爱情停格 我也决定割舍
nǐ zuò le xuǎn zé ài qíng tíng gé  wǒ yě jué dìng gē shě
หนี่ จั้ว เลอะ เสวี่ยน เจ๋อ อ้าย ฉิง ถิง เก๋อ  หว่อ เย่ เจว๋ ติ้ง เกอ เส่อ

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...