วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Mian Qiang Xing Fu (勉强幸福) Fools' Bliss - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Miǎn Qiǎng Xìng Fú (强幸福) Fools' Bliss
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


 


เนื้อเพลง


谢你记得我的生日 却好像忘了为谁庆祝
gǎn xiè nǐ jì de wǒ de shēng rì  què hǎo xiàng wàng le wèi shuí qìng zhù
ก่าน เซี้ย หนี่ จี้ เตอะ หว่อ เตอะ เซิง ยื้อ  เชว่ เห่า เซี่ยง ว่าง เลอะ เว่ย สุย ชิ่ง จู้

那些唱片他可能喜你是否送错礼物
nà xiē chàng piàn tā kě néng xǐ huān  nǐ shì fǒu sòng cuò lǐ
น่า เซีย ช่าง เพี่ยน ทา เข่อ เหนิง สี่ ฮวน  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ซ่ง ชั่ว หลี่ อู้

问我要多少支蜡烛 还想要什么样的祝福
nǐ wèn wǒ yào duō shǎo zhī là zhú  hái xiǎng yào shén me yàng de zhù fú
หนี่ เวิ่น หว่อ เหย้า ตัว เส่า จือ ล่า จู๋  ไห เสี่ยง เหย้า เสิน เมอะ ย่าง เตอะ จู้ ฝู

这蛋糕那么甜 你一定做得很辛苦
zhè dàn gāo nà me tián  nǐ yī dìng zuò de hěn xīn kǔ
เจ้อ ตั้น เกา น่า เมอะ เถียน  หนี่ อี๋ ติ้ง จั้ว เตอะ เหิ่น ซิน ขู่

我就是爱你傻乎乎 谁在乎 为我们一样的糊涂
wǒ jiù shì ài nǐ shǎ hū hū  shuí zài hu  yīn wèi wǒ men yī yàng de hú tu
หว่อ จิ้ว ซื่อ อ้าย หนี่ ส่า ฮู ฮู  สุย ไจ้ ฮุ  ยิน เว่ย หว่อ เมิน อี๋ ย่าง เตอะ หู ถุ

介意不来 只有配合演出 所以我只能笑 不能哭
jiè yì bù lái  zhǐ yǒu pèi hé yǎn chū  suǒ yǐ wǒ zhǐ néng xiào  bù néng kū
เจี้ย อี้ ปู้ ไหล  จื๋อ โหย่ว เพ่ย เหอ เหยี่ยน ชู  สัว อี่ หว่อ จื่อ เหนิง เสี้ยว  ปู้ เหนิง คู

难得你不觉得屈辱 陪我一起 尝这勉强的 幸福
nán dé nǐ bù jué de qū rǔ  péi wǒ yī qǐ  pǐn cháng zhè miǎn qiǎng de  xìng fú
หนาน เต๋อ หนี่ ปู้ เจว๋ เตอะ ชวี หยู่  เผย หว่อ อี้ ฉี่  ผิ่น ฉาง เจ้อ เหมียน เฉี่ยง เตอะ  ซิ่ง ฝู

享受着他钟情的音乐 赏着你一脸的满足
xiǎng shòu zhe tā zhōng qíng de yīn yuè  xīn shǎng zhe nǐ yī liǎn de mǎn zú
เสี่ยง โซ่ว เจอะ ทา จง ฉิง เตอะ ยิน เยว่  ซิน ส่าง เจอะ หนี่ อี้ เหลี่ยน เตอะ หม่าน จู๋

说我神情有点恍惚 说听得太投入
nǐ shuō wǒ shén qíng yǒu diǎn huǎng hū  wǒ shuō tīng de tài tóu rù
หนี่ ซัว หว่อ เสิน ฉิง โหยว เตี่ยน ห่วง ฮู  หว่อ ซัว ทิง เตอะ ไท่ โถว ยู่

这终身难忘的生日 不知道谁更铭心刻骨
zài zhè zhōng shēn nán wàng de shēng rì  bù zhī dào shuí gèng míng xīn kè gǔ
ไจ้ เจ้อ จง เซิน หนาน ว่าง เตอะ เซิง ยื้อ  ปู้ จือ เต้า สุย เกิ้ง หมิง ซิน เค่อ กู่

还真舍不得 结束这浪漫的错误
wǒ hái zhēn shě bù dé  jié shù zhè làng màn de cuò wù
หว่อ ไห เจิน เส่อ ปู้ เต๋อ  เจี๋ย ซู่ เจ้อ ล่าง ม่าน เตอะ ชั่ว อู้

你只是爱得傻乎乎 谁在乎 为我们一样的糊涂
nǐ zhǐ shì ài de shǎ hū hū  shuí zài hu  yīn wèi wǒ men yī yàng de hú tu
หนี จื่อ ซื่อ อ้าย เตอะ ส่า ฮู ฮู  สุย ไจ้ ฮุ  ยิน เว่ย หว่อ เมิน อี๋ ย่าง เตอะ หู ถุ

介意不来 只有配合演出 不管多勉强只能笑 不能哭
jiè yì bù lái  zhǐ yǒu pèi hé yǎn chū  bù guǎn duō miǎn qiǎng zhǐ néng xiào  bù néng kū
เจี้ย อี้ ปู้ ไหล  จื๋อ โหย่ว เพ่ย เหอ เหยี่ยน ชู  ปู้ ก่วน ตัว เหมียน เฉี่ยง จื่อ เหนิง เสี้ยว  ปู้ เหนิง คู

难得你还没弄清楚 陪我一起
nán dé nǐ hái méi nòng qīng chu  péi wǒ yī qǐ 
หนาน เต๋อ หนี่ ไห เหมย น่ง ชิง ฉุ  เผย หว่อ อี้ ฉี่ 

尝这勉强的 幸福 HA HA
pǐn cháng zhè miǎn qiǎng de  xìng fú  HA HA
ผิ่น ฉาง เจ้อ เหมียน เฉี่ยง เตอะ  ซิ่ง ฝู  ฮ้า ฮ้า

陪我一起 尝这勉强的 幸福
péi wǒ yī qǐ  pǐn cháng zhè miǎn qiǎng de  xìng fú
เผย หว่อ อี้ ฉี่  ผิ่น ฉาง เจ้อ เหมียน เฉี่ยง เตอะ  ซิ่ง ฝู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...