วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Zui Jia Ting Zhong (最佳听众) Best Listeners - Han Geng Feat.Elva Hsiao (Lyrics)

เพลง Zuì Jiā Tīng Zhòng (最佳听众) Best Listeners
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung Feat.Xiāo Yà Xuān (萧亚轩) Elva Hsiao
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness, Ài Wú Wèi (爱无畏SUPER GIRL
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*韩庚 : 喜欢看你 像个糊涂虫 喜欢听你 为烦恼惶恐
HánGēng : xǐ huān kàn nǐ  xiàng gè hú tú chóng  xǐ huān tīng nǐ  wèi fán nǎo huáng kǒng
หานเกิง : สี่ ฮวน คั่น หนี่  เซี่ยง เก้อ หู ถู ฉง  สี่ ฮวน ทิง หนี่  เว่ย ฝาน เหน่า หวง ข่ง

因为朋友 你每声唠叨 让我怦然心动
yīn wèi péng yǒu  nǐ měi shēng láo dāo  ràng wǒ pēng rán xīn dòng
ยิน เว่ย เผิง โหย่ว  หนี เหม่ย เซิง เหลา เตา  ร่าง หว่อ เพิง หยาน ซิน ต้ง

萧亚轩 : 一直活在你眼中
XiāoYàXuān : yī zhí huó zài nǐ yǎn zhōng
เซียวย่าเซวียน : อี้ จื๋อ หัว ไจ้ หนี เหยี่ยน จง

韩庚: 那么多年
HánGēng : nà me duō nián
หานเกิง : น่า เมอะ ตัว เหนียน 

萧亚轩: 你是我最佳听众
XiāoYàXuān : nǐ shì wǒ zuì jiā tīng zhòng
เซียวย่าเซวียน : หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เจีย ทิง จ้ง

韩庚: 好像
HánGēng : hǎo xiàng
หานเกิง : เห่า เซี่ยง

萧亚轩: 很像
XiāoYàXuān : hěn xiàng
เซียวย่าเซวียน : เหิ่น เซี่ยง 

合: 心灵相通
All : xīn líng xiāng tōng
ร้องรวม : ซิน หลิง เซียง ทง

韩庚: 我不断把疗伤的歌词背诵
HánGēng : wǒ bù duàn bǎ liáo shāng de gē cí bèi sòng 
หานเกิง : หว่อ ปู๋ ต้วน ป่า เหลียว ซาง เตอะ เกอ ฉือ เป้ย ซ่ง

预备你久不久为某某心痛
yù bèi nǐ jiǔ bù jiǔ wèi mǒu mǒu xīn tòng
อวิ้ เป้ย หนี จิ่ว ปู้ จิ่ว เว่ย โหมว โหม่ว ซิน ท่ง

做好 我的功课 随时为你出动
zuò hǎo  wǒ de gōng kè  suí shí wèi nǐ chū dòng
จั้ว เห่า  หว่อ เตอะ กง เค่อ  สุย สือ เว่ย หนี่ ชู ต้ง

萧亚轩: 有些心事我无法形容 就你一个听得懂
XiāoYàXuān : yǒu xiē xīn shì wǒ wú fǎ xíng róng  jiù nǐ yī gè tīng de dǒng
เซียวย่าเซวียน : โหย่ว เซีย ซิน ซื่อ หว่อ อู๋ ฝ่า สิง หยง  จิ้ว หนี่ อี๋ เก้อ ทิง เตอะ ต่ง

只要借耳朵给我几分钟 你就成为我的英雄
zhǐ yào jiè ěr duo gěi wǒ jǐ fēn zhōng  nǐ jiù chéng wéi wǒ de yīng xióng
จื่อ เหย้า เจี้ย เอ่อ ตัว เก๋ย หว่อ จี่ เฟิน จง  หนี่ จิ้ว เฉิง เหวย หว่อ เตอะ ยิง โสวง

韩庚: 不错
HánGēng : bù cuò
หานเกิง : ปู๋ ชั่ว

萧亚轩: 不错
XiāoYàXuān : bù cuò
เซียวย่าเซวียน : ปู๋ ชั่ว

韩庚: 等着你来找我发泄一通
HánGēng : děng zhe nǐ lái zhǎo wǒ fā xiè yī tòng
หานเกิง : เติ่ง เจอะ หนี่ ไหล เจ๋า หว่อ ฟา เซี้ย อี๋ ท่ง

萧亚轩XiāoYàXuān : AH HA

韩庚: 你只怕
HánGēng : nǐ zhǐ pà
หานเกิง : หนี จื่อ พ่า

萧亚轩: 只怕你的电话接不通 你总会陪我吹吹风
XiāoYàXuān : zhǐ pà nǐ de diàn huà jiē bù tōng  nǐ zǒng huì péi wǒ chuī chuī fēng
เซียวย่าเซวียน : จื่อ พ่า หนี่ เตอะ เตี้ยน ฮว่า เจีย ปู้ ทง  หนี จ่ง ฮุ่ย เผย หว่อ ชุย ชุย เฟิง

你总有办法让我心情放松
nǐ zǒng yǒu bàn fǎ ràng wǒ xīn qíng fàng sōng 
หนี จ๋ง โหย่ว ปั้น ฝ่า ร่าง หว่อ ซิน ฉิง ฟ่าง ซง 

合: 看看看 要看到你的笑容
All : kàn kàn kàn  yào kàn dào nǐ de xiào róng
ร้องรวม : คั่น คั่น คั่น  เหย้า คั่น เต้า หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง                  

ซ้ำ *

萧亚轩: 你是我闹钟
XiāoYàXuān : nǐ shì wǒ nào zhōng
เซียวย่าเซวียน : หนี่ ซื่อ หว่อ เน่า จง 

韩庚: 不要让你活在梦中
HánGēng : bù yào ràng nǐ huó zài mèng zhōng
หานเกิง : ปู๋ เหย้า ร่าง หนี่ หัว ไจ้ เมิ่ง จง

萧亚轩: 借我几分钟
XiāoYàXuān : jiè wǒ jǐ fēn zhōng
เซียวย่าเซวียน : เจี้ย หว่อ จี่ เฟิน จง 

韩庚: 我会记住每一分钟
HánGēng : wǒ huì jì zhù měi yī fēn zhōng
หานเกิง : หว่อ ฮุ่ย จี้ จู้ เหม่ย อี้ เฟิน จง

萧亚轩: 不错
XiāoYàXuān : bù cuò
เซียวย่าเซวียน : ปู๋ ชั่ว

韩庚:不错
HánGēng : bù cuò
หานเกิง : ปู๋ ชั่ว

萧亚轩: 我的傻话你为什么都认同
XiāoYàXuān : wǒ de shǎ huà nǐ wèi shén me dōu rèn tóng
เซียวย่าเซวียน : หว่อ เตอะ ส่า ฮว่า หนี่ เว่ย เสิน เมอะ โตว เริ่น ถง

韩庚 HánGēng : AH HA

萧亚轩: 为什么
XiāoYàXuān : wèi shén me
เซียวย่าเซวียน : เว่ย เสิน เมอะ

韩庚: 有的时候我比你还要激动
HánGēng : yǒu de shí hòu wǒ bǐ nǐ hái yào jī dòng
หานเกิง : โหย่ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ ปี๋ หนี่ ไห เหย้า จี ต้ง

萧亚轩: 像过去一起吹吹风
XiāoYàXuān : xiàng guò qù yī qǐ chuī chuī fēng 
เซียวย่าเซวียน : เซี่ยง กั้ว ชวี่ อี้ ฉี่ ชุย ชุย เฟิง

找个老地方能看一看星空
zhǎo gè lǎo dì fāng néng kàn yī kàn xīng kōng
เจ่า เก้อ เหล่า ตี้ ฟัง เหนิง คั่น อี๋ คั่น ซิง คง

合: 去去去 去看那半透明的天空
All : qù qù qù  qù kàn nà bàn tòu míng de tiān kōng
ร้องรวม : ชวี่ ชวี่ ชวี่  ชวี่ คั่น น่า ปั้น โท่ว หมิง เตอะ เทียน คง

ซ้ำ *

萧亚轩: 我一失恋 为何只想到你 又为何
XiāoYàXuān : wǒ yī shī liàn  wèi hé zhǐ xiǎng dào nǐ  yòu wèi hé
เซียวย่าเซวียน : หว่อ อี้ ซือ เลี่ยน  เว่ย เหอ จื๋อ เสี่ยง เต้า หนี่  โย่ว เว่ย เหอ

你会准时 出现我面前不让我失控
nǐ huì zhǔn shí  chū xiàn wǒ miàn qián bù ràng wǒ shī kòng
หนี่ ฮุ่ย จุ่น สือ  ชู เซี่ยน หว่อ เมี่ยน เฉียน ปู๋ ร่าง หว่อ ซือ ค่ง

韩庚: 因为你受了伤要喊痛 因为我也有需要喊痛
HánGēng : yīn wèi nǐ shòu le shāng yào hǎn tòng  yīn wèi wǒ yě yǒu xū yào hǎn tòng
หานเกิง : ยิน เว่ย หนี่ โซ่ว เลอะ ซาง เหย้า ห่าน ท่ง  ยิน เว่ย หว่อ เย๋ โหย่ว ซวี เหย้า ห่าน ท่ง

萧亚轩XiāoYàXuān : OH OH OH

韩庚: 问题一去无踪
HánGēng : wèn tí yī qù wú zōng
หานเกิง : เวิ่น ถี อี๋ ชวี่ อู๋ จง

萧亚轩: 问题一去无踪
XiāoYàXuān : wèn tí yī qù wú zōng
เซียวย่าเซวียน : เวิ่น ถี อี๋ ชวี่ อู๋ จง

ซ้ำ *

韩庚: 我就是你 眼泪的观众 我就是你 烦恼的听众
HánGēng : wǒ jiù shì nǐ  yǎn lèi de guān zhòng  wǒ jiù shì nǐ  fán nǎo de tīng zhòng
หานเกิง : หว่อ จิ้ว ซื่อ หนี่  เหยี่ยน เล้ย เตอะ กวน จ้ง  หว่อ จิ้ว ซื่อ หนี่  ฝาน เหน่า เตอะ ทิง จ้ง

因为朋友 不只是朋友 还有什么不懂
yīn wèi péng yǒu  bù zhǐ shì péng yǒu  hái yǒu shén me bù dǒng
ยิน เว่ย เผิง โหย่ว  ปู้ จื่อ ซื่อ เผิง โหย่ว  ไห โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ ต่ง

萧亚轩: 一直活在你眼中
XiāoYàXuān : yī zhí huó zài nǐ yǎn zhōng
เซียวย่าเซวียน : อี้ จื๋อ หัว ไจ้ หนี เหยี่ยน จง

韩庚: 那么多年
HánGēng : nà me duō nián
หานเกิง : น่า เมอะ ตัว เหนียน

萧亚轩: 你是我最佳听众
XiāoYàXuān : nǐ shì wǒ zuì jiā tīng zhòng
เซียวย่าเซวียน : หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เจีย ทิง จ้ง

韩庚: 好像
HánGēng : hǎo xiàng
หานเกิง : เห่า เซี่ยง

萧亚轩: 恋人
XiāoYàXuān : liàn rén
เซียวย่าเซวียน : เลี่ยน เหริน 

合: 心灵相通
All : xīn líng xiāng tōng
ร้องรวม : ซิน หลิง เซียง ทง

萧亚轩XiāoYàXuān : Huu Yeah 

韩庚 HánGēng : Hoo OH Hoo


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...