วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Wo Men De Ju Ben (我们的剧本) Our Script - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Wǒ Men De Jù Běn (们的剧本) Our Script
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง一般来说故事 第一集免不了 不小心遇到 (OH OH~)
yī bān lái shuō gù shì  dì yī jí miǎn bù liǎo  bù xiǎo xīn yù dào (OH OH~)
อี้ ปัน ไหล ซัว กู้ ซื่อ  ตี้ อี จี๋ เหมี่ยน ปู้ เหลี่ยว  ปู้ เสี่ยว ซิน อวิ้ เต้า  โอะ โอ

就像我们之间 见面的那一段 是有点老套 (OH OH~)
jiù xiàng wǒ men zhī jiān  jiàn miàn de nà yī duàn  shì yǒu diǎn lǎo tào (OH OH~)
จิ้ว เซี่ยง หว่อ เมิน จือ เจียน  เจี้ยน เมี่ยน เตอะ น่า อี๋ ต้วน  ซื่อ โหยว เตี๋ยน เหล่า เท่า  โอะ โอ~ 

男女主角 从不来电 直到被电到 编剧写到不睡觉
nán nǚ zhǔ jué  cóng bù lái diàn  zhí dào bèi diàn dào  biān jù xiě dào bù shuì jiào
หนาน นวิ๋ จู่ เจว๋  ฉง ปู้ ไหล เตี้ยน  จื๋อ เต้า เป้ย เตี้ยน เต้า  เปียน จวิ้ เสี่ย เต้า ปู๋ ซุ่ย เจี้ยว

接着你我 会演到 热恋或退烧 想来想去都猜不到
jiē zhe nǐ wǒ  huì yǎn dào  rè liàn huò tuì shāo  xiǎng lái xiǎng qù dōu cāi bù dào
เจีย เจอะ หนี หว่อ  ฮุ่ย เหยี่ยน เต้า  เย่อ เลี่ยน ฮั่ว ทุ่ย เซา  เสี่ยง ไหล เสี่ยง ชวี่ โตว ไช ปู๋ เต้า

*一切太 妙 妙 妙 缘份的圈套 糟 糟 糟 把我们套牢
yī qiè tài miào miào miào yuán fèn de quān tào  zāo zāo zāo bǎ wǒ men tào láo
อี๋ เชี้ย ไท่ เมี่ยว เมี่ยว เมี่ยว หยวน เฟิ่น เตอะ เชวียน เท่า  เจา เจา เจา ป๋า หว่อ เมิน เท่า เหลา

如果不拥抱 怕观众无聊 是时候吻我 让收视飙高
rú guǒ bù yōng bào  pà guān zhòng wú liáo  shì shí hòu wěn wǒ  ràng shōu shì biāo gāo
หยู กั่ว ปู้ ยง เป้า  พ่า กวน จ้ง อู๋ เหลียว  ซื่อ สือ โฮ่ว เหวิน หว่อ  ร่าง โซว ซื่อ เปียว เกา

要 要 要 使出我绝招 找 找 找 新鲜的法宝
yào yào yào shǐ chū wǒ jué zhāo  zhǎo zhǎo zhǎo xīn xiān de fǎ bǎo
เหย้า เหย้า เหย้า สื่อ ชู หว่อ เจว๋ เจา  เจ่า เจ่า เจ่า ซิน เซียน เตอะ ฝา เป่า

每一个桥段 要观众叫好
měi yī gè qiáo duàn  yào guān zhòng jiào hǎo 
เหม่ย อี๋ เก้อ  เฉียว ต้วน  เหย้า กวน จ้ง เจี้ยว เห่า

幸福的预兆 下周会揭晓 (Woo Woo OH~)
xìng fú de yù zhào  xià zhōu huì jiē xiǎo  (Woo Woo OH~)
ซิ่ง ฝู เตอะ อวิ้ เจ้า  เซี่ย โจว ฮุ่ย เจีย เสี่ยว  (โว้ โว้ โอ้~)

一般来说甜蜜 别甜蜜得太腻 要设计阻扰 (OH OH~)
yī bān lái shuō tián mì  bié tián mì de tài nì  yào shè jì zǔ rǎo (OH OH~)
อี้ ปัน ไหล ซัว เถียน มี่  เปี๋ย เถียน มี่ เตอะ ไท่ นี่  เหย้า เซ้อ จี้ จู๋ เหย่า  (โอะ โอ~)

就像我们之间 加入了男二号 不然会太无聊 (OH OH~)
jiù xiàng wǒ men zhī jiān  jiā rù le nán èr hào  bù rán huì tài wú liáo (OH OH~)
จิ้ว เซี่ยง หว่อ เมิน จือ เจียน  เจีย ยู่ เลอะ หนาน เอ้อ เฮ่า  ปู้ หยาน ฮุ่ย ไท่ อู๋ เหลียว  (โอะ โอ~)

有过争吵 我才知道 眼泪的美妙
yǒu guò zhēng chǎo  wǒ cái zhī dào  yǎn lèi de měi miào 
โหย่ว กั้ว เจิง เฉ่า  หว่อ ไฉ จือ เต้า  เหยี่ยน เล้ย เตอะ เหม่ย เมี่ยว

剧本写得非常好(写得非常好)
jù běn xiě de fēi cháng hǎo (xiě de fēi cháng hǎo)
จวิ้ เปิ๋น เสี่ย เตอะ เฟย ฉาง เห่า  (เสี่ย เตอะ เฟย ฉาง เห่า)

试过换角 才知道 你有多重要
shì guò huàn jiǎo  cái zhī dào  nǐ yǒu duō zhòng yào 
ซื่อ กั้ว ฮ่วน เจี่ยว  ไฉ จือ เต้า  หนี โหย่ว ตัว จ้ง เหย้า

峰回路转我才明了 (Woo OH~)
fēng huí lù zhuǎn wǒ cái míng liǎo (Woo OH~)
เฟิง หุย ลู่ จ๋วน หว่อ ไฉ หมิง เหลี่ยว  (โว้ โอ้~)

ซ้ำ *

**爱就爱不要逃 没什么大不了
ài jiù ài bù yào táo  méi shén me dà bù liǎo 
อ้าย จิ้ว อ้าย ปู๋ เหย้า เถา  เหมย เสิน เมอะ ต้า ปู้ เหลี่ยว

只要你能微笑 (How Woo) 没什么要烦恼
zhǐ yào nǐ néng wēi xiào (How Woo)  méi shén me yào fán nǎo               
จื่อ เหย้า หนี่ เหนิง เวย เสี้ยว (เฮา โว้)  เหมย เสิน เมอะ เหย้า ฝาน เหน่า

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...