วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Lin Yu Yi Zhi Zou (淋雨一直走) Keep Walking - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Lín Yǔ Yī Zhí Zǒu (淋雨一直走) Keep Walking
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม 
Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings

สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


OH OH

人都应该有梦 有梦就别怕痛
rén dōu yīng gāi yǒu mèng  yǒu mèng jiù bié pà tòng
เหริน โตว ยิง ไก โหย่ว เมิ่ง  โหย่ว เมิ่ง จิ้ว เปี๋ย พ่า ท่ง

有雷声在轰不停 泼进眼里看不清
yǒu léi shēng zài hōng bù tíng  yǔ pō jìn yǎn lǐ kàn bù qīng
โหย่ว เหลย เซิง ไจ้ ฮง ปู้ ถิง  อวิ่ พัว จิ้น เหยียน หลี่ คั่น ปู้ ชิง

谁技术狂飙 溅我一身的淤泥 决定我想去哪里
shuí jì shù kuáng biāo  jiàn wǒ yī shēn de yū ní  jué dìng wǒ xiǎng qù nǎ lǐ
สุย จี้ ซู่ ขวง เปียว  เจี้ยน หว่อ อี้ เซิน เตอะ อวี หนี  เจว๋ ติ้ง หว่อ เสี่ยง ชวี่ หนา หลี่

往天堂要跳过地狱 也不恐惧 不逃避
wǎng tiān táng yào tiào guò dì yù  yě bù kǒng jù  bù táo bì
หว่าง เทียน ถาง เหย้า เที่ยว กั้ว ตี้ อวิ้  เย่ ปู้ ข่ง จวิ้  ปู้ เถา ปี้

*这不是脾气 是所谓志气与勇气
zhè bù shì pí qì  shì suǒ wèi zhì qì yǔ yǒng qì
เจ้อ ปู๋ ซื่อ ผี ชี่  ซื่อ สั่ว เว่ย จื้อ ชี่ อวิ๋ หย่ง ชี่

你能推我下悬崖 我能学会飞行
nǐ néng tuī wǒ xià xuán yá  wǒ néng xué huì fēi xíng
หนี่ เหนิง ทุย หว่อ เซี่ย เสวียน หยา  หว่อ เหนิง เสว๋ ฮุ่ย เฟย สิง

从不听 谁的命令
cóng bù tīng  shuí de mìng lìng
ฉง ปู้ ทิง  สุย เตอะ มิ่ง ลิ่ง

很独立 朵用来听自己的心灵
hěn dú lì  ěr duo yòng lái tīng zì jǐ de xīn líng
เหิ่น ตู๋ ลี่  เอ่อ ตัว ย่ง ไหล ทิง จื้อ จี่ เตอะ ซิน หลิง

**淋雨一直走 是一颗宝石就该闪烁
lín yǔ yī zhí zǒu  shì yī kē bǎo shí jiù gāi shǎn shuò
หลิน อวิ่ อี้ จื๋อ โจ่ว  ซื่อ อี้ เคอ เป่า สือ จิ้ว ไก ส่าน ซั่ว

人都应该有梦 OH 有梦就别怕痛
rén dōu yīng gāi yǒu mèng OH  yǒu mèng jiù bié pà tòng
เหริน โตว ยิง ไก โหย่ว เมิ่ง  โอ้  โหย่ว เมิ่ง จิ้ว เปี๋ย พ่า ท่ง

淋雨一直走 是道阳光就该暖和
lín yǔ yī zhí zǒu  shì dào yáng guāng jiù gāi nuǎn huo
หลิน อวิ่ อี้ จื๋อ โจ่ว  ซื่อ เต้า หยาง กวง จิ้ว ไก หน่วน ฮัว

人都应该有梦 OH 有梦就别怕痛
rén dōu yīng gāi yǒu mèng OH  yǒu mèng jiù bié pà tòng
เหริน โตว ยิง ไก โหย่ว เมิ่ง  โอ้  โหย่ว เมิ่ง จิ้ว เปี๋ย พ่า ท่ง

有前面盘旋的秃鹰 有背后尖酸的耳
yǒu qián miàn pán xuán de tū yīng  yǒu bèi hòu jiān suān de ěr yǔ
โหย่ว เฉียน เมี่ยน ผาน เสวียน เตอะ ทู ยิง  โหย่ว เป้ย โฮ่ว เจียน ซวน เตอะ เอ๋อ อวิ่

黑色的童 给长大的洗礼 要独特才是流行
hēi sè de tóng huà  shì gěi zhǎng dà de xǐ lǐ  yào dú tè cái shì liú xíng
เฮย เซ้อ เตอะ ถง ฮว่า  ซื่อ เก๋ย จ่าง ต้า เตอะ สี หลี่  เหย้า ตู๋ เท่อ ไฉ ซื่อ หลิว สิง

无法复制的自己 让我连受伤也有
wú fǎ fù zhì de zì jǐ  ràng wǒ lián shòu shāng yě yǒu xíng
อู๋ ฝ่า ฟู่ จื้อ เตอะ จื้อ จี่  ร่าง หว่อ เหลียน โซ่ว ซาง เย๋ โหย่ว สิง

ซ้ำ *, **

时掉进黑洞 时候爬上彩虹
yǒu shí diào jìn hēi dòng  yǒu shí hòu pá shàng cǎi hóng
โหย่ว สือ เตี้ยว จิ้น เฮย ต้ง  โหย่ว สือ โฮ่ว ผา ซ่าง ไฉ่ หง

在下一秒 命运如何转动 没有人会晓得 OH
zài xià yī miǎo zhōng  mìng yùn rú hé zhuǎn dòng  méi yǒu rén huì xiǎo de  OH
ไจ้ เซี่ย อี้ เหมี่ยว จง  มิ่ง วิ่น หยู เหอ จ่วน ต้ง  เหมย โหย่ว เหริน ฮุ่ย เสี่ยว เตอะ  โอ้

说希望无穷 你猜美梦腾空
wǒ shuō xī wàng wú qióng  nǐ cāi měi mèng téng kōng
หว่อ ซัว ซี ว่าง อู๋ โฉวง  หนี่ ไช เหม่ย เมิ่ง เถิง คง

相信和怀疑 总要决斗
xiāng xìn hé huái yí  zǒng yào jué dòu
เซียง ซิ่น เหอ ไหว อี๋  จ่ง เหย้า เจว๋ โต้ว

ซ้ำ **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...