วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Hua You Kai Hao Le (花又开好了) Blossomy - S.H.E (Lyrics)

เพลง Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลงHebe : 终于思念的人相聚
Hebe : zhōng yú sī niàn de rén xiāng jù
ฮีบี : จง อวิ๋ ซือ เนี่ยน เตอะ เหริน เซียง จวี้

Ella : 终于所有的伤痊愈
Ella : zhōng yú suǒ yǒu de shāng quán yù
เอลล่า : จง อวิ๋ สัว โหย่ว เตอะ ซาง เฉวียน อวิ้

Selina : 花又开好了 终于
Selina : huā yòu kāi hǎo le  zhōng yú
เซลิน่า : ฮวา โย่ว ไค เห่า เลอะ  จง อวิ๋

合:心又长满了 勇气  HA~ HA~ HA~~
All : xīn yòu zhǎng mǎn le  yǒng qì  HA~ HA~ HA~~
ร้องรวม : ซิน โย่ว จ๋าง หม่าน เลอะ  หย่ง ชี่   ฮา~ ฮา~ ฮา~~

看一场电影 主角是自己 倒放着人生的缩影
kàn yī chǎng diàn yǐng  zhǔ jué shì zì jǐ  dào fàng zhe rén shēng de suō yǐng
คั่น อี้ ฉ่าง เตี้ยน หยิ่ง  จู่ เจว๋ ซื่อ จื้อ จี่  เต้า ฟ่าง เจอะ เหริน เซิง เตอะ ซัว หยิ่ง

忆是天赋 也是种天敌 让眼泪 无尽
huí yì shì tiān fù  yě shì zhǒng tiān dí  ràng yǎn lèi wú jìn
หุย อี้ ซื่อ เทียน ฟู่  เย่ ซื่อ จ่ง เทียน ตี๋  ร่าง เหยี่ยน เล้ย  อู๋ จิ้น

Selina : 不想长大曾经
Selina : bù xiǎng zhǎng dà céng jīng
เซลิน่า : ปู้ เสียง จ่าง ต้า เฉิง จิง

Hebe : 回不去的光
Hebe : huí bù qù de guāng yīn 
ฮีบี : หุย ปู๋ ชวี่ เตอะ กวง ยิน

Ella : 谁带我到陌生的境地
Ella : shuí dài wǒ dào mò shēng de jìng dì
เอลล่า : สุย ไต้ หว่อ เต้า มั่ว เซิง เตอะ จิ้ง ตี้

Selina : 发一颗泪滴 需要多少叹息
Selina : zhēng fā yī kē lèi dī  xū yào duō shǎo tàn xī
เซลิน่า : เจิง ฟา อี้ เคอ เล้ย ตี  ซวี เหย้า ตัว เส่า ท่าน ซี

合:谁懂我 SHERO TO ZERO
All : shuí dǒng wǒ SHERO TO ZERO
ร้องรวม : สุย ต๋ง หว่อ ชีโร่ ทู ซีโร่

落入最孤单的决堤 我一次一次想放弃
luò rù zuì gū dān de jué dī  wǒ yī cì yī cì xiǎng fàng qì
ลั่ว ยู่ จุ้ย กู ตัน เตอะ เจว๋ ตี  หว่อ อี๋ ชื่อ อี๋ ชื่อ เสี่ยง ฟ่าง ชี่

Hebe : 花又开好的 可能
Hebe : huā yòu kāi hǎo de  kě néng
ฮีบี : ฮวา โย่ว ไค เห่า เตอะ  เข่อ เหนิง

Ella : 许不存在 机率
Ella : huò xǔ bù cún zài  jī lǜ
เอลล่า : ฮั่ว สวี่ ปู้ ฉุน ไจ้  จี ลวี้

合:走过最绝望的崎岖 我一次一次问自己
All : zǒu guò zuì jué wàng de qí qū  wǒ yī cì yī cì wèn zì jǐ
ร้องรวม : โจ่ว กั้ว จุ้ย เจว๋ ว่าง เตอะ ฉี ชวี  หว่อ อี๋ ชื่อ อี๋ ชื่อ เวิ่น จื้อ จี่ 

Selina : 花又开好的 那天
Selina : huā yòu kāi hǎo de  nà tiān
เซลิน่า : ฮวา โย่ว ไค เห่า เตอะ  น่า เทียน

合:还有多遥远 距离
All : hái yǒu duō yáo yuǎn  jù lí
ร้องรวม : ไห โหย่ว ตัว เหยา หย่วน  จวี้ หลี

唱一首歌 主角是自己 时你人生在哪里
chàng yī shǒu gē  zhǔ jué shì zì jǐ  dāng shí nǐ rén shēng zài nǎ lǐ
ช่าง อี้ โส่ว เกอ  จู่ เจว๋ ซื่อ จื้อ จี่  ตัง สือ หนี่ เหริน เซิง ไจ้ หนา หลี่

那年搬进女生宿舍里 从此笑和泪都有你
nà nián bān jìn nǚ shēng sù shè lǐ  cóng cǐ xiào hé lèi dōu yǒu nǐ
น่า เหนียน ปัน จิ้น นวิ่ เซิง ซู่ เซ้อ หลี่  ฉง ฉื่อ เสี้ยว เหอ เล้ย โตว โหยว หนี่

Selina : 闯进一座雨林
Selina : chuǎng jìn yī zuò yǔ lín
เซลิน่า : ฉ่วง จิ้น อี๋ จั้ว อวิ่ หลิน

Hebe : 奇幻旅程有你
Hebe : qí huàn lǚ chéng yǒu nǐ
ฮีบี : ฉี ฮ่วน ลวี่ เฉิง โหยว หนี่

Ella : 新的世界才学会美
Ella : xīn de shì jiè cái xué huì měi lì
เอลล่า : ซิน เตอะ ซื่อ เจี้ย ไฉ เสว๋ ฮุ่ย เหม่ย ลี่

Selina : 恶梦都过去
Selina : dāng è mèng dōu guò qù
เซลิน่า : ตัง เอ้อ เมิ่ง โตว กั้ว ชวี่

Hebe : 睁开眼睛是你
Hebe : zhēng kāi yǎn jing shì nǐ
ฮีบี : เจิง ไค เหยี่ยน จิง ซื่อ หนี่

合:在等我 ZERO TO TOMORROW
All : zài děng wǒ ZERO TO TOMORROW
ร้องรวม : ไจ้ เติ๋ง หว่อ ซีโร่ ทู ทูมอโร่

*终于思念的人相聚(终于思念的人相聚)
zhōng yú sī niàn de rén xiāng jù (zhōng yú sī niàn de rén xiāng jù)
จง อวิ๋ ซือ เนี่ยน เตอะ เหริน เซียง จวี้  (จง อวิ๋ ซือ เนี่ยน เตอะ เหริน เซียง จวี้)

终于所有的伤痊愈 HA~~
zhōng yú suǒ yǒu de shāng quán yù  HA~~
จง อวิ๋ สัว โหย่ว เตอะ ซาง เฉวียน อวิ้  ฮา~~

Hebe : 花又开好了 终于
Hebe : huā yòu kāi hǎo le  zhōng yú
ฮีบี : ฮวา โย่ว ไค เห่า เลอะ  จง อวิ๋

Ella : 心又长满了 勇气
Ella: xīn yòu zhǎng mǎn le  yǒng qì
เอลล่า : ซิน โย่ว จ๋าง หม่าน เลอะ  หย่ง ชี่

合:如果你陪我走下去(如果你陪我走下去)
All : rú guǒ nǐ péi wǒ zǒu xià qù (rú guǒ nǐ péi wǒ zǒu xià qù) 
ร้องรวม : หยู กั๋ว หนี่ เผย หว่อ โจ่ว เซี่ย ชวี่ (หยู กั๋ว หนี่ เผย หว่อ โจ่ว เซี่ย ชวี่) 

我没借口放弃
nà me  wǒ méi jiè kǒu fàng qì
น่า เมอะ  หว่อ เหมย เจี้ย โข่ว ฟ่าง ชี่

Selina : 花又开好了
Selina : huā yòu kāi hǎo le  yǐ jīng
เซลิน่า : ฮวา โย่ว ไค เห่า เลอะ  อี่ จิง

合:天又湛蓝了(天又湛蓝了) 风景
All : tiān yòu zhàn lán le (tiān yòu zhàn lán le)  fēng jǐng
ร้องรวม : เทียน โย่ว จ้าน หลาน เลอะ (เทียน โย่ว จ้าน หลาน เลอะ)  เฟิง จิ่ง

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...