วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Hua Li Jin Xing Qu (华丽进行曲) Gorgeous March - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Huá Lì Jìn Xíng Qǔ (华丽进行曲) Gorgeous March
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*华丽进行曲 浪漫的气息 
huá lì jìn xíng qǔ  làng màn de qì xī  
หวา ลี่ จิ้น สิง ฉวี่  ล่าง ม่าน เตอะ ชี่ ซี  

动挑动浓浓的爱意
tiào dòng tiǎo dòng nóng nóng de ài yì
เที่ยว ต้ง เถี่ยว ต้ง หนง หนง เตอะ อ้าย อี้

跟我说你也爱我 说你说你说你爱着我
gēn wǒ shuō nǐ yě ài wǒ  shuō nǐ shuō nǐ shuō nǐ ài zhe wǒ
เกิน หว่อ ซัว หนี เย่ อ้าย หว่อ  ซัว หนี่ ซัว หนี่ ซัว หนี่ อ้าย เจอะ หว่อ

Baby I Want You  Baby I Need You

满满满满幸福都给你 跟我说你也爱我
bǎ mǎn mǎn mǎn mǎn xìng fú dōu gěi nǐ  gēn wǒ shuō nǐ yě ài wǒ
ป๋า หม่าน หมาน หมาน หม่าน ซิ่ง ฝู โตว เก๋ย หนี่  เกิน หว่อ ซัว หนี เย่ อ้าย หว่อ

说你说你说你爱着我 OH (没有)
shuō nǐ shuō nǐ shuō nǐ ài zhe wǒ  OH (méi yǒu cuò)
ซัว หนี่ ซัว หนี่ ซัว หนี่ อ้าย เจอะ หว่อ  โอ้  (เหมย โหย่ว ชั่ว)

时候简单的爱需要点调色
yǒu shí hòu jiǎn dān de ài xū yào diǎn tiáo sè 
โหย่ว สือ โฮ่ว เจี่ยน ตัน เตอะ อ้าย ซวี เหย้า เตี่ยน เถียว เซ้อ

调中带着华丽 缀就不会苦涩
dī diào zhōng dài zhe huá lì  diǎn zhuì jiù bù huì kǔ
ตี เตี้ยว จง ไต้ เจอะ หวา ลี่  เตี่ยน จุ้ย จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย ขู่ เซ้อ

让我拖着你的双手 转甩掉烦闷
ràng wǒ tuō zhe nǐ de shuāng shǒu  xuán zhuǎn shuǎi diào fán mèn 
ร่าง หว่อ ทัว เจอะ หนี่ เตอะ ซวง โส่ว  เสวียน จ๋วน ไสว่ เตี้ยว ฝาน เมิ่น

不会踩到脚 Ai Ai Yo Wei Ya
bù huì cǎi dào jiǎo  Ai Ai Yo Wei Ya
ปู๋ ฮุ่ย ไฉ่ เต้า เจี่ยว  ไอ ไอ โยะ เว่ย ย่ะ

每位Lady 都会期许一个完美的Gentleman
měi wèi Lady dōu huì qī xǔ yī gè wán měi de Gentlema
เหม่ย เว่ย เลดี้  โตว ฮุ่ย ชี สวี่ อี๋ เก้อ หวาน เหม่ย เตอะ เจนเทิลแมน

收到 我会好好对你再温柔点
shōu dào  shì  wǒ huì hǎo hǎo duì nǐ zài wēn róu diǎn
โซว เต้า  ซื่อ หว่อ ฮุ่ย เหา เห่า ตุ้ย หนี่ ไจ้ เวิน โหรว เตี่ยน

么都不需要 给我一首歌的时间
shén me dōu bù xū yào  gěi wǒ yī shǒu gē de shí jiān 
เสิน เมอะ โตว ปู้ ซวี เหย้า  เก๋ย หว่อ อี้ โส่ว เกอ เตอะ สือ เจียน 

让我邀请你来跳支舞吧
ràng wǒ yāo qǐng nǐ lái tiào zhī wǔ ba
ร่าง หว่อ เยา ฉิง หนี่ ไหล เที่ยว จือ อู่ ป่ะ

**所以轻快踏着步伐 一起跳吧 不用惊讶舞姿跳的如此优雅
suǒ yǐ qīng kuài tà zhe bù fá  yī qǐ tiào ba  bù yòng jīng yà wǔ zī tiào de rú cǐ yōu yǎ
สัว อี่ ชิง ไคว่ ท่า เจอะ ปู้ ฝา  อี้ ฉี่ เที่ยว ป่ะ  ปู๋ ย่ง จิง ย่า อู่ จือ เที่ยว เตอะ หยู ฉื่อ โยว หย่า

施展复古年华魔法我们不用害怕
shī zhǎn fù gǔ nián huá mó fǎ wǒ men bù yòng hài pà 
ซือ จ่าน ฟู่ กู่ เหนียน หวา หมัว ฝา หว่อ เมิน ปู๋ ย่ง ไห้ พ่า 

爱的咒语 Ba La Ba La Ba Ba Ba
ài de zhòu yǔ  Ba La Ba La Ba Ba Ba
อ้าย เตอะ โจ้ว อวิ่  ปา ลา ปา ลา ปา ปา ปา

ซ้ำ *

1234 打个节拍 一起来 5678 Bei Bai
yī èr sān sì dǎ gè jié pāi  yī qǐ lái wǔ liù qī bā  gǎn jué Bei Bai
อี เอ้อ ซาน ซื่อ ต่า เก้อ เจี๋ย ไพ  อี้ ฉี่ ไหล อู่ ลิ่ว ชี ปา  ก่าน เจว๋ เปย ปาย

不用拘束害羞 们一起跳个痛快
bù yòng jū shù hài xiū  wǒ men yī qǐ tiào gè tòng kuài 
ปู๋ ย่ง จวี ซู่ ไห้ ซิว  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ เที่ยว เก้อ ท่ง ไคว่ 

相信我 我可以让你依赖
xiāng xìn wǒ  wǒ kě yǐ ràng nǐ yī lài
เซียง ซิ่น หว่อ  หว่อ เขอ อี่ ร่าง หนี่ อี ไล่

接下来 加快速度 乱撞小鹿 没有后 觉很酷
jiē xià lái  jiā kuài sù dù  luàn zhuàng xiǎo lù  méi yǒu hòu gù  gǎn jué hěn kù
เจีย เซี่ย ไหล  เจีย ไคว่ ซู่ ตู้  ล่วน จ้วง เสี่ยว ลู่  เหมย โหย่ว โฮ่ว กู้  ก่าน เจว๋ เหิ่น คู่

唯美碰触 眼神专注 乐满足 很珍贵的幸福
wéi měi pèng chù  yǎn shén zhuān zhù  kuài lè mǎn zú  hěn zhēn guì de xìng fú
เหวย เหม่ย เพิ่ง ชู่  เหยี่ยน เสิน จวน จู้  ไคว่ เล่อ หม่าน จู๋  เหิ่น เจิน กุ้ย เตอะ ซิ่ง ฝู

只需要你给我一首歌的时间
zhǐ xū yào nǐ gěi wǒ yī shǒu gē de shí jiān 
จื่อ ซวี เหย้า หนี เก๋ย หว่อ อี้ โส่ว เกอ เตอะ สือ เจียน 

左左右右 前前后后 来来来
zuǒ zuǒ yòu yòu  qián qián hòu hòu  lái lái lái
จั๋ว จั่ว โย่ว โย่ว  เฉียน เฉียน โฮ่ว โฮ่ว  ไหล ไหล ไหล

ซ้ำ **, *

So Everybody Say

wǒ  wǒ
หว่อ  หว่อ

我要 我要
wǒ yào  wǒ yào
หว่อ เหย้า  หว่อ เหย้า

我要你 我要你
wǒ yào nǐ  wǒ yào nǐ
หว่อ เหย้า หนี่  หว่อ เหย้า หนี่

我要你的 我要你的
wǒ yào nǐ de  wǒ yào nǐ de
หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ  หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ

我要你的 我要你的(x3)
wǒ yào nǐ de ài  wǒ yào nǐ de ài (x3)
หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ อ้าย  หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ อ้าย (ซ้ำ3ครั้ง)

ซ้ำ *, *, *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...