วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

Zhou Mo Ye Jing Hun (周末夜惊魂) Saturday Night Fright - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Zhōu Mò Yè Jīng Hún (周末夜惊魂) Saturday Night Fright
ศิลปิน Lín Yòu Jiā (林宥嘉Yoga JAMES
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我走在像地狱的月台 边汗毛有风吹过来
wǒ zǒu zài xiàng dì yù de yuè tái  ěr biān hàn máo yǒu fēng chuī guò lái
หว่อ โจ่ว ไจ้ เซี่ยง ตี้ อวิ้ เตอะ เยว่ ไถ  เอ่อ เปียน ฮั่น เหมา โหย่ว เฟิง ชุย กั้ว ไหล

我知道你在七步之外 埋伏着 备要 过来
wǒ zhī dào nǐ zài qī bù zhī wài  mái fú zhe  zhǔn bèi yào  zhuī guò lái
หว่อ จือ เต้า หนี่ ไจ้ ชี ปู้ จือ ไว่  ไหม ฝู เจอะ  จุ่น เป้ย เหย้า  จุย กั้ว ไหล

我逃回十五坪的凶宅 听着像安魂曲的钟摆
wǒ táo huí shí wǔ píng de xiōng zhái  tīng zhe xiàng ān hún qǔ de zhōng bǎi
หว่อ เถา หุย สือ อู่ ผิง เตอะ โซวง ไจ๋  ทิง เจอะ เซี่ยง อัน หุน ฉวี่ เตอะ จง ป่าย

躲进被窝脸色发白 等待着 午夜后 你到来
wǒ duǒ jìn bèi wō liǎn sè fā bái  děng dài zhe  wǔ yè hòu  nǐ dào lái
หว่อ ตั่ว จิ้น เป้ย วอ เหลี่ยน เซ้อ ฟา ไป๋  เติ่ง ไต้ เจอะ  อู่ เย้ โฮ่ว  หนี่ เต้า ไหล

*可不可以请你好心放过我 不要杀我
kě bù kě yǐ qǐng nǐ hǎo xīn fàng guò wǒ  bù yào shā wǒ
เข่อ ปู้ เขอ อี่ ฉิง หนี เห่า ซิน ฟ่าง กั้ว หว่อ  ปู๋ เหย้า ซา หว่อ

可不可以请你好心放过我 不要搞我
kě bù kě yǐ qǐng nǐ hǎo xīn fàng guò wǒ  bù yào gǎo wǒ
เข่อ ปู้ เขอ อี่ ฉิง หนี เห่า ซิน ฟ่าง กั้ว หว่อ  ปู๋ เหย้า เก๋า หว่อ

**好不容易撑过了 忙碌一周 
hǎo bù róng yì chēng guò le  máng lù yī zhōu  
เห่า ปู้ หยง อี้ เชิง กั้ว เลอะ  หมาง ลู่ อี้ โจว  

一不小心又来到 恐怖周末
yī bù xiǎo xīn yòu lái dào  kǒng bù zhōu mò
อี ปู้ เสี่ยว ซิน โย่ว ไหล เต้า  ข่ง ปู้ โจว มั่ว

我不知道这时候 有什么事情 够填充
wǒ bù zhī dào zhè shí hòu  yǒu shén me shì qíng  néng gòu tián chōng
หว่อ ปู้ จือ เต้า เจ้อ สือ โฮ่ว  โหย่ว เสิน เมอะ ซื่อ ฉิง  เหนิง โก้ว เถียน ชง

终于趁十二点到来 勒住我脖子哭不出来
nǐ zhōng yú chèn shí èr diǎn dào lái  lè zhù wǒ bó zi kū bù chū lái
หนี่ จง อวิ๋ เชิ่น สือ เอ้อ เตี่ยน เต้า ไหล  เล่อ จู้ หว่อ ปั๋ว จึ คู ปู้ ชู ไหล

七天内总有一天会来 紧随着 像咒怨 不能甩
qī tiān nèi zǒng yǒu yī tiān huì lái  jǐn suí zhe  xiàng zhòu yuàn  bù néng shuǎi
ชี เทียน เน่ย จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน ฮุ่ย ไหล  จิ่น สุย เจอะ เซี่ยง โจ้ว ย่วน  ปู้ เหนิง ไสว่

亲朋好友都置身事外 没有我的世界更精彩
qīn péng hǎo yǒu dōu zhì shēn shì wài  méi yǒu wǒ de shì jiè gèng jīng cǎi
ชิน เผิง เหา โหย่ว โตว จื้อ เซิน ซื่อ ไว่  เหมย โหยว หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย เกิ้ง จิง ไฉ่

拜托谁赐我一句关怀 让我 再投胎 过来
bài tuō shuí cì wǒ yī jù guān huái  hǎo ràng wǒ  zài tóu tāi  huó guò lái
ป้าย ทัว สุย ชื่อ หว่อ อี๋ จวิ้ กวน ไหว  เห่า ร่าง หว่อ  ไจ้ โถว ไท  หัว กั้ว ไหล

ซ้ำ *

不要这样放任噩梦去行凶 
bù yào zhè yàng fàng rèn è mèng qù xíng xiōng  
ปู๋ เหย้า เจ้อ ย่าง ฟ่าง เริ่น เอ้อ เมิ่ง ชวี่ สิง โซวง  

不要这样再次中寂寞阴谋
bù yào zhè yàng zài cì zhōng jì mò yīn móu
ปู๋ เหย้า เจ้อ ย่าง ไจ้ ชื่อ จง จี้ มั่ว ยิน โหมว

不要这样虐待我 我又没有 错过什么 OH
bù yào zhè yàng nüè dài wǒ  wǒ yòu méi yǒu  zuò cuò guò shèn me OH
ปู๋ เหย้า เจ้อ ย่าง เนว่ ไต้ หว่อ  หว่อ โย่ว เหมย โหย่ว  จั้ว ชั่ว กั้ว เสิน เมอะ  โอ้

无力抵抗 你的暴力是张温床
wǒ  wú lì dǐ kàng  nǐ de bào lì shì zhāng wēn chuáng
หว่อ  อู๋ ลี่ ตี่ ข้าง  หนี่ เตอะ เป้า ลี่ ซื่อ จาง เวิน ฉวง

OH 要怎 才能逃离逃离你的魔掌 难道要我就范
OH  yào zěn yàng  cái néng táo lí táo lí nǐ de mó zhǎng  nán dào yào wǒ jiù fàn
โอ้ย  เหย้า เจิ่น ย่าง  ไฉ เหนิง เถา หลี เถา หลี หนี่ เตอะ หมัว จ่าง  หนาน เต้า เหย้า หว่อ จิ้ว ฟ่าน

ซ้ำ *, **

不要这样虐待我 我又没有 错过什么  Yeah OH Yoo
bù yào zhè yàng nüè dài wǒ  wǒ yòu méi yǒu  zuò cuò guò shèn me Yeah OH Yoo
ปู๋ เหย้า เจ้อ ย่าง เนว่ ไต้ หว่อ  หว่อ โย่ว เหมย โหย่ว  จั้ว ชั่ว กั้ว เสิน เมอะ  เย้ โอ้ โย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...