วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

What Can I Do - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง What Can I Do
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


HO Woo Woo Yeah HO HO HO OH~


坐在少了你笑声的午后 空气中氧气变得好稀薄
zuò zài shǎo le nǐ xiào shēng de wǔ hòu  kōng qì zhōng yǎng qì biàn de hǎo xī bó
จั้ว ไจ้ เส่า เลอะ หนี่ เสี้ยว เซิง เตอะ อู่ โฮ่ว  คง ชี่ จง หย่าง ชี่ เปี้ยน เตอะ เห่า ซี ปั๋ว

一个人喝的白开水太浓 无法入睡梦到有你的梦
yī gè rén hē de bái kāi shuǐ tài nóng  wú fǎ rù shuì mèng dào yǒu nǐ de mèng
อี๋ เก้อ เหริน เฮอ เตอะ ไป๋ ไค สุ่ย ไท่ หนง  อู๋ ฝ่า ยู่ ซุ่ย เมิ่ง เต้า โหยว หนี่ เตอะ เมิ่ง

你的围巾我还抱在怀中 你的温柔还在包围着我
nǐ de wéi jīn wǒ hái bào zài huái zhōng  nǐ de wēn róu hái zài bāo wéi zhe wǒ
หนี่ เตอะ เหวย จิน หว่อ ไห เป้า ไจ้ ไหว จง  หนี่ เตอะ เวิน โหรว ไห ไจ้ เปา เหวย เจอะ หว่อ

为什么你的身边不再是我
wèi shén me nǐ de shēn biān bù zài shì wǒ
เว่ย เสิน เมอะ หนี่ เตอะ เซิน เปียน ปู๋ ไจ้ ซื่อ หว่อ

*失去以后 后悔无法挽救 救不回弄丢的泪
shī qù yǐ hòu  hòu huǐ wú fǎ wǎn jiù  jiù bù huí nòng diū de lèi
ซือ ชวี่ อี่ โฮ่ว  โฮ่ว หุ่ย อู๋ ฝา หว่าน จิ้ว  จิ้ว ปู้ หุย น่ง ติว เตอะ เล้ย

才懂爱多昂贵 不再坚持谁对 对你勇敢成全
cái dǒng ài duō áng guì  bù zài jiān chí shuí duì  duì nǐ yǒng gǎn chéng quán
ไฉ ต่ง อ้าย ตัว อั๋ง กุ้ย  ปู๋ ไจ้ เจียน ฉือ สุย ตุ้ย  ตุ้ย หนี่ หยง ก่าน เฉิง เฉวียน

OH Baby What Can I Do
โอ้ เบบี้ วอท แคน ไอ ดู

忍住多少痛才能祝福 你的快乐是我的退路
rěn zhù duō shǎo tòng cái néng zhù fú  nǐ de kuài lè shì wǒ de tuì lù
เหริ่น จู้ ตัว เส่า ท่ง ไฉ เหนิง จู้ ฝู  หนี่ เตอะ ไคว่ เล่อ ซื่อ หว่อ เตอะ ทุ่ย ลู่

**替我幸福 无时无刻被温柔保护 全世界对你羡慕
tì wǒ xìng fú  wú shí wú kè bèi wēn róu bǎo hù  quán shì jiè duì nǐ xiàn mù
ที่ หว่อ ซิ่ง ฝู  อู๋ สือ อู๋ เค่อ เป้ย เวิน โหรว เป่า ฮู่  เฉวียน ซื่อ เจี้ย ตุ้ย หนี่ เซี่ยน มู่

What Can I Do (Hoo Hoo) 请替我幸福 (Hoo Hoo)
What Can I Do (Hoo Hoo) qǐng tì wǒ xìng fú (Hoo Hoo)
วอท แคน ไอ ดู (ฮู ฮู)  ฉิ่ง ที่ หว่อ ซิ่ง ฝู  (ฮู ฮู)

如果还能够多做些什么 现在的我会更努力去做
rú guǒ hái néng gòu duō zuò xiē shén me  xiàn zài de wǒ huì gèng nǔ lì qù zuò
หยู กั่ว ไห เหนิง โก้ว ตัว จั้ว เซีย เสิน เมอะ  เซี่ยน ไจ้ เตอะ หว่อ ฮุ่ย เกิ้ง หนู่ ลี่ ชวี่ จั้ว

如果顽固付出让你难过 现在的我学着退让承受
rú guǒ wán gù fù chū ràng nǐ nán guò  xiàn zài de wǒ xué zhe tuì ràng chéng shòu
หยู กั่ว หวาน กู้ ฟู่ ชู ร่าง หนี่ หนาน กั้ว  เซี่ยน ไจ้ เตอะ หว่อ เสว๋ เจอะ ทุ่ย ร่าง เฉิง โซ่ว

也许你就不会选择分手 也许我就不会给你伤口
yě xǔ nǐ jiù bù huì xuǎn zé fēn shǒu  yě xǔ wǒ jiù bù huì gěi nǐ shāng kǒu
เย๋ สวี หนี่ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย เสวี่ยน เจ๋อ เฟิน โส่ว  เย๋ สวี หว่อ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย เก๋ย หนี่ ซาง โข่ว

也许陪在你身边的还是我
yě xǔ péi zài nǐ shēn biān de hái shì wǒ
เย๋ สวี่ เผย ไจ้ หนี่ เซิน เปียน เตอะ ไห ซื่อ หว่อ

ซ้ำ *

只要你的笑容多满足 再多辛苦我都愿意负
zhǐ yào nǐ de xiào róng duō mǎn zú  zài duō xīn kǔ wǒ dōu yuàn yì fù
จื่อ เหย้า หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง ตัว หม่าน จู๋  ไจ้ ตัว ซิน ขู่ หว่อ โตว ย่วน อี้ ฟู่

ซ้ำ **

爱上你是我最好的礼物 走过的每一步都值得去回顾
ài shàng nǐ shì wǒ zuì hǎo de lǐ wù  zǒu guò de měi yī bù dōu zhí dé qù huí gù
อ้าย ซ่าง หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เห่า เตอะ หลี่ อู้  โจ่ว กั้ว เตอะ เหม่ย อี๋ ปู้ โตว จื๋อ เต๋อ ชวี่ หุย กู้

好想紧握住你的手Woo Woo Woo 却只能笑着祝你幸福
hǎo xiǎng jǐn wò zhù nǐ de shǒu Woo Woo Woo  què zhǐ néng xiào zhe zhù nǐ xìng fú
เหา เสียง จิ่น ว่อ จู้ หนี่ เตอะ โส่ว  โว้ว โว้ว โว  เชว่ จื่อ เหนิง เสี้ยว เจอะ จู้ หนี่ ซิ่ง ฝู

OH Baby What Can I Do
โอ้ เบบี้ วอท แคน ไอ ดู

无时无刻被温柔保护 全世界对你羡慕
wú shí wú kè bèi wēn róu bǎo hù  quán shì jiè duì nǐ xiàn mù
ที่ หว่อ ซิ่ง ฝู  อู๋ สือ อู๋ เค่อ เป้ย เวิน โหรว เป่า ฮู่  เฉวียน ซื่อ เจี้ย ตุ้ย หนี่ เซี่ยน มู่

What Can I Do (Hoo Hoo) 请替我幸福 (Hoo Hoo) (x2) What Can I Do
What Can I Do (Hoo Hoo) qǐng tì wǒ xìng fú (Hoo Hoo) (x2) What Can I Do
วอท แคน ไอ ดู (ฮู ฮู)  ฉิ่ง ที่ หว่อ ซิ่ง ฝู  (ฮู ฮู) (ซ้ำ2ครั้ง)  วอท แคน ไอ ดู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...