วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

Bu Yao Dui Zi Ji Shuo Huang (不要对自己说谎) Don't Lie To Yourself - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Bù Yào Duì Zì Jǐ Shuō Huǎng (不要对自己说谎) Don't Lie To Yourself
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你也晓得那个人太危险
nǐ yě xiǎo de nà gè rén tài wēi xiǎn 
หนี เย๋ เสี่ยว เตอะ น่า เก้อ เหริน ไท่ เวย เสี่ยน 

但又迷恋 未知的浪漫和狂野
dàn yòu mí liàn  wèi zhī de làng màn hé kuáng yě
ตั้น โย่ว หมี เลี่ยน  เว่ย จือ เตอะ ล่าง ม่าน เหอ ขวง เย่

你想成为他爱情的终点
nǐ xiǎng chéng wéi tā ài qíng de zhōng diǎn 
หนี เสี่ยง เฉิง เหวย ทา อ้าย ฉิง เตอะ จง เตี่ยน 

却没把握 距离幸福有多远
què méi bǎ wò  jù lí xìng fú yǒu duō yuǎn
เชว่ เหมย ป่า ว่อ  จวิ้ หลี ซิ่ง ฝู โหย่ว ตัว หย่วน

我懂你聪明倔强坚持亲身体验
wǒ dǒng nǐ cōng míng jué jiàng jiān chí qīn shēn tǐ yàn 
หว่อ ต๋ง หนี่ ชง หมิง เจว๋ เจี้ยง เจียน ฉือ ชิน เซิน ถี่ เหยี้ยน

所以没反对 只是陪在你身边
suǒ yǐ méi fǎn duì  zhǐ shì péi zài nǐ shēn biān
สัว อี่ เหมย ฝ่าน ตุ้ย  จื่อ ซื่อ เผย ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

*绝不要对自己说谎 够勇敢才能实现梦想
jué bù yào duì zì jǐ shuō huǎng  gòu yǒng gǎn cái néng shí xiàn mèng xiǎng
เจว๋ ปู๋ เหย้า ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว ห่วง  โก้ว หยง ก่าน ไฉ เหนิง สือ เซี่ยน เมิ่ง เสี่ยง

多年后才遗憾 没尝试那多凄凉
duō nián hòu cái yí hàn  méi cháng shì nà duō qī liáng
ตัว เหนียน โฮ่ว ไฉ อี๋ ฮั่น  เหมย ฉาง ซื่อ น่า ตัว ชี เหลียง

绝不要对自己说谎 就飞往在云端的天堂
jué bù yào duì zì jǐ shuō huǎng  jiù fēi wǎng zài yún duān de tiān táng
เจว๋ ปู๋ เหย้า ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว ห่วง  จิ้ว เฟย หว่าง ไจ้ หวิน ตวน เตอะ เทียน ถาง

万一你很失望 我会拥抱你疗伤
wàn yī nǐ hěn shī wàng  wǒ huì yōng bào nǐ liáo shāng
ว่าน อี หนี เหิ่น ซือ ว่าง  หว่อ ฮุ่ย ยง เป้า หนี่ เหลียว ซาง

可以数出他太多的缺点 但谁指责 你又会为他辩解
kě yǐ shǔ chū tā tài duō de quē diǎn  dàn shuí zhǐ zé  nǐ yòu huì wèi tā biàn jiě
เขอ อี่ สู่ ชู ทา ไท่ ตัว เตอะ เชว เตี่ยน  ตั้น สุย จื่อ เจ๋อ  หนี่ โย่ว ฮุ่ย เว่ย ทา เปี้ยน เจี่ย

是深深爱一个人才会愿意妥协
shì shēn shēn ài yī gè rén cái huì yuàn yì tuǒ xié 
ซื่อ เซิน เซิน อ้าย อี๋ เก้อ เหริน ไฉ ฮุ่ย ย่วน อี้ ถั่ว เสีย 

别人看不见 你们细微的一切
bié rén kàn bù jiàn  nǐ men xì wēi de yī qiè
เปี๋ย เหริน คั่น ปู๋ เจี้ยน  หนี่ เมิน ซี่ เวย เตอะ อี๋ เชี้ย

ซ้ำ *

绝不要对自己说谎 别任由旁人来安排去向
jué bù yào duì zì jǐ shuō huǎng  bié rèn yóu páng rén lái ān pái qù xiàng
เจว๋ ปู๋ เหย้า ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว ห่วง  เปี๋ย เริ่น โหยว ผัง เหริน ไหล อัน ผาย ชวี่ เซี่ยง 

没有人能替代你承担所有下场
méi yǒu rén néng tì dài nǐ chéng dān suǒ yǒu xià chǎng
เหมย โหย่ว เหริน เหนิง ที่ ไต้ หนี่ เฉิง ตัน สัว โหย่ว เซี่ย ฉ่าง

绝不要对自己说谎 该后悔转身也要坚强
jué bù yào duì zì jǐ shuō huǎng  gāi hòu huǐ zhuǎn shēn yě yào jiān qiáng
เจว๋ ปู๋ เหย้า ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว ห่วง  ไก โฮ่ว หุย จ่วน เซิน เย่ เหย้า เจียน เฉียง 

一回头会看到我最体谅的眼光 陪你打扫旧感伤
yī huí tóu huì kàn dào wǒ zuì tǐ liàng de yǎn guāng  péi nǐ dǎ sǎo jiù gǎn shāng
อี้ หุย โถว ฮุ่ย คั่น เต้า หว่อ จุ้ย ถี่ เลี่ยง เตอะ เหยี่ยน กวง  เผย หนี ต๋า เส่า จิ้ว ก่าน ซาง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...