วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Wo Bu Que (我不缺) I don't Lack - Han Geng (Lyrics)

เพลง Wǒ Bù Quē (我不缺) I don't Lack
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


*黑咖啡带回熟悉的世界 让梦想有清醒的感觉
hēi kā fēi dài huí shóu xī de shì jiè  ràng mèng xiǎng yǒu qīng xǐng de gǎn jué
เฮย คา เฟย ไต้ หุย โสว ซี เตอะ ซื่อ เจี้ย  ร่าง เมิ่ง เสียง โหย่ว ชิง สิ่ง เตอะ ก่าน เจว๋

于是我们幸福举杯 慢慢体会人生的滋味
yú shì wǒ men xìng fú jǔ bēi  màn màn tǐ huì rén shēng de zī wèi
อวิ๋ ซื่อ หว่อ เมิน ซิ่ง ฝู จวิ่ เปย  ม่าน ม่าน ถี่ ฮุ่ย เหริน เซิง เตอะ จือ เว่ย

什么永远来不及给谁 我们用爱微笑解决
shén me yǒng yuǎn lái bù jí gěi shuí  wǒ men yòng ài wēi xiào jiě jué
เสิน เมอะ หยง หย่วน ไหล ปู้ จี๋ เก่ย สุย  หว่อ เมิน ย่ง อ้าย เวย เสี้ยว เจี่ย เจว๋

这颓废我不缺 对无病呻吟拒绝
zhè tuí fèi wǒ bù quē  duì wú bìng shēn yín jù jué
เจ้อ ถุย เฟ่ย หว่อ ปู้ เชว  ตุ้ย อู๋ ปิ้ง เซิน หยิน จวิ้ เจว๋           

谁说创作需要有烟味 我如此认为
shuí shuō chuàng zuò xū yào yǒu yān wèi  wǒ rú cǐ rèn wéi
สุย ซัว ช่วง จั้ว ซวี เหย้า โหย่ว เยียน เว่ย  หว่อ หยู ฉื่อ เริ่น เหวย

这玫瑰你不缺 你说不需要用落叶
zhè méi gui nǐ bù quē  nǐ shuō bù xū yào yòng luò yè
เจ้อ เหมย กุย หนี่ ปู้ เชว  หนี่ ซัว ปู้ ซวี เหย้า ย่ง ลั่ว เย้         

去象征那故事的凋谢
qù xiàng zhēng nà gù shì de diāo xiè
ชวี่ เซี่ยง เจิง น่า กู้ ซื่อ เตอะ เตียว เซี้ย

**我们都举起手朝目标一起走自由
wǒ men dōu jǔ qǐ shǒu cháo mù biāo yī qǐ zǒu zì yóu
หว่อ เมิน โตว จวิ๋ ฉี โส่ว เฉา มู่ เปียว อี้ ฉี โจ่ว จื้อ โหยว

I’ll Be There 他们说不错过这和平的结果生活
I’ll Be There tā men shuō bù cuò guò zhè hé píng de jié guǒ shēng huó
ไอล บี แธร์  ทา เมิน ซัว ปู๋ ชั่ว กั้ว เจ้อ เหอ ผิง เตอะ เจี๋ย กั่ว เซิง หัว

I’ll Be There 我们都能接受对成功不强求朋友
I’ll Be There wǒ men dōu néng jiē shòu duì chéng gōng bù qiǎng qiú péng yǒu
ไอล บี แธร์  หว่อ เมิน โตว เหนิง เจีย โซ่ว ตุ้ย เฉิง กง ปู้ เฉี่ยง ฉิว เผิง โหย่ว

I’ll Be There 他们说我们都太安静沉默
I’ll Be There tā men shuō wǒ men dōu tài ān jìng chén mò
ไอล บี แธร์  ทา เมิน ซัว หว่อ เมิน โตว ไท่ อัน จิ้ง เฉิน มั่ว       

ซ้ำ *

这心碎我不缺 伪装的寂寞一堆
zhè xīn suì wǒ bù quē  wěi zhuāng de jì mò yī duī
เจ้อ ซิน ซุ่ย หว่อ ปู้ เชว  เหว่ย จวง เตอะ จี้ มั่ว อี้ ตุย

生活就该向爱倾斜 我感受一切
shēng huó jiù gāi xiàng ài qīng xié  wǒ gǎn shòu yī qiè
เซิง หัว จิ้ว ไก เซี่ยง อ้าย ชิง เสีย  หว่อ ก่าน โซ่ว อี๋ เชี้ย

这完美你不缺 你也从不美化一切
zhè wán měi nǐ bù quē  nǐ yě cóng bù měi huà yī qiè
เจ้อ หวาน เหม่ย หนี่ ปู้ เชว  หนี เย่ ฉง ปู้ เหม่ย ฮว่า อี๋ เชี้ย

爱与恨冲突的很直接
ài yǔ hèn chōng tū de hěn zhí jiē
อ้าย อวิ่ เฮิ่น ชง ทู เตอะ เหิ่น จื๋อ เจีย

ซ้ำ **

不该将自己上锁(Woo OH Woo) 旅行让生命成熟
bù gāi jiāng zì jǐ shàng suǒ (Woo OH Woo) lǚ xíng ràng shēng mìng chéng shóu
ปู้ ไก เจียง จื้อ จี่ ซ่าง สั่ว (โว้ โอ โว้) ลวิ่ สิง ร่าง เซิง มิ่ง เฉิง โสว             

Hoo Yeah I’ll Be There
โฮ้ เย้  ไอล บี แธร์           

I’ll Be There 我们都能接受对成功不强求朋友
I’ll Be There wǒ men dōu néng jiē shòu duì chéng gōng bù qiǎng qiú péng yǒu
ไอล บี แธร์  หว่อ เมิน โตว เหนิง เจีย โซ่ว ตุ้ย เฉิง กง ปู้ เฉี่ยง ฉิว เผิง โหย่ว

I’ll Be There 他们说我们都太安静沉默
I’ll Be There tā men shuō wǒ men dōu tài ān jìng chén mò
ไอล บี แธร์  ทา เมิน ซัว หว่อ เมิน โตว ไท่ อัน จิ้ง เฉิน มั่ว      

Hoo Yeah 太安静沉默
Hoo Yeah  tài ān jìng chén mò
โฮ้ เย้  ไท่ อัน จิ้ง เฉิน มั่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...