วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Ni Zai Deng Shen Me (你在等什么) What Are You Waiting For - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง观众 忍无可忍地 在躁动
guān zhòng  rěn wú kě rěn de  zài zào dòng
กวน จ้ง  เหริ่น อู๋ เขอ เหริ่น เตอะ  ไจ้ เจ้า ต้ง

谁都看得出 你眼中 Huh 多出来的温柔
shuí dōu kàn de chū  nǐ yǎn zhōng Huh duō chū lái de wēn róu
สุย โตว คั่น เตอะ ชู  หนี เหยี่ยน จง  ฮ้า  ตัว ชู ไหล เตอะ เวิน โหรว

浪漫 不能太缓慢 要冲动
làng màn  bù néng tài huǎn màn  yào chōng dòng
ล่าง ม่าน  ปู้ เหนิง ไท่ ห่วน ม่าน  เหย้า ชง ต้ง

我受够 前奏拖太久 放开 心里那只野兽
wǒ shòu gòu  qián zòu tuō tài jiǔ  fàng kāi  xīn lǐ nà zhī yě shòu
หว่อ โซ่ว โก้ว  เฉียน โจ้ว ทัว ไท่ จิ่ว  ฟ่าง ไค  ซิน หลี่ น่า จือ เย่ โซ่ว

*全世界的镜头 紧盯你的 假动作
quán shì jiè de jìng tóu  jǐn dīng nǐ de  jiǎ dòng zuò
เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้ง โถว  จิ่น ติง หนี่ เตอะ  เจี่ย ต้ง จั้ว

快跟我热吻吧 让卫星去转播 (YA)
kuài gēn wǒ rè wěn ba  ràng wèi xīng qù zhuǎn bō (YA)
ไคว่ เกิน หว่อ เย่อ เหวิ่น ป่ะ  ร่าง เว่ย ซิง ชวี่ จ่วน ปัว (ยา)

**想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么
xiǎng wèn nǐ  nǐ zài děng shén me  bù ài wǒ  nǐ yào zuò shén me
เสี่ยง เวิ่น หนี่  หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ  ปู๋ อ้าย หว่อ  หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过
nǐ zhǐ yào  duō yóu yù  yī fēn zhōng  yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò
หนี จื่อ เหย้า  ตัว โหยว อวิ้  อี้ เฟิน จง  อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果
gào su wǒ  nǐ zài děng shén me  yào jié guǒ  jiù bié shuō rú guǒ
เก้า ซุ หว่อ  หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ  เหย้า เจี๋ย กั่ว  จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

你只要 忠于直觉地爱上我 不用想太多(HA HA HA~)
nǐ zhǐ yào  zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ  bù yòng xiǎng tài duō (HA HA HA~)
หนี จื่อ เหย้า  จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ  ปู๋ ย่ง เสี่ยง ไท่ ตัว (ฮา ฮา ฮา~)

倒数 比心跳还快 像敲钟
dào shù  bǐ xīn tiào hái kuài  xiàng qiāo zhōng
เต้า ซู่  ปี่ ซิน เที่ยว ไห ไคว่  เซี่ยง เชียว จง

时间拉警报 谁能够 Huh 装作无动于衷
shí jiān lā jǐng bào  shuí néng gòu Huh zhuāng zuò wú dòng yú zhōng
สือ เจียน ลา จิ่ง เป้า  สุย เหนิง โก้ว  ฮ้า  จวง จั้ว อู๋ ต้ง อวิ๋ จง

寂寞 催促着你我 快挣脱
jì mò  cuī cù zhe nǐ wǒ  kuài zhèng tuō
จี้ มั่ว  ชุย ชู่ เจอะ หนี หว่อ  ไคว่ เจิ้ง ทัว

你手中 无形的枷锁 重获 最痛快的自由
nǐ shǒu zhōng  wú xíng de jiā suǒ  chóng huò  zuì tòng kuài de zì yóu
หนี โส่ว จง  อู๋ สิง เตอะ เจีย สั่ว  ฉง ฮั่ว  จุ้ย ท่ง ไคว่ เตอะ จื้อ โหยว

ซ้ำ *

Baby 告诉我 你还在等什么 为什么不敢爱我
Baby gào su wǒ  nǐ hái zài děng shén me  wèi shén me bù gǎn ài wǒ
เบบี้  เก้า ซุ หว่อ  หนี่ ไห ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ  เว่ย เสิน เมอะ ปู้ ก่าน อ้าย หว่อ

或是我太着急 吓到了你 还是你还 没准备好
huò shì wǒ tài zháo jí  xià dào le nǐ  hái shì nǐ hái  méi zhǔn bèi hǎo
ฮั่ว ซื่อ หว่อ ไท่ เจ๋า จี๋  เซี่ย เต้า เลอะ หนี่  ไห ซื่อ หนี่ ไห  เหมย จุ่น เป้ย เห่า

时间不多 想爱要把握 机会不多 只剩下这一刻
shí jiān bù duō  xiǎng ài yào bǎ wò  jī huì bù duō  zhǐ shèng xià zhè yī kè
สือ เจียน ปู้ ตัว  เสี่ยง อ้าย เหย้า ป่า ว่อ  จี ฮุ่ย ปู้ ตัว  จื่อ เซิ่ง เซี่ย เจ้อ อี๋ เค่อ

让烟火去烧 Why Not 就算璀璨 只有一秒
ràng yān huǒ qù shāo Why Not jiù suàn cuǐ càn  zhǐ yǒu yī miǎo
ร่าง เยียน หั่ว ชวี่ เซา  ไว นอท  จิ้ว ซ่วน ฉุ่ย ช่าน  จื๋อ โหย่ว อี้ เหมี่ยว

ซ้ำ **

想问你 你在等什么 不爱我 你要做什么
xiǎng wèn nǐ  nǐ zài děng shén me  bù ài wǒ  nǐ yào zuò shén me
เสี่ยง เวิ่น หนี่  หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ  ปู๋ อ้าย หว่อ  หนี่ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ

你只要 多犹豫 一分钟 一定就把我错过
nǐ zhǐ yào  duō yóu yù  yī fēn zhōng  yī dìng jiù bǎ wǒ cuò guò
หนี จื่อ เหย้า  ตัว โหยว อวิ้  อี้ เฟิน จง  อี๋ ติ้ง จิ้ว ป๋า หว่อ ชั่ว กั้ว

告诉我 你在等什么 要结果 就别说如果
gào su wǒ  nǐ zài děng shén me  yào jié guǒ  jiù bié shuō rú guǒ
เก้า ซุ หว่อ  หนี่ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ  เหย้า เจี๋ย กั่ว  จิ้ว เปี๋ย ซัว หยู กั่ว

你只要 忠于直觉地爱上我
nǐ zhǐ yào  zhōng yú zhí jué de ài shàng wǒ
หนี จื่อ เหย้า  จง อวิ๋ จื๋อ เจว๋ เตอะ อ้าย ซ่าง หว่อ

ซ้ำ **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...