วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Hero - Han Geng (Lyrics)

เพลง Hero
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

大雾蒙住了眼睛几乎要窒息
dà wù méng zhù le yǎn jing jī hū yào zhì xī 
ต้า อู้ เหมิง จู้ เลอะ เหยี่ยน จิง จี ฮู เหย้า จื้อ ซี

不晓得往哪里去拼命的找寻指引
bù xiǎo de wǎng nǎ lǐ qù pīn mìng de zhǎo xún zhǐ yǐn
ปู้ เสี่ยว เตอะ หวาง หนา หลี่ ชวี่ พิน มิ่ง เตอะ เจ่า  สวิน จื๋อ หยิ่น

快要找不到生存的意义 沮丧是不停扩散的病菌
kuài yào zhǎo bù dào shēng cún de yì yì  jǔ sàng shì bù tíng kuò sàn de bìng jūn
ไคว่ เหย้า เจ่า ปู๋ เต้า เซิง ฉุน เตอะ อี้ อี้  จวิ่ ซ่าง ซื่อ ปู้ ถิง คั่ว ซ่าน เตอะ ปิ้ง จวิน

让人失去了力气也退去了勇气(勇气)
ràng rén shī qù le lì qì yě tuì qù le yǒng qì (yǒng qì) 
ร่าง เหริน ซือ ชวี่ เลอะ ลี่ ชี่ เย่ ทุ่ย ชวี่ เลอะ หย่ง ชี่ (หย่ง ชี่)

什么都不对劲越想越恨自己
shén me dōu bù duì jìn yuè xiǎng yuè hèn zì jǐ
เสิน เมอะ โตว ปู๋ ตุ้ย จิ้น เยว่ เสี่ยง เยว่ เฮิ่น จื้อ จี่

*仰起头深呼吸往蓝色天空下前进 
yǎng qǐ tóu shēn hū xī wǎng lán sè tiān kōng xià qián jìn  
หยาง ฉี่ โถว เซิน ฮู ซี หว่าง หลาน เซ้อ เทียน คง เซี่ย เฉียน จิ้น  

听见灵魂不停冲击
tīng jiàn líng hún bù tíng chōng jī
ทิง เจี้ยน หลิง หุน ปู้ ถิง ชง จี

决定这一次要跟自己革命
jué dìng zhè yī cì yào gēn zì jǐ gé mìng
เจว๋ ติ้ง เจ้อ อี๋ ชื่อ เหย้า เกิน จื้อ จี่ เก๋อ มิ่ง

**越难征服的沙场越要闯
yuè nán zhēng fú de shā chǎng yuè yào chuǎng 
เยว่ หนาน เจิง ฝู เตอะ ซา ฉ่าง เยว่ เหย้า ฉ่วง

越难实现的妄想越要想
yuè nán shí xiàn de wàng xiǎng yuè yào xiǎng
เยว่ หนาน สือ เซี่ยน เตอะ ว่าง เสี่ยง เยว่ เหย้า เสี่ยง

没有人可以阻挡冲吧 
méi yǒu rén kě yǐ zǔ dǎng chōng ba 
เหมย โหย่ว เหริน เขอ อี่ จู๋ ต่าง ชง ป่ะ  

你爆发的能量超越了想像
nǐ bào fā de néng liàng chāo yuè le xiǎng xiàng
หนี่ เป้า ฟา เตอะ เหนิง เลี่ยง เชา เยว่ เลอะ เสี่ยง เซี่ยง

渴望就是力量 不怕再挑战还有多少的困难尽管来
kě wàng jiù shì lì liàng  bù pà zài tiǎo zhàn hái yǒu duō shǎo de kùn nán jǐn guǎn lái
เข่อ ว่าง จิ้ว ซื่อ ลี่ เลี่ยง  ปู๋ พ่า ไจ้ เถี่ยว จ้าน ไห โหย่ว ตัว เส่า เตอะ คุ่น หนาน จิ๋น ก่วน ไหล

今天把昨天打败冲吧 受了伤也痛快觉得不遗憾
jīn tiān bǎ zuó tiān dǎ bài chōng ba  shòu le shāng yě tòng kuài jué de bù yí hàn
จิน เทียน ป่า จั๋ว เทียน ต่า ป้าย ชง ป่ะ  โซ่ว เลอะ ซาง เย่ ท่ง ไคว่ เจว๋ เตอะ ปู้ อี๋ ฮั่น

你要相信你就是你的Hero (Hero Hero Hero Hero Hero Hero Hero Hero)
nǐ yào xiāng xìn nǐ jiù shì nǐ de Hero (Hero Hero Hero Hero Hero Hero Hero Hero)
หนี่ เหย้า เซียง ซิ่น หนี่ จิ้ว ซื่อ หนี่ เตอะ ฮีโร่ (ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่ ฮี โร่)

用汗水切入禁区探生命的底
yòng hàn shuǐ qiē rù jìn qū tàn shēng mìng de dǐ 
ย่ง ฮั่น สุ่ย เชีย ยู่ จิ้น ชวี ท่าน เซิง มิ่ง เตอะ ตี่

就算风大的可以说什么也不放弃
jiù suàn fēng dà de kě yǐ shuō shén me yě bù fàng qì
จิ้ว ซ่วน เฟิง ต้า เตอะ เขอ อี่ ซัว เสิน เมอะ เย่ ปู๋ ฟ่าง ชี่

倒下去再从伤痛中崛起
dǎo xià qù zài cóng shāng tòng zhōng jué qǐ
เต่า เซี่ย ชวี่ ไจ้ ฉง ซาง ท่ง จง เจว๋ ฉี่

ซ้ำ *, **

坦然面对围观的眼光 没有不敢承认的伤疤
tǎn rán miàn duì wéi guān de yǎn guāng  méi yǒu bù gǎn chéng rèn de shāng bā
ถ่าน หยาน เมี่ยน ตุ้ย เหวย กวน เตอะ เหยี่ยน กวง  เหมย โหย่ว ปู้ ก่าน เฉิง เริ่น เตอะ ซาง ปา

佩服你充满自信的胆量 让命运不一样
pèi fú nǐ chōng mǎn zì xìn de dǎn liàng  ràng mìng yùn bù yī yàng      
เพ่ย ฝู หนี่ ชง หม่าน จื้อ ซิ่น เตอะ ต่าน เลี่ยง  ร่าง มิ่ง วิ่น ปู้ อี๋ ย่าง

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...