วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

24Ge Bi Li (24个比利 ) 24Billy - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง 24Gè Bǐ (24个比利) 24Billy 
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*我是我 他是我 你是我 那我是谁
wǒ shì wǒ  tā shì wǒ  nǐ shì wǒ  nà wǒ shì shuí
หว่อ ซื่อ หว่อ  ทา ซื่อ หว่อ  หนี่ ซื่อ หว่อ  น่า หว่อ ซื่อ สุย

我是他 我是你 我是我 那我是谁
wǒ shì tā  wǒ shì nǐ  wǒ shì wǒ  nà wǒ shì shuí
หว่อ ซื่อ ทา  หว่อ ซื่อ หนี่  หว่อ ซื่อ หว่อ  น่า หว่อ ซื่อ สุย

我是我 他是我 你是我 那我是谁
wǒ shì wǒ  tā shì wǒ  nǐ shì wǒ  nà wǒ shì shuí
หว่อ ซื่อ หว่อ  ทา ซื่อ หว่อ  หนี่ ซื่อ หว่อ  น่า หว่อ ซื่อ สุย

我是他 我是你 我是我 那你是谁
wǒ shì tā  wǒ shì nǐ  wǒ shì wǒ  nà nǐ shì shuí
หว่อ ซื่อ ทา  หว่อ ซื่อ หนี่  หว่อ ซื่อ หว่อ  น่า หนี่ ซื่อ สุย

**体内的细胞正在蠢蠢欲动
tǐ nèi de xì bāo zhèng zài chǔn chǔn yù dòng
ถี่ เน่ย เตอะ ซี่ เปา เจิ้ง ไจ้ ฉุน ฉุ่น อวิ้ ต้ง

不知名的面貌在异度空间领域瞬间转动
bù zhī míng de miàn mào zài yì dù kōng jiān lǐng yù shùn jiān zhuǎn dòng
ปู้ จือ หมิง เตอะ เมี่ยน เม่า ไจ้ อี้ ตู้ คง เจียน หลิ่ง อวิ้ ซุ่น เจียน จ่วน ต้ง

异样的眼光全都注视着我
yì yàng de yǎn guāng quán dōu zhù shì zhe wǒ
อี้ ย่าง เตอะ เหยี่ยน กวง เฉวียน โตว จู้ ซื่อ เจอะ หว่อ

不知情的请你小心因为我可能无法承受
bù zhī qíng de qǐng nǐ xiǎo xīn yīn wèi wǒ kě néng wú fǎ chéng shòu
ปู้ จือ ฉิง เตอะ ฉิง หนี เสี่ยว ซิน ยิน เว่ย หว่อ เข่อ เหนิง อู๋ ฝ่า เฉิง โซ่ว

太多 太多
tài duō  tài duō
ไท่ ตัว  ไท่ ตัว

比利 : 这是我的身体但我发现我却不是唯一
Bǐ lì : zhè shì wǒ de shēn tǐ dàn wǒ fā xiàn wǒ què bù shì wéi yī
บิลลี่ : เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอะ เซิน ถี่ ตั้น หว่อ ฟา เซี่ยน หว่อ เชว่ ปู๋ ซื่อ เหวย อี

各个个体都在分离几时几何几个聚集在我心底
gè gè gè tǐ dōu zài fēn lí jǐ shí jǐ hé jǐ gè jù jí zài wǒ xīn dǐ
เก้อ เก้อ เก้อ ถี่ โตว ไจ้ เฟิน หลี จี่ สือ จี่ เหอ จี่ เก้อ จวิ้ จี๋ ไจ้ หว่อ ซิน ตี่

说什么是黄金比例 他们分明喜欢角力
shuō shén me shì huáng jīn bǐ lì  tā men fēn míng xǐ huān jué lì
ซัว เสิน เมอะ ซื่อ หวง จิน ปี่ ลี่  ทา เมิน เฟิน หมิง สี่ ฮวน เจว๋ ลี่

如何能同体共存成为唯一的习题
rú hé néng tóng tǐ gòng cún chéng wéi wéi yī de xí tí
หยู เหอ เหนิง ถง ถี่ ก้ง ฉุน เฉิง เหวย เหวย อี เตอะ สี ถี

瑞奇 : 我有个秘密秘密 藏在我的心里心里
Ruì qí : wǒ yǒu gè mì mì mì mì  cáng zài wǒ de xīn lǐ xīn lǐ
ริคกี้ : หว่อ โหย่ว เก้อ มี่ มี่ มี่ มี่  ฉาง ไจ้ หว่อ เตอะ ซิน หลี่ ซิน หลี่

本尊他毫无详情不知谁现身的时机
běn zūn tā háo wú xiáng qíng bù zhī shuí xiàn shēn de shí jī
เปิ่น จุน ทา เหา อู๋ เสียง ฉิง ปู้ จือ สุย เซี่ยน เซิน เตอะ สือ จี

托比 : 请你不要告密 我随时会爆发
Tuō bǐ : qǐng nǐ bù yào gào mì  wǒ suí shí huì bào fā
โทบี้ : ฉิง หนี่ ปู๋ เหย้า เก้า มี่  หว่อ สุย สือ ฮุ่ย เป้า ฟา

你看的是我 但你看到并不是我
nǐ kàn de shì wǒ  dàn nǐ kàn dào bìng bù shì wǒ
หนี่ คั่น เตอะ ซื่อ หว่อ  ตั้น หนี่ คั่น เต้า ปิ้ง ปู๋ ซื่อ หว่อ

你面对就是我 但我早就已经就不是我
nǐ miàn duì jiù shì wǒ  dàn wǒ zǎo jiù yǐ jīng jiù bù shì wǒ
หนี่ เมี่ยน ตุ้ย จิ้ว ซื่อ หว่อ  ตั้น หว่อ เจ่า จิ้ว อี่ จิง จิ้ว ปู๋ ซื่อ หว่อ

ซ้ำ **

(GO CRAZY)谁 谁 谁 我到底是谁(x2)
(GO CRAZY) shuí  shuí  shuí  wǒ dào dǐ shì shuí (x2)
(โก เครซี่) สุย  สุย  สุย  หว่อ เต้า ตี่ ซื่อ สุย (ซ้ำ2ครั้ง)

比利 : 时间几点几分当时我到底哪个你 又躲在哪里
Bǐ lì : shí jiān jǐ diǎn jǐ fēn dāng shí wǒ dào dǐ nǎ gè nǐ  yòu duǒ zài nǎ lǐ
บิลลี่ : สือ เจียน จี๋ เตี่ยน จี่ เฟิน ตัง สือ หว่อ เต้า ตี๋ หน่า เก้อ หนี่  โย่ว ตั่ว ไจ้ หนา หลี่

汤米 : 请你不要再逼我 请相信我听不懂
Tāng mǐ : qǐng nǐ bù yào zài bī wǒ  qǐng xiāng xìn wǒ tīng bù dǒng
ทอมมี่ : ฉิง หนี่ ปู๋ เหย้า ไจ้ ปี หว่อ  ฉิ่ง เซียง ซิ่น หว่อ ทิง ปู้ ต่ง

马里 : 我也都看不清 离开了光明
Mǎ lǐ : wǒ yě dōu kàn bù qīng  lí kāi le guāng míng
มาลี : หว่อ เย่ โตว คั่น ปู้ ชิง  หลี ไค เลอะ กวง หมิง

苏奇 : 颠覆了黑夜白天 你的尊重决定我的在场证明
Sū qí : diān fù le hēi yè bái tiān  nǐ de zūn zhòng jué dìng wǒ de zài chǎng zhèng míng
ซูฉี : เตียน ฟู่ เลอะ เฮย เย้ ไป๋ เทียน  หนี่ เตอะ จุน จ้ง เจว๋ ติ้ง หว่อ เตอะ ไจ้ ฉ่าง เจิ้ง หมิง

SO 慢慢 抽离开AND GO 或快快
SO màn màn  chōu lí kāi AND GO huò kuài kuài
โซ  ม่าน ม่าน  โชว หลี ไค  แอนด์ โก  ฮั่ว ไคว่ ไคว่

唤醒后自由 谁存活 谁逃脱 我该只属于一个我
huàn xǐng hòu zì yóu  shuí cún huó  shuí táo tuō  wǒ gāi zhǐ shǔ yú yī gè wǒ
ฮ่วน สิ่ง โฮ่ว จื้อ โหยว  สุย ฉุน  หัว  สุย เถา ทัว  หว่อ ไก จื๋อ สู่ อวิ๋ อี๋ เก้อ หว่อ

别太多BODY BODY 不要再MOVE MOVE
bié tài duō BODY BODY bù yào zài MOVE MOVE
เปี๋ย ไท่ ตัว  บอดี้ บอดี้  ปู๋ เหย้า ไจ้  มูฟ มูฟ

哭笑 酷肖 苦笑不得dé
kū xiào  kù xiào  kǔ xiào bù dé
คู เสี้ยว  คู่ เสี้ยว  ขู่ เสี้ยว ปู้ เต๋อ

SHOUT SHOUT SHOUT SHOUT

ซ้ำ **

(GO CRAZY)谁 谁 谁 我到底是谁(x2)
(GO CRAZY) shuí  shuí  shuí  wǒ dào dǐ shì shuí (x2)
(โก เครซี่) สุย  สุย  สุย  หว่อ เต้า ตี่ ซื่อ สุย (ซ้ำ2ครั้ง)

ซ้ำ *

(GO CRAZY)谁 谁 谁 我到底是谁(x4)
(GO CRAZY) shuí  shuí  shuí  wǒ dào dǐ shì shuí (x4)
(โก เครซี่) สุย  สุย  สุย  หว่อ เต้า ตี่ ซื่อ สุย (ซ้ำ4ครั้ง)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...