วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Jing Bu Xia Lai (静不下来) Not Quiet Down - Han Geng (Lyrics)

เพลง Jìng Bù Xià Lái (静不下来) Not Quiet Down
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

Woo OH Woo OH Woo OH Woo OH ~
โวะ โอ โวะ โอ โวะ โอ โวะ โอ~

想要穿过拥挤的街口 就要看遍眼神的荒漠
xiǎng yào chuān guò yōng jǐ de jiē kǒu  jiù yào kàn biàn yǎn shén de huāng mò
เสี่ยง เหย้า ชวน กั้ว ยง จี่ เตอะ เจีย โข่ว  จิ้ว เหย้า คั่น เปี้ยน เหยี่ยน เสิน เตอะ ฮวง มั่ว

谁说这种阳光这种温度要好好享受
shuí shuō zhè zhǒng yáng guāng zhè zhǒng wēn dù yào hǎo hǎo xiǎng shòu
สุย ซัว เจ้อ จ่ง หยาง กวง เจ้อ จ่ง เวิน ตู้ เหย้า เหา เห่า เสี่ยง โซ่ว

自己的音乐震耳欲聋 别人的哭泣装哑作聋
zì jǐ de yīn yuè zhèn ěr yù lóng  bié rén de kū qì zhuāng yǎ zuò lóng
จื้อ จี่ เตอะ ยิน เยว่ เจิ้น เอ่อ อวิ้ หลง  เปี๋ย เหริน เตอะ คู ชี่ จวง หย่า จั้ว หลง

谁说热闹的日子狂欢的生活 就要这样过
shuí shuō rè nào de rì zi kuáng huān de shēng huó  jiù yào zhè yàng guò
สุย ซัว เย่อ เน่า เตอะ ยื้อ จึ ขวง ฮวน เตอะ เซิง หัว  จิ้ว เหย้า เจ้อ ย่าง กั้ว

笑容变得不诚恳 快乐变得不单纯
xiào róng biàn de bù chéng kěn  kuài lè biàn de bù dān chún
เสี้ยว หยง เปี้ยน เตอะ ปู้ เฉิง เขิ่น  ไคว่ เล่อ เปี้ยน เตอะ ปู้ ตัน ฉุน

这世界疲倦了 我知道爱还在的
zhè shì jiè pí juàn le  wǒ zhī dào ài hái zài de
เจ้อ ซื่อ เจี้ย ผี เจวี้ยน เลอะ  หว่อ จือ เต้า อ้าย ไห ไจ้ เตอะ

我相信梦还完整 你的手别放了
wǒ xiāng xìn mèng hái wán zhěng  nǐ de shǒu bié fàng le
หว่อ เซียง ซิ่น เมิ่ง ไห หวาน เจิ่ง  หนี่ เตอะ โส่ว เปี๋ย ฟ่าง เลอะ

*多想紧紧拥抱却被重重推开
duō xiǎng jǐn jǐn yōng bào què bèi chóng chóng tuī kāi
ตัว เสียง จิ๋น จิ่น ยง เป้า เชว่ เป้ย ฉง ฉง ทุย ไค

多想伸出双手却被挡了回来
duō xiǎng shēn chū shuāng shǒu què bèi dǎng le huí lái
ตัว เสี่ยง เซิน ชู ซวง โส่ว เชว่ เป้ย ต่าง เลอะ หุย ไหล

冷风暴狠狠造乱这个世界 Woo OH
lěng fēng bào hěn hěn zào luàn zhè ge shì jiè Woo OH
เหลิ่ง เฟิง เป้า เหิน เหิ่น เจ้า ล่วน เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย  โวะ โอ

我的心静不下来
wǒ de xīn jìng bù xià lái
หว่อ เตอะ ซิน จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล

不怕关心只剩一口气的存在
bù pà guān xīn zhǐ shèng yī kǒu qì de cún zài
ปู๋ พ่า กวน ซิน จื่อ เซิ่ง อี้ โข่ว ชี่ เตอะ ฉุน ไจ้

不怕温暖只剩一秒钟就腐坏
bù pà wēn nuǎn zhǐ shèng yī miǎo zhōng jiù fǔ huài
ปู๋ พ่า เวิน หนวน จื่อ เซิ่ง อี้ เหมี่ยว จง จิ้ว ฝู่ ไฮว่

不敢爱才是最毁灭的天灾 Woo OH
bù gǎn ài cái shì zuì huǐ miè de tiān zāi Woo OH
ปู้ ก่าน อ้าย ไฉ ซื่อ จุ้ย หุ่ย เมี้ย เตอะ เทียน ไจ  โวะ โอ

我的心静不下来
wǒ de xīn jìng bù xià lái
หว่อ เตอะ ซิน จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล

想要穿过拥挤的街口 就要看遍眼神的荒漠
xiǎng yào chuān guò yōng jǐ de jiē kǒu  jiù yào kàn biàn yǎn shén de huāng mò
เสี่ยง เหย้า ชวน กั้ว ยง จี่ เตอะ เจีย โข่ว  จิ้ว เหย้า คั่น เปี้ยน เหยี่ยน เสิน เตอะ ฮวง มั่ว

谁说这种阳光这种温度要好好享受
shuí shuō zhè zhǒng yáng guāng zhè zhǒng wēn dù yào hǎo hǎo xiǎng shòu
สุย ซัว เจ้อ จ่ง หยาง กวง เจ้อ จ่ง เวิน ตู้ เหย้า เหา เห่า เสี่ยง โซ่ว

当我爱了为什么不说 当我心动为什么不做
dāng wǒ ài le wèi shén me bù shuō  dāng wǒ xīn dòng wèi shén me bù zuò
ตัง หว่อ อ้าย เลอะ เว่ย เสิน เมอะ ปู้ ซัว  ตัง หว่อ ซิน ต้ง เว่ย เสิน เมอะ ปู๋ จั้ว

电视不断重播着痛苦和饥饿我在等什么
diàn shì bù duàn chóng bō zhe tòng kǔ hé jī è wǒ zài děng shén me
เตี้ยน ซื่อ ปู๋ ต้วน ฉง ปัว เจอะ ท่ง ขู่ เหอ จี เอ้อ หว่อ ไจ้ เติ่ง เสิน เมอะ

扛着空洞的躯壳 和灵魂背对背着
káng zhe kōng dòng de qū ké  hé líng hún bèi duì bèi zhe
ขัง เจอะ คง ต้ง เตอะ ชวี เขอ  เหอ หลิง หุน เป้ย ตุ้ย เป้ย เจอะ

谁要这种人生
shuí yào zhè zhǒng rén shēng
สุย เหย้า เจ้อ จ่ง เหริน เซิง

ซ้ำ *

拿下耳机听一听 微弱的求救呼喊
ná xià ěr jī tīng yī tīng  wēi ruò de qiú jiù hū hǎn
หนา เซี่ย เอ่อ จี ทิง อี้ ทิง  เวย ยั่ว เตอะ ฉิว จิ้ว ฮู ห่าน

别让墨镜切断眼中热热的爱 Woo OH Woo OH~
bié ràng mò jìng qiē duàn yǎn zhōng rè rè de ài Woo OH Woo OH~
เปี๋ย ร่าง มั่ว จิ้ง เชีย ต้วน เหยี่ยน จง เย่อ เย่อ เตอะ อ้าย  โวะ โอ โวะ โอ~

我静不下来 我的心静不下来
wǒ jìng bù xià lái  wǒ de xīn jìng bù xià lái
หว่อ จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล  หว่อ เตอะ ซิน จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล

自私自爱自大自毁自我的可悲
zì sī zì ài zì dà zì huǐ zì wǒ de kě bēi
จื้อ ซือ จื้อ อ้าย จื้อ ต้า จื้อ หุ่ย จื้อ หว่อ เตอะ เข่อ เปย

越是贪婪越富有越冷血越失眠
yuè shì tān lán yuè fù yǒu yuè lěng xuè yuè shī mián
เยว่ ซื่อ ทาน หลาน เยว่ ฟู่ โหย่ว เยว่ เหลิ่ง เซว่ เยว่ ซือ เหมียน

到处看见爱只是我们不勇敢
dào chù kàn jiàn ài zhǐ shì wǒ men bù yǒng gǎn
เต้า ชู่ คั่น เจี้ยน อ้าย จื่อ ซื่อ หว่อ เมิน ปู้ หยง ก่าน

我静不下来 我的心静不下来
wǒ jìng bù xià lái  wǒ de xīn jìng bù xià lái
หว่อ จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล  หว่อ เตอะ ซิน จิ้ง ปู๋ เซี่ย ไหล

ซ้ำ *

让我爱 让我爱 让我爱
ràng wǒ ài  ràng wǒ ài  ràng wǒ ài
ร่าง หว่อ อ้าย  ร่าง หว่อ อ้าย  ร่าง หว่อ อ้าย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...