วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Hei An Shu Guang (黑暗曙光) DAWN - D.C.W (Lyrics)

เพลง Hēi Àn Shǔ Guāng (黑暗曙光) DAWN
ศิลปิน Dōng Chéng Wèi (东城卫D.C.W
อัลบั้ม WAKE ME UP
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

黑暗的角落 等伺机而动
hēi àn de jiǎo luò  děng sì jī ér dòng
เฮย อั้น เตอะ เจี่ยว ลั่ว  เติ่ง ซื่อ จี เอ๋อ ต้ง

就算所有人放弃我 也无动于衷
jiù suàn suǒ yǒu rén fàng qì wǒ  yě wú dòng yú zhōng
จิ้ว ซ่วน สัว โหย่ว เหริน ฟ่าง ชี่ หว่อ  เย่ อู๋ ต้ง อวิ๋ จง

一千个理由 说我不是一个英雄
yī qiān gè lǐ yóu  shuō wǒ bù shì yī gè yīng xióng
อี้ เชียน เก้อ หลี่ โหยว  ซัว หว่อ ปู๋ ซื่อ อี๋ เก้อ ยิง โสวง   

胡思乱想发了疯 要证明自己几两重
hú sī luàn xiǎng fā le fēng  yào zhèng míng zì jǐ jǐ liǎng chóng
หู ซือ ล่วน เสี่ยง ฟา เลอะ เฟิง  เหย้า เจิ้ง หมิง จื้อ จี่ จี๋ เหลี่ยง ฉง

*Hey Hey Hey Everybody listen to me right here
เฮ้ เฮ้ เฮ้ เอฟวรีบอดี ลิสเทน ทู มี ไรท เฮีย

背景不强来头不响 no one to care
bèi jǐng bù qiáng lái tou bù xiǎng wǒ no one to care
เป้ย จิ่ง ปู้ เฉียง ไหล โถว ปู้ เสียง หว่อ  โน วัน ทู แคร์                

Hey Hey Hey 那是一种渴望inside my head
Hey Hey Hey  nà shì yī zhǒng kě wàng  inside my head
เฮ้ เฮ้ เฮ้  น่า ซื่อ อี้ จ่ง เข่อ ว่าง  อินไซด์ มาย เฮด 

握紧拳头用力去闯just holding my hand
wò jǐn quán tou yòng lì qù chuǎng just hold my hand
ว่อ จิ่น เฉวียน โถว ย่ง ลี่ ชวี่ ฉ่วง  จัสท์ โฮลดิง มาย แฮนด์

**黑暗曙光 无畏这夜多漫长
hēi àn shǔ guāng  wú wèi zhè yè duō màn cháng  
เฮย อั้น สู่ กวง  อู๋ เว่ย เจ้อ เย้ ตัว ม่าน ฉาง

在黎明的方向 就该勇敢飞翔
zài lí míng de fāng xiàng  jiù gāi yǒng gǎn fēi xiáng
ไจ้ หลี หมิง เตอะ ฟัง เซี่ยง  จิ้ว ไก หยง ก่าน เฟย เสียง

黑暗曙光 寻找希望的天堂
hēi àn shǔ guāng  xún zhǎo xī wàng de tiān táng
เฮย อั้น สู่ กวง  สวิน เจ่า ซี ว่าง เตอะ เทียน ถาง   

谁也不能阻挡 我追逐梦想的疯狂
shuí yě bù néng zǔ dǎng  wǒ zhuī zhú mèng xiǎng de fēng kuáng
สุย เย่ ปู้ เหนิ่ง จู๋ ต่าง  หว่อ จุย จู๋ เมิ่ง เสี่ยง เตอะ เฟิง ขวง

眼神再穿梭 我蠢蠢欲动
yǎn shén zài chuān suō  wǒ chǔn chǔn yù dòng
เหยี่ยน เสิน ไจ้ ชวน ซัว  หว่อ ฉุน ฉุ่น อวิ้ ต้ง 

想要挣脱谁的掌握 有一股冲动
xiǎng yào zhèng tuō shuí de zhǎng wò  yǒu yī gǔ chōng dòng
เสี่ยง เหย้า เจิ้ง ทัว สุย เตอะ จ่าง ว่อ  โหย่ว อี้ กู่ ชง ต้ง

虚假的面孔 要我不准擅自行动
xū jiǎ de miàn kǒng  yào wǒ bù zhǔn shàn zì xíng dòng
ซวี เจี่ย เตอะ เมี่ยน ข่ง  เหย้า หว่อ ปู้ จุ่น ซ่าน จื้อ สิง ต้ง  

天生反骨失了控 想拥有自己的天空
tiān shēng fǎn gǔ shī le kòng  xiǎng yōng yǒu zì jǐ de tiān kōng
เทียน เซิง ฝาน กู่ ซือ เลอะ ค่ง  เสี่ยง ยง โหย่ว จื้อ จี่ เตอะ เทียน คง

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...