วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Zai Mei You Ni De Shi Jie (在没有你的世界) In A World Without You - Sun Zi You (Lyrics)

เพลง Zài Méi Yǒu Nǐ De Shì Jiè (在没有你的世界) In A World Without You
ศิลปิน Sūn Zì Yòu (自佑)
อัลบั้ม Jué Duì Darling (绝对达令Absolute Boyfriend OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


我不挂留恋 有你的星空碎片
wǒ bù gāi zài qiān guà liú liàn  yǒu nǐ de xīng kōng suì piàn
หว่อ ปู้ ไก ไจ้ เชียน กว้า หลิว เลี่ยน  โหยว หนี่ เตอะ ซิง คง ซุ่ย เพี่ยน

记忆默默销毁 你空出视线
bǎ jì yì mò mò xiāo huǐ  hǎo ràng nǐ kōng chū shì xiàn 
ป่า จี้ อี้ มั่ว มั่ว เซียว หุ่ย  เห่า ร่าง หนี่ คง ชู ซื่อ เซี่ยน 

去探望新的
qù tàn wàng xīn de lán tiān
ชวี่ ท่าน ว่าง ซิน เตอะ หลาน เทียน

我不会再反催眠 玩笑暗藏机会
wǒ bù huì zài fǎn fù cuī mián  zhè wán xiào àn cáng jī huì
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ฝ่าน ฟู่ ชุย เหมียน  เจ้อ หวาน เสี้ยว อั้น ฉาง จี ฮุ่ย

若勇敢出再 也算完美
ruò yǒng gǎn gěi chū zài jiàn  yě suàn zhǒng lìng lèi wán měi 
ยั่ว หยง ก่าน เก่ย ชู ไจ้ เจี้ยน  เย่ ซ่วน จ่ง ลิ่ง เล้ย หวาน เหม่ย 

我愿意醒着告
wǒ yuàn yì xǐng zhe gào bié
หว่อ ย่วน อี้ สิ่ง เจอะ เก้า เปี๋ย

* 在没有你的世界 再痛也忍住心碎
zài méi yǒu nǐ de shì jiè  zài tòng yě rěn zhù xīn suì
ไจ้ เหมย โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  ไจ้ ท่ง เย๋ เหริ่น จู้ ซิน ซุ่ย

入冰冷深渊 却逃出更多
wǒ duǒ rù bīng lěng shēn yuān  què táo chū gèng duō rè lèi
หว่อ ตั่ว ยู่ ปิง เหลิ่ง เซิน ยวน  เชว่ เถา ชู เกิ้ง ตัว เย่อ เล้ย

在没有你的世界 望累双眼
zài méi yǒu nǐ de shì jiè  děng jué wàng lèi kuǎ shuāng yǎn
ไจ้ เหมย โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  เติ่ง เจว๋ ว่าง เล้ย ขว่า ซวง เหยี่ยน 

就能看 的画面 在没有你的世界
jiù néng kàn kāi  láo jì de huà miàn  zài méi yǒu nǐ de shì jiè
จิ้ว เหนิง คั่น ไค  เหลา จี้ เตอะ ฮว่า เมี่ยน  ไจ้ เหมย โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

我决定把心 觉缓缓撤退 Yeah
wǒ jué dìng bǎ xīn dòng shōu liǎn  ràng gǎn jué huǎn huǎn chè tuì Yeah
หว่อ เจว๋ ติ้ง ป่า ซิน ต้ง โซว เหลี่ยน  ร่าง ก่าน เจว๋ หวน ห่วน เช้อ ทุ่ย  เย้

我想我不正确 怎填你的空缺
wǒ xiǎng wǒ bù gòu zhèng què  zěn tián mǎn nǐ de kòng quē 
หว่อ เสี่ยง หว่อ ปู๋ โก้ว เจิ้ง เชว่  เจิ่น เถียน หม่าน หนี่ เตอะ ค่ง เชว 

绝对
nǐ zhí dé yōng bào jué duì
หนี่ จื๋อ เต๋อ ยง เป้า เจว๋ ตุ้ย

ซ้ำ *

却被你影子包 Yeah~ Woo Oh~
què bèi nǐ yǐng zi bāo wéi Yeah~ Woo Oh~
เชว่ เป้ย หนี หยิ่ง จึ เปา เหวย  เย้~ วู โอ้~

ซ้ำ *

也不准崩
zài shāng yě bù zhǔn bēng kuì
ไจ้ ซาง เย่ ปู้ จุ่น เปิง คุ่ย

你天真笑 挑起神断裂
fēng suǒ nǐ tiān zhēn xiào liǎn  bié tiǎo qǐ shén jīng duàn liè
เฟิง สัว หนี่ เทียน เจิน เสี้ยว เหลี่ยน  เปี๋ย เถียว ฉี่ เสิน จิง ต้วน เลี้ย

在没有你的世界 我洞安慰
zài méi yǒu nǐ de shì jiè  wǒ dòng jiàn yī sī ān wèi
ไจ้ เหมย โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  หว่อ ต้ง เจี้ยน อี้ ซือ อัน เว่ย

感你 将幸福体 在没有我的世界 Woo Oh~
yù gǎn nǐ  jiāng xìng fú tǐ yàn  zài méi yǒu wǒ de shì jiè  Woo Oh~
อวิ้ ก๋าน หนี่  เจียง ซิ่ง ฝู ถี่ เหยี้ยน  ไจ้ เหมย โหยว หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย  โว้ โอ้~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...