วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ren Rou Sou Suo (人肉搜索) Searching for you - Show Luo (Lyrics)

เพลง Rén Ròu Sōu Suǒ (人肉搜索) Searching for you
ศิลปิน Show Luo (志祥) Luo Zhi Xiang 
อัลบั้ม You Wo Zai 9ood Show (有我在9ood Show)
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

Oh Baby  Oh~ Yeah

键盘上敲打搜寻 来回穿梭你 留下爱的讯息
jiàn pán shàng qiāo dǎ sōu xún  lái huí chuān suō nǐ  liú xià ài de xùn xī
เจี้ยน ผาน ซ่าง เชียว ต่า โซว สวิน  ไหล หุย ชวน ซัว หนี่  หลิว เซี่ย อ้าย เตอะ ซวิ่น ซี

陌生的匿名 熟悉的各种表情 给我惊喜
mò shēng de nì míng  shú xī de gè zhǒng biǎo qíng gěi wǒ jīng xǐ
มั่ว เซิง เตอะ นี่ หมิง  สู ซี เตอะ เก้อ จ่ง เปี่ยว ฉิง  เก๋ย หว่อ จิง สี่

嬉闹的人群 你总低调着 睁大眼睛聆听
xī nào de rén qún  nǐ zǒng dī diào zhe  zhēng dà yǎn jing líng tīng
ซี เน่า เตอะ เหริน ฉวิน  หนี จ่ง ตี เตี้ยว เจอะ  เจิง ต้า เหยี่ยน จิง หลิง ทิง

我笑话你总第一个热情回应 笑不停 笑不停
wǒ xiào huà nǐ zǒng dì yī gè rè qíng huí yìng  xiào bù tíng  xiào bù tíng
หว่อ เสี้ยว ฮว่า หนี จ่ง ตี้ อี๋ เก้อ เย่อ ฉิง หุย ยิ่ง  เสี้ยว ปู้ ถิง  เสี้ยว ปู้ ถิง

*喜欢你 没有人的心跳声可以比我还要肯定
xǐ huān nǐ  méi yǒu rén de xīn tiào shēng kě yǐ bǐ wǒ hái yào kěn dìng
สี่ ฮวน หนี่  เหมย โหย่ว เหริน เตอะ ซิน เที่ยว เซิง เขอ อี่ ปี๋ หว่อ ไห เหย้า เขิ่น ติ้ง

十万大军的粉丝团每天都追随着你
shí wàn dà jūn de fěn sī tuán měi tiān dōu zhuī suí zhe nǐ
สือ ว่าน ต้า จวิน เตอะ เฝิ่น ซือ ถวน เหม่ย เทียน โตว จุย สุย เจอะ หนี่

用我千万分的真心力拼你的超人气 我总不放弃
yòng wǒ qiān wàn fēn de zhēn xīn lì pīn nǐ de chāo rén qì  wǒ zǒng bù fàng qì
ย่ง หว่อ เชียน ว่าน เฟิน เตอะ เจิน ซิน ลี่ พิน หนี่ เตอะ เชา เหริน ชี่  หว่อ จ่ง ปู๋ ฟ่าง ชี่

**人肉搜索你的身影 不让你独自走失在爱里
rén ròu sōu suǒ nǐ de shēn yǐng  bù ràng nǐ dú zì zǒu shī zài ài lǐ
เหริน โร่ว โซว สัว หนี่ เตอะ เซิน หยิ่ง  ปู๋ ร่าง หนี่ ตู๋ จื้อ โจ่ว ซือ ไจ้ อ้าย หลี่

你偷偷关注我所有消息 我关注你 Oh 只想爱你 Oh
nǐ tōu tōu guān zhù wǒ suǒ yǒu xiāo xi  wǒ guān zhù nǐ Oh  zhǐ xiǎng ài nǐ Oh
หนี่ โทว โทว กวน จู้ หว่อ สัว โหย่ว เซียว ซิ  หว่อ กวน จู้ หนี่  โอ้  จื๋อ เสี่ยง อ้าย หนี่  โอ้

人肉搜索你的美丽 尤其是你微笑的眼睛
rén ròu sōu suǒ nǐ de měi lì  yóu qí shì nǐ wēi xiào de yǎn jing
เหริน โร่ว โซว สัว หนี่ เตอะ เหม่ย ลี่  โหยว ฉี ซื่อ หนี่ เวย เสี้ยว เตอะ เหยี่ยน จิง

我关注你 Oh 只想爱你 Oh (x2) (只想爱你)
wǒ guān zhù nǐ Oh  zhǐ xiǎng ài nǐ Oh (x2) (zhǐ xiǎng ài nǐ)
หว่อ กวน จู้ หนี่  โอ้  จื๋อ เสี่ยง อ้าย หนี่  โอ้ (ซ้ำ2ครั้ง) (จื๋อ เสี่ยง อ้าย หนี่)

你销声匿迹 一整天神隐
nǐ xiāo shēng nì jī  yī zhěng tiān shén yǐn 
หนี่ เซียว เซิง นี่ จี  อี้ เจิ่ง เทียน เสิน หยิ่น

我像热锅蚂蚁 想喊救命变啾咪
wǒ xiàng rè guō mǎ yǐ  xiǎng hǎn jiù mìng biàn jiū mī
หว่อ เซี่ยง เย่อ กัว หมา อี่  เสียง ห่าน จิ้ว มิ่ง เปี้ยน จิว มี

睡不着数绵羊数的 都是你 都是你
shuì bù zháo shǔ mián yáng shǔ de  dōu shì nǐ  dōu shì nǐ
ซุ่ย ปู้ เจ๋า สู่ เหมียน หยาง สู่ เตอะ  โตว ซื่อ หนี่  โตว ซื่อ หนี่

ซ้ำ *, **

命中注定? 刚好巧遇? 茫茫网海就是让我遇见你
mìng zhōng zhù dìng?  gāng hǎo qiǎo yù?  máng máng wǎng hǎi jiù shì ràng wǒ yù jiàn nǐ
มิ่ง จง จู้ ติ้งกัง เหา เฉี่ยว อวิ้หมาง หมาง หวาง ไห่ จิ้ว ซื่อ ร่าง หว่อ อวิ้ เจี้ยน หนี่

是你故意? 是我LUCKY? 微薄的心要天天灌溉爱情 Emm WaOh~
shì nǐ gù yì?  shì wǒ LUCKY?  wēi bó de xīn yào tiān tiān guàn gài ài qíng Emm WaOh~
ซื่อ หนี่ กู้ อี้ซื่อ หว่อ ลัคกี้เวย ปั๋ว เตอะ ซิน เหย้า เทียน เทียน ก้วน ไก้ อ้าย ฉิง  อืมม เว้โอ๊ะ~

我就是要你 要你 Emm WaOh WaOh 我就是要你 要你 要你
wǒ jiù shì yào nǐ  yào nǐ Emm WaOh WaOh  wǒ jiù shì yào nǐ  yào nǐ  yào nǐ
หว่อ จิ้ว ซื่อ เหย้า หนี่  เหย้า หนี่  อืมม เว้โอ๊ะ เว้โอ๊ะ  หว่อ จิ้ว ซื่อ เหย้า หนี่   เหย้า หนี่   เหย้า หนี่

ซ้ำ **

爱爱爱不停息 是是是我和你 唯唯唯一约定Yeah~
ài ài ài bù tíng xī  shì shì shì wǒ hé nǐ  wéi wéi wéi yī yuē dìng Yeah~
อ้าย อ้าย อ้าย ปู้ ถิง ซี  ซื่อ ซื่อ ซื่อ หว่อ เหอ หนี่  เหวย เหวย เหวย อี เยว ติ้ง  เย้~

心在为你跳动 不是虚拟的梦
xīn zài wèi nǐ tiào dòng  bù shì xū nǐ de mèng
ซิน ไจ้ เว่ย หนี่ เที่ยว ต้ง  ปู๋ ซื่อ ซวี หนี่ เตอะ เมิ่ง

要勇敢追求 要爱就要冲 要爱就要行动
ài yào yǒng gǎn zhuī qiú  yào ài jiù yào chōng  yào ài jiù yào xíng dòng
อ้าย เหย้า หยง ก่าน จุย ฉิว  เหย้า อ้าย จิ้ว เหย้า ชง  เหย้า อ้าย จิ้ว เหย้า สิง ต้ง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...