วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ni Bei Xie Zai Wo De Ge Li (你被写在我的歌里) You Are Written In My Song - Ella Chen Feat.Soda Green (Lyrics)


เพลง Nǐ Bèi Xiě Zài Wǒ De Gē Lǐ (你被写在我的歌里) You Are Written In My Song
ศิลปิน Ella Chen () Chen Jia Hua Feat.Sū Dǎ Lǜ (蘇打) Soda Green
อัลบั้ม Wo Jiu Shi...Ella Chen Jia Hau (我就是…Ella陈嘉桦) ELLA to be (EP)
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

Soda Green: 过的路 是一阵魔术
Soda Green: zǒu guò de lù  shì yī zhèn mó shù  
โซดากรีน: โจ่ว กั้ว เตอะ ลู่  ซื่อ อี๋ เจิ้น หมัว ซู่

把所有的 好的坏的 变成我的
bǎ suǒ yǒu de  hǎo de huài de  biàn chéng wǒ de
ป่า สัว โหย่ว เตอะ  เห่า เตอะ ไฮว่ เตอะ  เปี้ยน เฉิง หว่อ เตอะ

心里的苦 就算不记得
xīn lǐ de kǔ  jiù suàn bù jì de
ซิน หลี่ เตอะ ขู่  จิ้ว ซ่วน ปู๋ จี้ เตอะ

都化作这目光 吟唱成一首歌
dōu huà zuò zhè mù guāng  yín chàng chéng yī shǒu gē
โตว ฮว่า จั้ว เจ้อ มู่ กวง  หยิน ช่าง เฉิง อี้ โส่ว เกอ

Ella: 而你像 进诗里的嘈嘈水声
Ella: ér nǐ xiàng  liú jìn shī lǐ de cáo cáo shuǐ shēng
เอลล่า: เอ๋อ หนี่ เซี่ยง  หลิว จิ้น ซือ หลี่ เตอะ เฉา เฉา สุ่ย เซิง

进我心门 拥抱了所有的恨
qiāo jìn wǒ xīn mén  yōng bào le suǒ yǒu de hèn
เชียว จิ้น หว่อ ซิน เหมิน  ยง เป้า เลอะ สัว โหย่ว เตอะ เฮิ่น

养了干涸 相信我能是你的
zī yǎng le gān hé  xiāng xìn wǒ néng shì nǐ de
จือ หย่าง เลอะ กัน เหอ  เซียง ซิ่น หว่อ เหนิง ซื่อ หนี่ เตอะ

* Soda Green: 仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞
Soda Green: fǎng fú hái kàn jiàn zuó rì nà zhāng bēi shāng de liǎn páng 
โซดากรีน: ฝั่ง ฝู ไห คั่น เจี้ยน จั๋ว ยื้อ น่า จาง เปย ซาง เตอะ เหลี่ยน ผัง

Ella: 乐有时候竟然辣得像一记耳光
Ella: kuài lè yǒu shí hòu jìng rán là de xiàng yī jì ěr guāng
เอลล่า: ไคว่ เล่อ โหย่ว สือ โฮ่ว จิ้ง หยาน ล่า เตอะ เซี่ยง อี๋ จี้ เอ่อ กวง

合:是你提醒我 别怕去幻想 想我内心躲避惯的渴望
Allshì nǐ tí xǐng wǒ  bié pà qù huàn xiǎng  xiǎng wǒ nèi xīn duǒ bì guàn de kě wàng
ร้องรวมซื่อ หนี่ ถี สิง หว่อ  เปี๋ย พ่า ชวี่ ฮ่วน เสี่ยง  เสียง หว่อ เน่ย ซิน ตั่ว ปี้ ก้วน เตอะ เข่อ ว่าง

Soda Green: 仿佛能看见明日两串脚印的走廊
Soda Green: fǎng fú néng kàn jiàn míng rì liǎng chuàn jiǎo yìn de zǒu láng 
โซดากรีน: ฝั่ง ฝู เหนิง คั่น เจี้ยน หมิง ยื้อ เหลี่ยง ช่วน เจี่ยว ยิ่น เตอะ โจ่ว หลาง

Ella: 忧伤有时候竟被你调味得像颗糖
Ella: yōu shāng yǒu shí hòu jìng bèi nǐ tiáo wèi de xiàng kē táng
เอลล่า: โยว ซาง โหย่ว สือ โฮ่ว จิ้ง เป้ย หนี่ เถียว เว่ย เตอะ เซี่ยง เคอ ถาง

合:是你抓紧我 往前去张望
All : shì nǐ zhuā jǐn wǒ  wǎng qián qù zhāng wàng 
ร้องรวม : ซื่อ หนี่ จวา จิ๋น หว่อ  หว่าง เฉียน ชวี่ จาง ว่าง 

望我内心夹岸群花盛放 我被写在你的眼睛里眨呀
wàng wǒ nèi xīn jiā àn qún huā shèng fàng  wǒ bèi xiě zài nǐ de yǎn jing lǐ zhǎ ya
ว่าง หว่อ เน่ย ซิน เจีย อั้น ฉวิน ฮวา เซิ่ง ฟ่าง  หว่อ เป้ย เสี่ย ไจ้ หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง หลี จ่า ยา

Soda Green: 过的路 是一阵魔术(Ella : 阵魔术)
Soda Green: zǒu guò de lù  shì yī zhèn mó shù (Ella : yī zhèn mó shù)
โซดากรีน: โจ่ว กั้ว เตอะ ลู่  ซื่อ อี๋ เจิ้น หมัว ซู่ (เอลล่า : อี๋ เจิ้น หมัว ซู่)

合:把所有的 好的坏的 变成我的
All : bǎ suǒ yǒu de  hǎo de huài de  biàn chéng wǒ de
ร้องรวม : ป่า สัว โหย่ว เตอะ  เห่า เตอะ ไฮว่ เตอะ  เปี้ยน เฉิง หว่อ เตอะ

Soda Green: 心里的苦 就算不记得 (Ella: 记得)
Soda Green: xīn lǐ de kǔ  jiù suàn bù jì de (Ella: bù jì de) 
โซดากรีน: ซิน หลี่ เตอะ ขู่  จิ้ว ซ่วน ปู๋ จี้ เตอะ (เอลล่า: ปู๋ จี้ เตอะ)

都化作这目光 吟唱成一首歌
dōu huà zuò zhè mù guāng  yín chàng chéng yī shǒu gē
โตว ฮว่า จั้ว เจ้อ มู่ กวง  หยิน ช่าง เฉิง อี้ โส่ว เกอ

Ella: 而你像 进诗里的嘈嘈水声
Ella: ér nǐ xiàng  liú jìn shī lǐ de cáo cáo shuǐ shēng
เอลล่า: เอ๋อ หนี่ เซี่ยง  หลิว จิ้น ซือ หลี่ เตอะ เฉา เฉา สุ่ย เซิง

合:敲进我心门 拥抱了所有的恨
All : qiāo jìn wǒ xīn mén  yōng bào le suǒ yǒu de hèn
ร้องรวม : เชียว จิ้น หว่อ ซิน เหมิน  ยง เป้า เลอะ สัว โหย่ว เตอะ เฮิ่น

养了干涸 相信我能是你的
zī yǎng le gān hé  xiāng xìn wǒ néng shì nǐ de
จือ หย่าง เลอะ กัน เหอ  เซียง ซิ่น หว่อ เหนิง ซื่อ หนี่ เตอะ

Ella: 仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞
Ella: fǎng fú hái kàn jiàn zuó rì nà zhāng bēi shāng de liǎn páng 
เอลล่า: ฝั่ง ฝู ไห คั่น เจี้ยน จั๋ว ยื้อ น่า จาง เปย ซาง เตอะ เหลี่ยน ผัง

Soda Green: 乐有时候竟然辣得像一记耳光
Soda Green: kuài lè yǒu shí hòu jìng rán là de xiàng yī jì ěr guāng
โซดากรีน: ไคว่ เล่อ โหย่ว สือ โฮ่ว จิ้ง หยาน ล่า เตอะ เซี่ยง อี๋ จี้ เอ่อ กวง

合:是你提醒我 别怕去幻想 想我内心躲避惯的渴望
Allshì nǐ tí xǐng wǒ  bié pà qù huàn xiǎng  xiǎng wǒ nèi xīn duǒ bì guàn de kě wàng
ร้องรวมซื่อ หนี่ ถี สิง หว่อ  เปี๋ย พ่า ชวี่ ฮ่วน เสี่ยง  เสียง หว่อ เน่ย ซิน ตั่ว ปี้ ก้วน เตอะ เข่อ ว่าง

Ella: 仿佛能看见明日两串脚印的走廊
Ella: fǎng fú néng kàn jiàn míng rì liǎng chuàn jiǎo yìn de zǒu láng 
เอลล่า: ฝั่ง ฝู เหนิง คั่น เจี้ยน หมิง ยื้อ เหลี่ยง ช่วน เจี่ยว ยิ่น เตอะ โจ่ว หลาง

Soda Green: 忧伤有时候竟被你调味得像颗糖
Soda Green: yōu shāng yǒu shí hòu jìng bèi nǐ tiáo wèi de xiàng kē táng
โซดากรีน:  โยว ซาง โหย่ว สือ โฮ่ว จิ้ง เป้ย หนี่ เถียว เว่ย เตอะ เซี่ยง เคอ ถาง

合:是你抓紧我 往前去张望
All : shì nǐ zhuā jǐn wǒ  wǎng qián qù zhāng wàng 
ร้องรวม : ซื่อ หนี่ จวา จิ๋น หว่อ  หว่าง เฉียน ชวี่ จาง ว่าง 

望我内心夹岸群花盛放 我被写在你的眼睛里眨呀
wàng wǒ nèi xīn jiā àn qún huā shèng fàng  wǒ bèi xiě zài nǐ de yǎn jing lǐ zhǎ ya
ว่าง หว่อ เน่ย ซิน เจีย อั้น ฉวิน ฮวา เซิ่ง ฟ่าง  หว่อ เป้ย เสี่ย ไจ้ หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง หลี จ่า ยา

ซ้ำ *

你被写在我的歌里面唱呀 们被写在彼此心里爱呀
nǐ bèi xiě zài wǒ de gē lǐ miàn chàng ya  wǒ men bèi xiě zài bǐ cǐ xīn lǐ ài ya
หนี่ เป้ย เสี่ย ไจ้ หว่อ เตอะ เกอ หลี่ เมี่ยน ช่าง ยา  หว่อ เมิน เป้ย เสี่ย ไจ้ ปี๋ ฉื่อ ซิน หลี่ อ้าย ยา


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...