วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

Mr.Perfect - Fahrenheit (Lyrics)

เพลง Mr.Perfect
ศิลปิน Fēi Lún Hǎi (飞轮海) Fahrenheit [1.Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang, 2.Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan, 3.Chén Yì Rú (辰亦儒) Calvin Chen]
อัลบั้ม Jué Duì Darling (绝对达令) Absolute Boyfriend OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


初次见面 请多指教 亲爱的
chū cì jiàn miàn  qǐng duō zhǐ jiào  qīn ài de
ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน  ฉิ่ง ตัว จื่อ เจี้ยว  ชิน อ้าย เตอะ

东:Mr. Perfect 就是我 为了爱 而呼吸
Jiro : Mr.Perfect  jiù shì wǒ  wèi le ài  ér hū xī
จิโร่ : มิสเตอร์เฟอร์เฟ็คท  จิ้ว ซื่อ หว่อ  เว่ย เลอะ อ้าย  เอ๋อ ฮู ซี

不准你 有泪滴 只想看你很开心
bù zhǔn nǐ  yǒu lèi dī  zhǐ xiǎng kàn nǐ hěn kāi xīn
ปู้ จุ่น หนี  โหย่ว เล้ย ตี  จื๋อ เสี่ยง คั่น หนี่ เหิ่น ไค ซิน

儒:快交出 你的心 不要犹豫请放心
Calvin : kuài jiāo chū  nǐ de xīn  bù yào yóu yù qǐng fàng xīn
เคลวิน : ไคว่ เจียว ชู  หนี่ เตอะ ซิน  ปู๋ เหย้า โหยว อวิ้ ฉิ่ง ฟ่าง ซิน

我已经等不及 想要炫耀我的魅力
wǒ yǐ jīng děng bù jí xiǎng yào xuàn yào wǒ de mèi lì
หว่อ อี่ จิง เติ่ง ปู้ จี๋  เสี่ยง เหย้า เซวี่ยน เหย้า หว่อ เตอะ เม่ย ลี่

纶:一秒变一万种姿态 OH OH OH
Aaron : yī miǎo biàn yī wàn zhǒng zī tài OH OH OH
อารอน : อี้ เหมี่ยว เปี้ยน อี๋ ว่าน จ่ง จือ ไท่  โอะ โอะ โอ

责任就是对你宠爱 OH OH OH
zé rèn jiù shì duì nǐ chǒng ài OH OH OH
เจ๋อ เริ่น จิ้ว ซื่อ ตุ้ย หนี่ ฉ่ง อ้าย  โอะ โอะ โอ

东:喜欢你对我的依赖  OH OH OH OH OH 让你每天精彩
Jiro : xǐ huān nǐ duì wǒ de yī lài OH OH OH OH OH  ràng nǐ měi tiān jīng cǎi
จิโร : สี่ ฮวน หนี่ ตุ้ย หว่อ เตอะ อี ไล่  โอะ โอะ โอ โอ โอ  ร่าง หนี่ เหม่ย เทียน จิง ไฉ่

儒:又成熟稳重 又天真懵懂
Calvin : yòu chéng shú wěn zhòng  yòu tiān zhēn měng dǒng
เคลวิน : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง  โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

又是你的梦 又能陪你做梦
yòu shì nǐ de mèng  yòu néng péi nǐ zuò mèng
โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง  โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

东:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄
Jiro : yòu wèi nǐ jiě yōu  yòu ràng nǐ xīn dòng  yòu shì nán yōng  yòu shì nǐ de yīng xióng
จิโร่ : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว  โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง  โย่ว ซื่อ หนาน ยง  โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

纶:Mr. perfect 太爱你 你真的太幸运
Aaron : Mr. Perfect  tài ài nǐ  nǐ zhēn de tài xìng yùn
อารอน : มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท  ไท่ อ้าย หนี่  หนี่ เจิน เตอะ ไท่ ซิ่ง วิ่น

高规格的爱情 完美的爱不可思议
gāo guī gé de ài qíng  wán měi de ài bù kě sī yì
เกา กุย เก๋อ เตอะ อ้าย ฉิง  หวาน เหม่ย เตอะ อ้าย ปู้ เข่อ ซือ อี้

儒:我为了你 让自己变极品 不能有瑕疵 因为对象是你
Calvin : wǒ wèi le nǐ  ràng zì jǐ biàn jí pǐn  bù néng yǒu xiá cī  yīn wèi duì xiàng shì nǐ
เคลวิน : หว่อ เว่ย เลอะ หนี่ ร่าง จื้อ จี่ เปี้ยน จี๋ ผิ่น  ปู้ เหนิ่ง โหย่ว เสีย ชือ  ยิน เว่ย ตุ้ย เซี่ยง ซื่อ หนี่

东:读懂你内心的期待 OH OH OH  看穿你心海的澎湃 OH OH OH
Jiro : dú dǒng nǐ nèi xīn de qī dài OH OH OH  kàn chuān nǐ xīn hǎi de pēng pài OH OH OH
จิโร่ : ตู๋ ต่ง หนี่ เน่ย ซิน เตอะ ชี ไต้  โอะ โอะ โอ  คั่น ชวน หนี่ ซิน ไห่ เตอะ เพิง ไพ่  โอะ โอะ โอ

儒:不介意你对我崇拜 OH OH OH OH OH OH 爱是与生俱来
Calvin : bù jiè yì nǐ duì wǒ chóng bài OH OH OH OH OH OH  ài shì yǔ shēng jù lái
เคลวิน : ปู๋ เจี้ย อี้ หนี่ ตุ้ย หว่อ ฉง ป้าย โอะ โอะ โอ โอ โอ  อ้าย ซื่อ อวิ่ เซิง จวิ้ ไหล

东:又成熟稳重 又天真懵懂
Jiro : yòu chéng shú wěn zhòng  yòu tiān zhēn měng dǒng
จิโร่ : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง  โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

又是你的梦 又能陪你做梦
yòu shì nǐ de mèng  yòu néng péi nǐ zuò mèng
โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง  โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

纶:又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄
Aaron : yòu wèi nǐ jiě yōu  yòu ràng nǐ xīn dòng  yòu shì nán yōng  yòu shì nǐ de yīng xióng
อารอน : โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว  โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง  โย่ว ซื่อ หนาน ยง  โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

东:做你的Mr. Perfect 只为你一个人
Jiro : zuò nǐ de Mr. Perfect  zhǐ wèi nǐ yī gè rén
จิโร่ : จั้ว หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท  จื่อ เว่ย หนี่ อี๋ เก้อ เหริน

儒:专属的完美情人 WOO OH WOO OH OH~~~~
Calvin : zhuān shǔ de wán měi qíng rén WOO OH WOO OH OH~~~~
เคลวิน : จวน สู่ เตอะ หวาน เหม่ย ฉิง เหริน  โวะ โอะ โว โอ โอ ~~~~

纶:我爱的太超过
Aaron : wǒ ài de tài chāo guò
อารอน : หว่อ อ้าย เตอะ ไท่ เชา กั้ว

合:又成熟稳重 又天真懵懂
All : yòu chéng shú wěn zhòng  yòu tiān zhēn měng dǒng
ร้องรวม : โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง  โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

又是你的梦 又能陪你做梦
yòu shì nǐ de mèng  yòu néng péi nǐ zuò mèng
โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง  โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

又为你解忧 又让你心动 又是男佣 又是你的英雄
yòu wèi nǐ jiě yōu  yòu ràng nǐ xīn dòng  yòu shì nán yōng  yòu shì nǐ de yīng xióng
โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว  โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง  โย่ว ซื่อ หนาน ยง  โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ ยิง โสวง

又成熟稳重 又天真懵懂
yòu chéng shú wěn zhòng  yòu tiān zhēn měng dǒng
โย่ว เฉิง สู เหวิ่น จ้ง  โย่ว เทียน เจิน เหมิง ต่ง

又是你的梦 又能陪你做梦
yòu shì nǐ de mèng  yòu néng péi nǐ zuò mèng
โย่ว ซื่อ หนี่ เตอะ เมิ่ง  โย่ว เหนิ่ง เผย หนี่ จั้ว เมิ่ง

又为你解忧 又让你心动
yòu wèi nǐ jiě yōu  yòu ràng nǐ xīn dòng
โย่ว เว่ย หนี่ เจี่ย โยว  โย่ว ร่าง หนี่ ซิน ต้ง

来享用我 你的Mr. Perfect
lái xiǎng yòng wǒ  nǐ de Mr. Perfect
ไหล เสี่ยง ย่ง หว่อ  หนี่ เตอะ มิสเตอร์เพอร์เฟ็คท

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...