วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

Chao Pao Nu Shen (超跑女神) Sports Car Model - Jay Chou (Lyrics)


เพลง Chāo Pǎo Nǚ Shén (超跑女神) Sports Car Model
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง音乐在激动 舞步在骚动 你的心我掌控掌控 懂不懂
yīn yuè zài jī dòng  wǔ bù zài sāo dòng  nǐ de xīn wǒ zhǎng kòng zhǎng kòng  dǒng bù dǒng
ยิน เยว่ ไจ้ จี ต้ง  อู่ ปู้ ไจ้ เซา ต้ง  หนี่ เตอะ ซิน หว่อ จ่าง ค่ง จ่าง ค่ง  ต่ง ปู้ ต่ง

引擎声划夜空 座椅上的安全带 在紧绷
yǐn qíng shēng huà yè kōng  zuò yǐ shàng de ān quán dài  zài jǐn bēng
หยิ่น ฉิง เซิง ฮว่า เย้ คง  จั้ว อี่ ซ่าง เตอะ อัน เฉวียน ไต้  ไจ้ จิ่น เปิง 

我打开了敞篷 煞车踏板一松
wǒ dǎ kāi le chǎng péng  shā chē tà bǎn yī sōng 
หว่อ ต่า ไค เลอะ ฉ่าง เผิง  ซา เชอ ท่า ป่าน อี้ ซง

这时空就像是快转的钟
zhè shí kōng jiù xiàng shì kuài zhuàn de zhōng
เจ้อ สือ คง จิ้ว เซี่ยง ซื่อ ไคว่ จ้วน เตอะ จง

嘿我速度由自信驱动 请你准备来看一场会飙泪的感动
hēi wǒ sù dù yóu zì xìn qū dòng  qǐng nǐ zhǔn bèi lái kàn yī chǎng huì biāo lèi de gǎn dòng
เฮย หว่อ ซู่ ตู้ โหยว จื้อ ซิ่น ชวี ต้ง  ฉิง หนี่ จุ่น เป้ย ไหล คั่น อี้ ฉ่าง ฮุ่ย เปียว เล้ย เตอะ ก่าน ต้ง

*你专心在画睫毛 我专心在等你笑
nǐ zhuān xīn zài huà jié máo  wǒ zhuān xīn zài děng nǐ xiào
หนี่ จวน ซิน ไจ้ ฮว่า เจี๋ย เหมา  หว่อ จวน ซิน ไจ้ เติ๋ง หนี่ เสี้ยว

你唇膏 涂抹少少 撒娇 讨好 我收到
nǐ chún gāo  tú mǒ shǎo shǎo  sā jiāo  tǎo hǎo  wǒ shōu dào
หนี่ ฉุน เกา  ถู หมั่ว เสา เส่า  ซา เจียว  เถา เห่า  หว่อ โซว เต้า

长腿窄裙 太高调 下车姿势 太闪耀
cháng tuǐ zhǎi qún  tài gāo diào  xià chē zī shì  tài shǎn yào
ฉาง ถุ่ย ไจ่ ฉวิน  ไท่ เกา เตี้ยว  เซี่ย เชอ จือ ซื่อ  ไท่ ส่าน เหย้า

这会让我的心跳 又叫 叫 叫
zhè huì ràng wǒ de xīn tiào yòu jiào jiào jiào
เจ้อ ฮุ่ย ร่าง หว่อ เตอะ ซิน เที่ยว โย่ว เจี้ยว เจี้ยว เจี้ยว

Oh oh 你的口红 颜色太过主动
Oh oh nǐ de kǒu hóng  yán sè tài guò zhǔ dòng
โอะ โอ  หนี่ เตอะ โข่ว หง  เหยียน เซ้อ ไท่ กั้ว จู่ ต้ง

我降下了车窗 呼吸放松
wǒ jiàng xià le chē chuāng  hū xī fàng sōng
หว่อ เจี้ยง เซี่ย เลอะ เชอ ชวง  ฮู ซี ฟ่าง ซง

Oh oh 你的眼影 烟熏妆这么浓
Oh oh nǐ de yǎn yǐng  yān xūn zhuāng zhè me nóng
โอะ โอ  หนี่ เตอะ เหยียน หยิ่ง  เยียน ซวิน จวง เจ้อ เมอะ หนง

不要 诱惑 诱惑 我
bù yào  yòu huò  yòu huò wǒ
ปู๋ เหย้า  โย่ว ฮั่ว  โย่ว ฮั่ว  หว่อ

Oh oh 你的笑容 微甜让我心动
Oh oh nǐ de xiào róng  wēi tián ràng wǒ xīn dòng
โอะ โอ  หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง  เวย เถียน ร่าง หว่อ ซิน ต้ง

我踩下了油门 直往前冲
wǒ cǎi xià le yóu mén  zhí wǎng qián chōng
หว่อ ไฉ่ เซี่ย เลอะ โหยว เหมิน  จื๋อ หว่าง เฉียน ชง

Oh oh 穿高跟鞋的你即将受宠
Oh oh chuān gāo gēn xié de nǐ jí jiāng shòu chǒng
โอะ โอ  ชวน เกา เกิน เสีย เตอะ หนี่ จี๋ เจียง โซ่ว ฉ่ง

排队追你的 最后一个 是我
pái duì zhuī nǐ de  zuì hòu yī gè shì wǒ
ผาย ตุ้ย จุย หนี่ เตอะ  จุ้ย โฮ่ว อี๋ เก้อ ซื่อ หว่อ 

你的水晶指甲 上面画着爱心
nǐ de shuǐ jīng zhǐ jiǎ  shàng miàn huà zhe ài xīn 
หนี่ เตอะ สุ่ย จิง จื๋อ เจี่ย  ซ่าง เมี่ยน ฮว่า เจอะ อ้าย ซิน

挑开了长发 想要对我说话
tiǎo kāi le cháng fà  xiǎng yào duì wǒ shuō huà
เถี่ยว ไค เลอะ ฉาง ฝ้า  เสี่ยง เหย้า ตุ้ย หว่อ ซัว ฮว่า

真的吗 真的吗 我竟在结巴 老半天 嘴里蹦不出 一句话
zhēn de ma  zhēn de ma  wǒ jìng zài jiē ba  lǎo bàn tiān  zuǐ lǐ bèng bù chū yī jù huà
เจิน เตอะ ม่ะ  เจิน เตอะ ม่ะ  หว่อ จิ้ง ไจ้ เจีย ปะ  เหล่า ปั้น เทียน  จุ๋ย หลี่ เปิ้ง ปู้ ชู อี๋ จวิ้ ฮว่า

手握方向盘 跟着你发香 发烫排气管 说我太紧张
shǒu wò fāng xiàng pán  gēn zhe nǐ fā xiāng  fā tàng pái qì guǎn  shuō wǒ tài jǐn zhāng
โส่ว ว่อ ฟาง เซี่ยง ผาน  เกิน เจอะ หนี่ ฟา เซียง  ฟา ท่าง ผาย ชี่ ก่วน  ซัว หว่อ ไท่ จิ่น จาง

太紧张 打开天窗 不说亮话(Oh oh oh oh oh~)
tài jǐn zhāng  dǎ kāi tiān chuāng  bù shuō liàng huà(Oh oh oh oh oh~)
ไท่ จิ่น จาง  ต่า ไค เทียน ชวง  ปู้ ซัว เลี่ยง ฮว่า (โอ โอ โอ โอ โอ~ )

只听你说才是最美的那一幅画
zhǐ tīng nǐ shuō cái shì zuì měi de nà yī fú huà
จื่อ ทิง หนี่ ซัว ไฉ ซื่อ จุ้ย เหม่ย เตอะ น่า อี้ ฝู ฮว่า

ซ้ำ *

Oh oh Oh oh 最后一个 是我 (x2)
Oh oh Oh oh zuì hòu yī gè shì wǒ (x2)
โอะ โอ โอะ โอ จุ้ย โฮ่ว อี๋ เก้อ ซื่อ หว่อ (ซ้ำ 2 ครั้ง)  


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...