วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

Zhuan Wan (转弯) Making a Difference - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Zhuǎn Wān (转弯) Making a Difference
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


我想很多事像花瓣 短暂可是很灿烂
wǒ xiǎng hěn duō shì xiàng huā bàn  duǎn zàn kě shì hěn càn làn
หว่อ เสี่ยง เหิ่น ตัว ซื่อ เซี่ยง ฮวา ปั้น  ต่วน จ้าน เข่อ ซื่อ เหิ่น ช่าน ล่าน

我们敢回头看是因为了解大于伤感
wǒ men gǎn huí tóu kàn shì yīn wèi liǎo jiě dà yú shāng gǎn
หว่อ เมิน ก่าน หุย โถว คั่น ซื่อ ยิน เว่ย เหลียว เจี่ย ต้า อวิ๋ ซาง ก่าน

如果眼泪是种牵绊
rú guǒ yǎn lèi shì zhǒng qiān bàn
หรู กั่ว เหยี่ยน เล้ย ซื่อ จ่ง เชียน ปั้น

哭的人其实很勇敢
kū de rén qí shí hěn yǒng gǎn
คู เตอะ เหริน ฉี สือ เหิ่น หยง ก่าน

不相信你看 释放完的笑容
bù xiāng xìn nǐ kàn  shì fàng wán de xiao róng
ปู้ เซียง ซิ่น หนี่ คั่น  ซื่อ ฟ่าง หวาน เตอะ เสี้ยว หรง

失去等于少一半 还是自己又多一半
shī qù děng yú shǎo yī bàn  hái shì zì jǐ yòu duō yī bàn
ซือ ชวี่ เติ่ง อวิ๋ เส่า อี๋ ปั้น  ไห ซื่อ จื้อ จี่ โย่ว ตัว อี๋ ปั้น

用点小伤来认清 唯一不变的只有变换
yòng diǎn xiǎo shāng lái rèn qīng  wéi yī bù biàn de zhǐ yǒu biàn huàn
ย้ง เตี๋ยน เสี่ยว ซาง ไหล เริ่น ชิง  เหวย อี ปู๋ เปี้ยน เตอะ จื๋อ โหย่ว เปี้ยน ฮ่วน

* 转一个弯 活得更加漂亮
zhuǎn yī gè wān  huó de gèng jiā piào liang
จ่วน อี๋ เก้อ วัน หัว เตอะ เกิ้ง เจีย เพี่ยว เลี่ยง

想不一样 不一样
xiǎng bù yī yàng  bù yī yàng
เสี่ยง ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง

No 尽情想像 才能抵抗沮丧
No jìn qíng xiǎng xiàng  cái néng dǐ kàng jǔ sàng
โน จิ้น ฉิง เสี่ยง เซี่ยง  ไฉ เหนิ่ง ตี่ ข้าง จวิ่ ซ่าง

要不一样 不一样
yào bù yī yàng  bù yī yàng
เหย้า ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง

就与众不同 Oh~
jiù yǔ zhòng bù tóng  Oh~
จิ้ว หวิ่ จ้ง ปู้ ถง  Oh~

不一样 不一样 不一样 让我 Oh~
bù yī yàng  bù yī yàng  bù yī yàng  ràng wǒ  Oh~
ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  ร่าง หว่อ   Oh~

不一样 不一样 (不一样) Oh Oh
bù yī yàng  bù yī yàng  (bù yī yang)  Oh Oh
ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  (ปู้ อี๋ ย่าง)  Oh Oh
pinyin by loveserieslikesongs

云要是预知风向 天空不会太好看
yún yào shì yù zhī fēng xiàng  tiān kōng bù huì tài hǎo kàn
หวิน เหย้า ซื่อ อวิ้ จือ เฟิง เซี่ยง  เทียน คง ปู๋ ฮุ่ย ไท่ เห่า คั่น

生命中有缺憾才让人记得好的那段
shēng mìng zhōng yǒu quē hàn cái ràng rén jì de hǎo de nà duàn
เซิง มิ่ง จง โหย่ว เชว ฮั่น ไฉ ร่าง เหริน จี้ เตอะ เห่า เตอะ น่า ต้วน

不能如愿的期盼 当成老天一时失算
bù néng rú yuàn de qī pàn  dāng chéng lǎo tiān yī shí shī suàn
ปู้ เหนิ่ง หรู ย่วน เตอะ ชี พ่าน  ตัง เฉิง เหล่า เทียน อี้ สือ ซือ ซ่วน

幸福来得太晚 快乐也很不赖
xìng fú lái de tài wǎn  kuài lè yě hěn bù lài
ซิ่ง ฝู ไหล เตอะ ไท่ หว่าน ไคว่ เล่อ เย๋ เหิ่น ปู๋ ไล่

失去等于少一半 还是自己又找回一半
shī qù děng yú shǎo yī bàn  hái shì zì jǐ yòu zhǎo huí yī bàn
ซือ ชวี่ เติ่ง อวิ๋ เส่า อี๋ ปั้น  ไห ซื่อ จื้อ จี่ โย่ว เจ่า หุย อี๋ ปั้น

ซ้ำ *

爱被折断 带来成长
ài bèi zhé duàn  dài lái chéng zhǎng
อ้าย เป้ย เจ๋อ ต้วน  ไต้ ไหล เฉิง จ่าง

梦被迫降 我更要飞翔
mèng bèi pò jiàng  wǒ gèng yào fēi xiáng
เมิ่ง เป้ย พั้ว เจี้ยง  หว่อ เกิ้ง เหย้า เฟย เสียง

让流过脸上的雨发亮
ràng liú guò liǎn shàng de yǔ fā liàng
ร่าง หลิว กั้ว เหลี่ยน ซ่าง เตอะ หวิ่ ฟา เลี่ยง

转一个弯Wow~ 就不一样 Wow~
zhuǎn yī gè wān Wow~   jiù bù yī yàng Wow~
จ่วน อี๋ เก้อ วัน Wow~  จิ้ว ปู้ อี๋ ย่าง Wow~

爱想像 才能抵抗沮丧
ài xiǎng xiàng  cái néng dǐ kàng jǔ sàng
อ้าย เสี่ยง เซี่ยง  ไฉ เหนิ่ง ตี่ ข้าง จวิ่ ซ่าง

要不一样 一样 Wow~
yào bù yī yàng yī yàng Wow~
เหย้า ปู้ อี๋ ย่าง อี๋ ย่าง Wow~

转一个弯 活得更加漂亮
zhuǎn yī gè wān  huó de gèng jiā piào liang
จ่วน อี๋ เก้อ วัน หัว เตอะ เกิ้ง เจีย เพี่ยว เลี่ยง

想不一样 不一样
xiǎng bù yī yàng  bù yī yàng
เสี่ยง ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง

No 尽情想像 才能抵抗沮丧
No jìn qíng xiǎng xiàng  cái néng dǐ kàng jǔ sàng
โน จิ้น ฉิง เสี่ยง เซี่ยง  ไฉ เหนิ่ง ตี่ ข้าง จวิ่ ซ่าง

要不一样 不一样
yào bù yī yàng  bù yī yàng
เหย้า ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง

就与众不同 Oh~
jiù yǔ zhòng bù tóng  Oh~
จิ้ว หวิ่ จ้ง ปู้ ถง  Oh~

不一样 不一样 不一样 让我 Oh~
bù yī yàng  bù yī yàng  bù yī yàng  ràng wǒ  Oh~
ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  ร่าง หว่อ   Oh~

不一样 不一样 不一样 Oh Oh
bù yī yàng  bù yī yàng  bù yī yàng  Oh Oh
ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  ปู้ อี๋ ย่าง  Oh Oh

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...