วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

Liao Shang Shao Rou Zong (疗伤烧肉粽) Healing Rice Dumpling - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Liáo Shāng Shāo Ròu Zòng (疗伤烧肉粽) Healing Rice Dumpling
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

唉呦 我早已说过你跟他应该会分开
āi you  wǒ zǎo yǐ shuō guò nǐ gēn tā yīng gāi huì fēn kāi
ไอ โยะ  หว่อ เจ๋า อี่ ซัว กั้ว หนี่ เกิน ทา ยิง ไก ฮุ่ย เฟิน ไค

吵架的理由我也已经知道大概
chǎo jià de lǐ yóu wǒ yě yǐ jīng zhī dào dà gài
เฉ่า เจี้ย เตอะ หลี่ โหยว หว่อ เย่ อี่ จิง จือ เต้า ต้า ไก้

你需要人宠爱 天天叫你Baby
nǐ xū yào rén chǒng ài tiān tiān jiào nǐ Baby
หนี่ ซวี เหย้า เหริน ฉ่ง อ้าย เทียน เทียน เจี้ยว หนี่ เบบี้

这英文 好险我会念
zhè yīng wén hǎo xiǎn wǒ huì niàn
เจ้อ ยิง เหวิน เหา เสี่ยน หว่อ ฮุ่ย เนี่ยน

不听我的劝 纠缠好几年
bù tīng wǒ de quàn jiū chán hǎo jǐ nián
ปู้ ทิง หว่อ เตอะ เชวี่ยน  จิว ฉาน เหา จี่ เหนียน

委屈时借你靠肩 我不收你钱
wěi qu shí jiè nǐ kào jiān  wǒ bù shōu nǐ qián
เหว่ย ชวิ สือ เจี้ย หนี่ เค่า เจียน  หว่อ ปู้ โซว หนี่ เฉียน

等你想开了 不会再红眼
děng nǐ xiǎng kāi le bù huì zài hóng yǎn
เติ๋ง หนี่ เสี่ยง ไค เลอะ  ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ หง เหยี่ยน

什么叫正港的情人我来示范一遍
shén me jiào zhèng gǎng de qíng rén wǒ lái shì fàn yī biàn
เสิน เมอะ เจี้ยว เจิ้ง ก่าง เตอะ ฉิง เหริน หว่อ ไหล ซื่อ ฟ่าน อี๋ เปี้ยน

*烧肉粽 如果你想吃不需要等到端午节
shāo ròu  zòng rú guǒ nǐ xiǎng chī bù xū yào děng dào Duān Wǔ Jié
เซา โร่ว จ้ง  หยู กั่ว หนี เสี่ยง ชือ ปู้ ซวี เหย้า เติ่ง เต้า ตวน อู่ เจี๋ย

烧肉粽 你要酸的甜的苦的辣的随时给你
shāo ròu zòng nǐ yào suān de tián de kǔ de là de suí shí gěi nǐ
เซา โร่ว จ้ง  หนี่ เหย้า ซวน เตอะ เถียน เตอะ ขู่ เตอะ ล่า เตอะ สุย สือ เก๋ย หนี่

烧肉粽 酸甜苦辣的爱情请把它忘记
shāo ròu zòng  suān tián kǔ là de ài qíng qǐng bǎ tā wàng jì
เซา โร่ว จ้ง  ซวน เถียน ขู่ ล่า เตอะ อ้าย ฉิง ฉิง ป่า ทา ว่าง จี้

烧肉粽 我可以陪你也让你出气 Huu
shāo ròu zòng wǒ kě yǐ péi nǐ yě ràng nǐ chū qìHuu
เซา โร่ว จ้ง  หว่อ เขอ อี่ เผย หนี่ เย่ ร่าง หนี่ ชู ชี่  ฮู้

把你的手借我 请你不用想太多
bǎ nǐ de shǒu jiè wǒ  qǐng nǐ bù yòng xiǎng tài duō
ป๋า หนี่ เตอะ โส่ว เจี้ย หว่อ  ฉิง หนี่ ปู๋ ย่ง เสี่ยง ไท่ ตัว

爱你不会说出口 只给你打气加油
ài nǐ bù huì shuō chū kǒu  zhǐ gěi nǐ dǎ qì jiā yóu
อ้าย หนี่ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ชู โข่ว  จื่อ เก๋ย หนี่ ต่า ชี่ เจีย โหยว

**只喜欢你笑容 所以不用想太多
zhǐ xǐ huān nǐ xiào róng  suǒ yǐ bù yòng xiǎng tài duō
จื๋อ สี่ ฮวน หนี่ เสี้ยว หรง  สัว อี่ ปู๋ ย่ง เสี่ยง ไท่ ตัว

当了一天情人以后 我怕你会嫌不够 (Huu)
dāng le yī tiān qíng rén yǐ hòu wǒ pà nǐ huì xián bù gòu (Huu)
ตัง เลอะ อี้ เทียน ฉิง เหริน อี่ โฮ่ว  หว่อ พ่า หนี่ ฮุ่ย เสียน ปู๋ โก้ว (ฮู้)

反正现在分了 就跟你老实说吧
fǎn zhèng xiàn zài fēn le  jiù gēn nǐ lǎo shí shuō ba
ฝ่าน เจิ้ง เซี่ยน ไจ้ เฟิน เลอะ  จิ้ว เกิน หนี่ เหล่า สือ ซัว ป่ะ

之前跟他套招 我真的没有办法
zhī qián gēn tā tào zhāo  wǒ zhēn de méi yǒu bàn fǎ
จือ เฉียน เกิน ทา เท่า เจา  หว่อ เจิน เตอะ เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า

我实在不忍心 如果不骗你你会更伤心
wǒ shí zài bù rěn xīn  rú guǒ bù piàn nǐ nǐ huì gèng shāng xīn
หว่อ สือ ไจ้ ปู้ เหริ่น ซิน  หยู กั่ว ปู๋ เพี่ยน หนี่ หนี่ ฮุ่ย เกิ้ง ซาง ซิน

只是我没想到 你居然会相信
zhǐ shì wǒ méi xiǎng dào  nǐ jū rán huì xiāng xìn
จื่อ ซื่อ หว่อ เหมย เสี่ยง เต้า  หนี่ จวี หยาน ฮุ่ย เซียง ซิ่น

不知道你是傻还是真的单纯
bù zhī dào nǐ shì shǎ hái shì zhēn de dān chún
ปู้ จือ เต้า หนี่ ซื่อ ส่า ไห ซื่อ เจิน เตอะ ตัน ฉุน

我想你是傻吧傻才会跟他一起
wǒ xiǎng nǐ shì shǎ ba shǎ cái huì gēn tā yī qǐ
หว่อ เสี่ยง หนี่ ซื่อ ส่า ป่ะ ส่า ไฉ ฮุ่ย เกิน ทา อี้ ฉี่

如果莫名奇妙你们又复合了
rú guǒ mò míng qí miào nǐ men yòu fù hé le
หยู กั่ว มั่ว หมิง ฉี เมี่ยว หนี่ เมิน โย่ว ฟู่ เหอ เลอะ

我说的这些就请把它忘了
wǒ shuō de zhè xiē jiù qǐng bǎ tā wàng le
หว่อ ซัว เตอะ เจ้อ เซีย จิ้ว ฉิง ป่า ทา ว่าง เลอะ

ซ้ำ *

把你的手借我 Oh oh oh
bǎ nǐ de shǒu jiè wǒ  Oh oh oh
ป๋า หนี่ เตอะ โส่ว เจี้ย หว่อ โอ้ โอ้ โอ้

爱你不会说出口 Oh oh oh yeah~
ài nǐ bù huì shuō chū kǒu  Oh oh oh yeah~
อ้าย หนี่ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ชู โข่ว  โอ้ โอ้ โอ้ เย้

ซ้ำ **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...