วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Dian Qi Jiao Jian Ai (踮起脚尖爱) - Hong Pei Yu (Lyrics)

เพลง Diǎn Qǐ Jiǎo Jiān Ài (踮起脚尖爱)
ศิลปิน Hong Pei Yu (洪佩瑜)
อัลบั้ม In Time With You OST
สังกัด Linfair Record
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

 


เนื้อเพลง舞鞋 穿了洞 裂了缝 预备迎接一个梦
wǔ xié  chuān le dòng  liè le féng  yù bèi yíng jiē yī gè mèng
อู่ เสีย  ชวน เลอะ ต้ง  เลี้ย เลอะ เฝิง  อวิ้ เป้ย หยิง เจีย อี๋ เก้อ เมิ่ง

OK绷 遮住痛 要把苍白都填充
OK bēng  zhē zhù tòng  yào bǎ cāng bái dōu tián chōng
โอเค เปิง  เจอ จู้ ท่ง  เหย้า ป่า ชาง ไป๋ โตว เถียน ชง

勇气惶恐 我要用哪一种
yǒng qì huáng kǒng  wǒ yào yòng nǎ yī zhǒng
หยง ชี่ หวง ข่ง  หว่อ เหย้า ย่ง หน่า อี้ จ่ง

面对他 一百零一分笑容
miàn duì tā  yī bǎi líng yī fēn xiào róng
เมี่ยน ตุ้ย ทา  อี้ ป่าย หลิง อี้ เฟิน เสี้ยว หรง

等待 的时空 有点重 重得时针走不动
děng dài  de shí kōng  yǒu diǎn zhòng  zhòng de shí zhēn zǒu bù dòng
เติ่ง ไต้  เตอะ สือ คง  โหยว เตี่ยน จ้ง  จ้ง เตอะ สือ เจิน โจ่ว ปู๋ ต้ง

无影踪 他始终 不曾降临生命中
wú yǐng zōng  tā shǐ zhōng  bù céng jiàng lín shēng mìng zhōng
อู๋ หยิ่ง จง  ทา สื่อ จง  ปู้ เฉิง เจี้ยง หลิน เซิง มิ่ง จง

我好想懂 谁放我手心里捧
wǒ hǎo xiǎng dǒng  shuí fàng wǒ shǒu xīn lǐ pěng
หว่อ เห่า เสียง ต่ง  สุย ฟ่าง หว่อ โส่ว ซิน หลี เผิ่ง

幸福啊 依然长长的人龙
xìng fú ā  yī rán cháng cháng de rén lóng
ซิ่ง ฝู อา  อี หยาน ฉาง ฉาง เตอะ เหริน หลง

* 想踮起脚尖找寻爱 远远的存在
xiǎng diǎn qǐ jiǎo jiān zhǎo xún ài  yuǎn yuǎn de cún zài
เสียง เตี่ยน ฉี เจี่ยว เจียน เจ่า สวิน อ้าย  หยวน หย่วน เตอะ ฉุน ไจ้

我来不及 说声嗨 影子就从人海晕开
wǒ lái bù jí  shuō shēng hāi  yǐng zi jiù cóng rén hǎi yùn kāi
หว่อ ไหล ปู้ จี๋  ซัว เซิง ไฮ  หยิ่ง จึ จิ้ว ฉง เหริน ไห่ วิ่น ไค

才踮起脚尖的期待 只怕被亏待
cái diǎn qǐ jiǎo jiān de qī dài  zhǐ pà bèi kuī dài
ไฉ เตี๋ยน ฉี่ เจี่ยว เจียน เตอะ ชี ไต้  จื่อ พ่า เป้ย คุย ไต้

我勾不着还 微笑忍耐
wǒ gōu bù zháo hái  wēi xiào rěn nài
หว่อ โกว ปู้ เจ๋า ไห  เวย เสี้ยว เหริ่น ไน่

Wuu~ 等你回过头来
Wuu~ děng nǐ huí guò tóu lái
อู้เติ๋ง หนี่ หุย กั้ว โถว ไหล

哪天 扑了空 折了衷 祈祷终于起作用
nǎ tiān  pū le kōng  zhé le zhōng qí dǎo zhōng yú qǐ zuò yòng
หน่า เทียน  พู เลอะ คง  เจ๋อ เลอะ จง  ฉี เต่า จง อวิ๋ ฉี่ จั้ว ย่ง

一阵风 吹来梦 却又败在难沟通
yī zhèn fēng  chuī lái mèng  què yòu bài zài nán gōu tōng
อี๋ เจิ้น เฟิง  ชุย ไหล เมิ่ง  เชว่ โย่ว ป้าย ไจ้ หนาน โกว ทง

我终于懂 怎么人们的脸孔
wǒ zhōng yú dǒng  zěn me rén men de liǎn kǒng
หว่อ จง อวิ๋ ต่ง  เจิ่น เมอะ เหริน เมิน เตอะ เหลียน ข่ง

想到爱 寂寞眼眶就转红
xiǎng dào ài  jì mò yǎn kuàng jiù zhuǎn hóng
เสี่ยง เต้า อ้าย  จี้ มั่ว เหยี่ยน ค่วง จิ้ว จ่วน หง

ซ้ำ *

你会回过头来 Huu~ 回过头来
nǐ huì huí guò tóu lái Huu~ huí guò tóu lái
หนี่ ฮุ่ย หุย กั้ว โถว ไหล ฮู้~ หุย กั้ว โถว ไหล

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...