วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Gong Zhu Bing (公主病) Princess Syndrome - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Gōng Zhǔ Bìng (公主病) Princess Syndrome
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Girl : 哎呦哥哥 嗨 你好!
Girl : ai you gē ge  hāi nǐ hǎo ! 
เด็กหญิง : อาย โยะ เกอ เกอะ  ไฮ หนี เห่า !

Man : 我不是哎呦哥哥 我是巨炮叔叔 你怎么啦?
Man : wǒ bù shì ai you gē ge  wǒ shì jù pào shū shu  nǐ zěn me la?
ผู้ชาย : หว่อ ปู๋ ซื่อ อาย โยะ เกอ เกอะ  หว่อ ซื่อ จวี้ เพ่า ซู ซุ  หนี เจิ่น เมอะ ล่ะ?

Girl : 我生病了!
Girl : wǒ shēng bìng le ! 
เด็กหญิง : หว่อ เซิง ปิ้ง เลอะ !

Man : 那听一下哎呦哥哥的阳光宅男 就会好啦!
Man : nà tīng yī xià ai you gē ge de yáng guāng zhái nán  jiù huì hǎo la !
ผู้ชาย : น่า ทิง อี๋ เซี่ย อาย โยะ เกอ เกอะ เตอะ หยาง กวง ไจ๋ หนาน  จิ้ว ฮุ่ย เห่า ล่ะ !

Girl : No no~ 好不了喔…
Girl : No no~ hǎo bù liǎo ō…
เด็กหญิง : โน โนเห่า ปู้ เหลี่ยว ออ

Man : 为什么呢?
Man : wèi shén me ne?
ผู้ชาย : เว่ย เสิน เมอะ เนอะ?

Girl : 因为是 公主病啦!
Girl :  yīn wèi shì  gōng zhǔ bìng la !
เด็กหญิง : ยิน เว่ย ซื่อ  กง จู่ ปิ้ง ล่ะ!

*为什么我要去晒太阳 我要去学游泳
wèi shén me wǒ yào qù shài tài yáng  wǒ yào qù xué yóu yǒng
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ เหย้า ชวี่ ไซ่ ไท่ หยาง  หว่อ เหย้า ชวี่ เสว๋ โหยว หย่ง

冲浪板要单手来扛
chōng làng bǎn yào dān shǒu lái káng
ชง ล่าง ป่าน เหย้า ตัน โส่ว ไหล ขาง

还不是因为你喜欢阳光男孩 要我奔跑在海滩上
hái bù shì yīn wèi nǐ xǐ huān yáng guāng nán hái  yào wǒ bēn pǎo zài hǎi tān shàng
ไห ปู๋ ซื่อ ยิน เว่ย หนี่ สี่ ฮวน หยาง กวง หนาน ไห  เหย้า หว่อ เปิน เผ่า ไจ้ ไห่ ทาน ซ่าง

你丢飞盘我学狗来接 Wabb
nǐ diū fēi pán wǒ xué gǒu lái jiē  wāng  Wabb
หนี่ ติว เฟย ผาน หว่อ เสว๋ โก่ว ไหล เจีย  แว๊บ

要我学后羿射太阳 因为你说太热   
yào wǒ xué hòu Yì shè tài yáng  yīn wèi nǐ shuō tài rè
เหย้า หว่อ เสว๋ โฮ่ว อี้ เซ่อไท่ หยาง  ยิน เว่ย หนี่ ซัว ไท่ เย่อ

哥儿们都笑你活在 自己童话世界 
gēr men dōu xiào nǐ huó zài zì jǐ tóng huà shì jiè
เกอ เมิน โตว เสี้ยว หนี่ หัว ไจ้ จื้อ จี่ ถง ฮว่า ซื่อ เจี้ย

你说不是的话怎么叫公主
nǐ shuō bù shì de huà zěn me jiào gōng zhǔ
หนี่ ซัว ปู๋ ซื่อ เตอะ ฮว่า เจิ่น เมอะ เจี้ยว กง จู่

看来这位公主 病的好像不轻 
kàn lái zhè wèi gōng zhǔ  bìng de hǎo xiàng bù qīng
คั่น ไหล เจ้อ เว่ย กง จู่  ปิ้ง เตอะ เห่า เซี่ยง ปู้ ชิง

哭着说我背叛你
kū zhe shuō wǒ bèi pàn nǐ
คู เจอะ ซัว หว่อ เป้ย พ่าน หนี่

我说在哪里 你说在梦里 Yeah 
wǒ shuō zài nǎ lǐ  nǐ shuō zài mèng lǐ  Yeah
หว่อ ซัว ไจ้ หนา หลี่  หนี่ ซัว ไจ้ เมิ่ง หลี่  เย้

**说一千遍爱你 这都不是问题
shuō yī qiān biàn ài nǐ  zhè dōu bù shì wèn tí
ซัว อี้ เชียน เปี้ยน อ้าย หนี่  เจ้อ โตว ปู๋ ซื่อ เวิ่น ถี

我用音乐来治你的公主病  
wǒ yòng yīn yuè lái zhì nǐ de gōng zhǔ bìng
หว่อ ย่ง ยิน เยว่ ไหล จื้อ หนี่ เตอะ กง จู่ ปิ้ง

要我打包自己 扮成Hello Kitty
yào wǒ dǎ bāo zì jǐ  bàn chéng Hello Kitty
เหย้า หว่อ ต่า เปา จื้อ จี่  ปั้น เฉิง เฮลโล คิตตี้

那看起来就会有点问题
nà kàn qǐ lái jiù huì yǒu diǎn wèn tí
น่า คั่น ฉี่ ไหล จิ้ว ฮุ่ย โหยว เตี่ยน เวิ่น ถี

没关系我爱你 就算你爱自己
méi guān xi wǒ ài nǐ  jiù suàn nǐ ài zì jǐ
เหมย กวน ซิ หว่อ อ้าย หนี่  จิ้ว ซ่วน หนี่ อ้าย จื้อ จี่

痘痘帮你挤赶走坏坏脾气
dòu dòu bāng nǐ jǐ gǎn zǒu huài huài pí qi
โต้ว โต้ว ปัง หนี่ จี๋ ก๋าน โจ่ว ไฮ่ว ไฮ่ว ผี ชิ

如果突然心急 想要美好婚姻
rú guǒ tū rán xīn jí  xiǎng yào měi hǎo hūn yīn
หยู กั่ว ทู หยาน ซิน จี๋  เสี่ยง เหย้า เหมย เห่า ฮุน ยิน

我的城堡说欢迎光临 (Ya  Huu)
wǒ de chéng bǎo shuō huān yíng guāng lín  (Ya  Huu)
หว่อ เตอะ เฉิง เป่า ซัว ฮวน หยิง กวง หลิน  (ย่ะ  ฮู้)

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...