วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

Wu Ke Qu Dai (舞可取代) Dance Can Replace - JPM (Lyrics)

เพลง Wú Kě Qǔ Dài (舞可取代) Dance Can Replace
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di
อัลบั้ม Yue Qiu Man Bu (月球漫步) Moon Walk
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


Come on!

Do the best Do the best Hey ! Do the best Do the best

Come on!

Do the best Do the best One Two Three Four Let's go

王子:หวัง จึ ร้อง
现在流行的型男 同个模子印出来
xiàn zài liú xíng de xíng nán tóng gè mú zǐ yìn chū lái
เซี่ยน ไจ้ หลิว สิง เตอะ สิง หนาน ถง เก้อ หมู จื่อ ยิ่น ชู ไหล

铜墙铁壁的山寨 称兄道弟突然爆胎
tóng qiáng tiě bì de shān zhài chēng xiōng dào dì tū rán bào tāi
ถง เฉียง เถี่ย ปี้ เตอะ ซาน ไจ้ เชิง โซวง เต้า ตี้ ทู หยาน เป้า ไท

重新诠释这时代 重新把潮流玩开
chóng xīn quán shì zhè shí dài chóng xīn bǎ cháo liú wán kāi
ฉง ซิน เฉวียน ซื่อ เจ้อ สือ ไต้ ฉง ซิน ป่า เฉา หลิว หวาน ไค

找到一种愉快 他就叫作伙伴
zhǎo dào yì zhǒng yú kuài tā jiù jiào zuò huǒ bàn
เจ่า เต้า อี้ จ่ง อวิ๋ ไคว่ ทา จิ้ว เจี้ยว จั้ว หั่ว ปั้น

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
就掷出一枚铜板 谁都不能未战先衰
jiù zhì chū yì méi tóng bǎn shuí dōu bù néng wèi zhàn xiān shuāi
จิ้ว จื้อ ชู อี้ เหมย ถง ป่าน สุย โตว ปู้ เหนิ่ง เว่ย จ้าน เซียน ไซว

人头数字Try一Try
rén tóu shù zì Try yì Try
เหริน โถว ซู่ จื้อ ไทร อี้ ไทร

合: ร้องรวม
I fight it I fight it

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
就摆出骄傲姿态 我对我说我要我打不败
jiù bǎi chū jiāo' ào zī tài wǒ duì wǒ shuō wǒ yào wǒ dǎ bù bài
จิ้ว ป่าย ชู เจียว เอ้า จือ ไท่ หว่อ ตุ้ย หว่อ ซัว หว่อ เหย้า หว่อ ต่า ปู๋ ป้าย

合: ร้องรวม
不能超越就是一种失败
bù néng chāo yuè jiù shì yì zhǒng shī bài
ปู้ เหนิ่ง เชา เยว่ จิ้ว ซื่อ อี้ จ่ง ซือ ป้าย

Monday 释放你的自由节奏
Monday shì fàng nǐ de zì yóu jié zòu
มันเด ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ จื้อ โหยว เจี๋ย โจ้ว

Tuesday 烦恼它自动溜得快
Tuesday fán nǎo tā zì dòng liū de kuài
ทิวซเด ฝาน เหน่า ทา จื้อ ต้ง ลิว เตอะ ไคว่

Wednesday My Style 就是我无可取代
Wednesday My Style jiù shì wǒ wú kě qǔ dài
เว็นซเด ไม สไตล์ จิ้ว ซื่อ หว่อ อู๋ เขอ ฉวี่ ไต้

Thursday Friday Saturday Sunday

未来我自己主宰
wèi lái wǒ zì jǐ zhǔ zǎi
เว่ย ไหล หว่อ จื้อ จี่ จู๋ ไจ่

I Wanna Follow My Style I Wanna Follow My Style

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
不能砸自己招牌 自信就是张王牌
bù néng zá zì jǐ zhāo pái zì xìn jiù shì zhāng wáng pái
ปู้ เหนิ่ง จ๋า จื้อ จี่ เจา ผาย จื้อ ซิ่น จิ้ว ซื่อ จาง หวัง ผาย

谁容许谁耍大牌 就领淘汰的号码牌
shuí róng xǔ shuí shuǎ dà pái jiù lǐng táo tài de hào mǎ pái
สุย หรง สวี่ สุย สว่า ต้า ผาย จิ้ว หลิ่ง เถา ไท่ เตอะ เฮ่า หม่า ผาย

重新把胆怯洗牌 重新对过去摊牌
chóng xīn bǎ dǎn qiè xǐ pái chóng xīn duì guò qù tān pái
ฉง ซิน ป๋า ต่าน เชี้ย สี่ ผาย ฉง ซิน ตุ้ย กั้ว ชวี่ ทาน ผาย

找回最大愉快 他就叫作勇敢
zhǎo huí zuì dà yú kuài tā jiù jiào zuò yǒng gǎn
เจ่า หุย จุ้ย ต้า อวิ๋ ไคว่ ทา จิ้ว เจี้ยว จั้ว หยง ก่าน

王子:หวัง จึ ร้อง
就掷出一枚铜板 谁都不能未战先衰
jiù zhì chū yì méi tóng bǎn shuí dōu bù néng wèi zhàn xiān shuāi
จิ้ว จื้อ ชู อี้ เหมย ถง ป่าน สุย โตว ปู้ เหนิ่ง เว่ย จ้าน เซียน ไซว

人头数字Try一Try
rén tóu shù zì Try yì Try
เหริน โถว ซู่ จื้อ ไทร อี้ ไทร

合: ร้องรวม
I fight it I fight it

王子:หวัง จึ ร้อง
就摆出骄傲姿态 我对我说我要我打不败
jiù bǎi chū jiāo' ào zī tài wǒ duì wǒ shuō wǒ yào wǒ dǎ bù bài
จิ้ว ป่าย ชู เจียว เอ้า จือ ไท่ หว่อ ตุ้ย หว่อ ซัว หว่อ เหย้า หว่อ ต่า ปู๋ ป้าย

和:ร้องรวม
不能超越就是一种失败
bù néng chāo yuè jiù shì yì zhǒng shī bài
ปู้ เหนิ่ง เชา เยว่ จิ้ว ซื่อ อี้ จ่ง ซือ ป้าย

* Monday 释放你的自由节奏
Monday shì fàng nǐ de zì yóu jié zòu
มันเด ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ จื้อ โหยว เจี๋ย โจ้ว

Tuesday 烦恼它自动溜得快
Tuesday fán nǎo tā zì dòng liū de kuài
ทิวซเด ฝาน เหน่า ทา จื้อ ต้ง ลิว เตอะ ไคว่

Wednesday My Style 就是我无可取代
Wednesday My Style jiù shì wǒ wú kě qǔ dài
เว็นซเด ไม สไตล์ จิ้ว ซื่อ หว่อ อู๋ เขอ ฉวี่ ไต้

Thursday Friday Saturday Sunday

未来我自己主宰
wèi lái wǒ zì jǐ zhǔ zǎi
เว่ย ไหล หว่อ จื้อ จี่ จู๋ ไจ่

I Wanna Follow My Style (ซ้ำ4ครั้ง)

ซ้ำ *, *Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส 
"ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้
เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...