วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Xi Huan Ni Hao Jiu (喜欢你好久) - Modi (毛弟) JPM (Lyrics)

เพลง Xǐ Huān Nǐ Hǎo Jiǔ (喜欢你好久)
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di
อัลบั้ม Yue Qiu Man Bu (月球漫步) Moon Walk
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


Oh baby 没有错 是你让我心动 (跟你讲话都会发抖)
Oh baby  méi yǒu cuò  shì nǐ ràng wǒ xīn dòng  (gēn nǐ jiǎng huà dōu huì fā dǒu)
โอ้ เบบี้  เหมย โหย่ว ชั่ว  ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ ซิน ต้ง  (เกิน หนี เจี่ยง ฮว่า ฮุ่ย ฟา โต่ว)

不要问为什么 就当我天生比较害羞
bù yào wèn wèi shén me  jiù dāng tiān shēng bǐ jiào hài xiū
ปู๋ เหย้า เวิ่น เว่ย เสิน เมอะ  จิ้ว ตัง หว่อ เทียน เซิง ปี่ เจี้ยว ไห้ ซิว

但真心不会失踪
dàn zhēn n bù huì shī zōng
ตั้น เจิน ซิน ปู๋ ฮุ่ย ซือ จง

baby 你急死我 想你想到发疯 Oh baby I don't know
baby  jí sǐ wǒ  xiǎng nǐ xiǎng dào fā fēng (Oh baby I don't know )
เบบี้  หนี่ จี๋ สื่อ หว่อ  เสี่ยง หนี่ เสี่ยง เต้า ฟา เฟิง  (โอ้ เบบี้ ไอ โดนท โน)

你是否也想我 如果说你在等我开口 Say what?
nǐ shì fǒu yě xiǎng  rú guǒ shuō nǐ zài děng kāi kǒu  (Say what?)
หนี่ ซื่อ โฝ่ว เย๋ เสียง หว่อ  หรู กั่ว ซัว หนี่ ไจ้ เติ่ง หว่อไค โข่ว  (เซ วอท?)

那就让我大声对你说
jiù ràng shēng duì nǐ shuō
น่า จิ้ว ร่าง หว่อ ต้า เซิง ตุ้ย หนี่ ซัว

* Oh baby 我其实喜欢你好久
Oh baby  wǒ shí xǐ huān nǐ hǎo jiǔ
โอ้ เบบี้  หว่อ ฉี สือ สี่ ฮวน หนี่ เหา จิ่ว

想和你牵手 和你做梦
xiǎng hé nǐ qiān shǒu  hé nǐ zuò mèng
เสี่ยง เหอ หนี่ เชียน โส่ว  เหอ หนี่ จั้ว เมิ่ง

求求你不要拒绝我 不想你把卡给我  
qiú qiú bù yào jù jué  bù xiǎng nǐ bǎ kǎ gěi
ฉิว ฉิว หนี่ ปู๋ เหย้า จวิ้ เจว๋ หว่อ  ปู้ เสียง หนี่ ป๋า ข่า เก๋ย หว่อ

Oh baby 第一次看你的时候
Oh baby  dì yī cì kàn nǐ de shí hòu
โอ้ เบบี้  ตี้ อี๋ ชื่อ คั่น หนี่ เตอะ สือ โฮ่ว

我就脸涨红 不知所措
wǒ jiù liǎn zhàng hōng  bù zhī suǒ cuò
หว่อ จิ้ว เหลี่ยน จ้าง หง  ปู้ จือ สั่ว ชั่ว

感觉已经无法形容  希望你能be my girl  
gǎn jué yǐ jīng fǎ xíng róng  xī wàng nǐ néng be my girl 
ก่าน เจว๋ อี่ จิง อู๋ ฝ่า สิง หรง  ซี ว่าง หนี่ เหนิ่ง บี ไม เกิร์ล

Oh baby睡了吗 还在APP (我知道你还在线上)
Oh baby  shuì le ma  hái zài APP ma  (wǒ zhī dào nǐ hái zài xiàn shàng)
โอ้ เบบี้  ซุ่ย เลอะ ม่ะ  ไห ไจ้ เอพีพี ม่ะ  (หว่อ จือ เต้า หนี่ ไห ไจ้ เซี่ยน ซ่าง)

在等你输入中 不知道现在乱了什么
zài děng nǐ shū rù zhōng  bù zhī dào xiàn zài luàn le shén me  
ไจ้ เติ๋ง หนี่ ซู ยู่ จง  ปู้ จือ เต้า เซี่ยน ไจ้ ล่วน เลอะ เสิน เมอะ

我只想说 快点回覆我
zhǐ xiǎng shuō  kuài diǎn huí
หว่อ จื๋อ เสี่ยง ซัว  ไคว่ เตี่ยน หุย ฟู่ หว่อ

Oh baby 为什么 女生怎么难懂 Oh baby I don't know
Oh baby  wèi shén me  nǚ shēng zěn me nán dǒng (Oh baby I don't know )
โอ้ เบบี้  เว่ย เสิน เมอะ  นวิ่ เซิง เจิ่น เมอะ หนาน ต่ง  (โอ้ เบบี้ ไอ โดนท โน)

心里在想什么 但我会一直牵着你不放手
xīn lǐ zài xiǎng shén me  dàn huì yī zhí qiān zhe nǐ bù fàng shǒu
ซิน หลี่ ไจ้ เสี่ยง เสิน เมอะ  ตั้น หว่อ ฮุ่ย อี้ จื๋อ เชียน เจอะ หนี่ ปู๋ ฟ่าง โส่ว

直到哪天你不再爱我
zhí dào nǎ tiān nǐ bù zài ài
จื๋อ เต้า หน่า เทียน หนี่ ปู๋ ไจ้ อ้าย หว่อ

Oh baby 我感觉你和我有时候
Oh baby  gǎn jué nǐ wǒ yǒu shí hòu
โอ้ เบบี้  หว่อ ก่าน เจว๋ หนี่ เหอ หว่อ โหย่ว สือ โฮ่ว

就像月亮绕着地球
jiù xiàng yuè liàng rào zhe dì qiú
จิ้ว เซี่ยง เยว่ เลี่ยง เร่า เจอะ ตี้ ฉิว

月球漫步到底怎么走 Michael 请你教教我
yuè qiú màn bù dào dǐ zěn me zǒu  Michael qǐng nǐ jiāo jiāo
เยว่ ฉิว ม่าน ปู้ เต้า ตี่ เจิ่น เมอะ โจ่ว  ไมเคิล ฉิง หนี่ เจียว เจียว หว่อ

Oh baby 我需要你再等等我 因为月球不能快走
Oh baby  xū yào nǐ zài děng děng  yīn wèi yuè qiú bù néng kuài zǒu
โอ้ เบบี้  หว่อ ซวี เหย้า หนี่ ไจ้ เติ๋ง เติ่ง หว่อ  ยิน เว่ย เยว่ ฉิว ปู้ เหนิ่ง ไคว่ โจ่ว

但我会搭上太空梭 迅速飞向你的星球
dàn huì dā shàng tài kōng suō  xùn sù fēi xiàng nǐ de xīng qiú
ตั้น หว่อ ฮุ่ย ตา ช่าง ไท่ คง ซัว  ซวิ่น ซู่ เฟย เซี่ยง หนี่ เตอะ ซิง ฉิว

我其实喜欢你好久 喜欢你可爱的酒窝
qí shí xǐ huān nǐ hǎo jiǔ  xǐ huān nǐ kě ài de jiǔ wō
หว่อ ฉี สือ สี่ ฮวน หนี่ เหา จิ่ว  สี่ ฮวน หนี่ เข่อ อ้าย เตอะ จิ่ว วอ

带一点害羞的笑容 就是要你be my girl
dài yì diǎn hài xiū de xiào róng  jiù shì yào nǐ be my girl
ไต้ อี้ เตี่ยน ไห้ ซิว เตอะ เสี้ยว หรง  จิ้ว ซื่อ เหย้า หนี่ บี ไม เกิร์ล

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...