วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Pei Wo Dao Yi Hou (陪我到以后) Stay With Me Until The End - Cyndi Wang Feat.Show Luo (Lyrics)

เพลง Péi Wǒ Dào Yǐ Hòu (陪我到以后) Stay With Me Until The End 
ศิลปิน Wang Xin Ling (王心凌) Cyndi Wang Feat.Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Nian Nian x2 (黏黏x2) Sticky
สังกัด Gold Typhoon Taiwan

ฟังเพลงเนื้อเพลง

只有我懂 为什么 你和我 有时候
zhǐ yǒu wǒ dǒng  wèi shén me  nǐ hé wǒ  yǒu shí hòu
จื๋อ โหยว หว่อ ต่ง  เว่ย เสิน เมอะ  หนี่ เหอ หว่อ  โหย่ว สือ โฮ่ว

像月亮绕着地球
xiàng yuè liàng rào zhe dì qiú
เซี่ยง เยว่ เลี่ยง เร่า เจอะ ตี้ ฉิว

偶尔我耍脾气 你对我微微笑
ǒu ěr wǒ shuǎ pí qi  nǐ duì wǒ wēi wēi xiào
โอ๋ว เอ่อ หว่อ สว่า ผี ชิ  หนี่ ตุ้ย หว่อ เวย เวย เสี้ยว

却刚好 形成小小的宇宙
què gāng hǎo  xíng chéng xiǎo xiǎo de yǔ zhòu
เชว่ กัง เห่า  สิง เฉิง เสียว เสี่ยว เตอะ หวิ่ โจ้ว

* 喜欢想象你眼中 比我高的个头
xǐ huān xiǎng xiàng nǐ yǎn zhōng  bǐ wǒ gāo de gè tóu
สี่ ฮวน เสี่ยง เซี่ยง หนี เหยี่ยน จง  ปี๋ หว่อ เกา เตอะ เก้อ โถว

视野有什么不同
shì yě yǒu shén me bù tóng
ซื่อ เย่ โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ ถง

靠紧你的身后 就觉得 安全了
kào jǐn nǐ de shēn hòu  jiù jué de  ān quán le
เค่า จิ๋น หนี่ เตอะ เซิน โฮ่ว  จิ้ว เจว๋ เตอะ  อัน เฉวียน เลอะ

因为你知道我会怕走丢
yīn wèi nǐ zhī dào wǒ huì pà zǒu diū
ยิน เว่ย หนี่ จือ เต้า หว่อ ฮุ่ย พ่า โจ่ว ติว

** 陪我到以后 就这样一起走
péi wǒ dào yǐ hòu  jiù zhè yàng yī qǐ zǒu
เผย หว่อ เต้า อี่ โฮ่ว  จิ้ว เจ้อ ย่าง อี้ ฉี โจ่ว

让明天有梦做 让故事有然后
ràng míng tiān yǒu mèng zuò  ràng gù shì yǒu rán hòu
ร่าง หมิง เทียนโหย่ว เมิ่ง จั้ว  ร่าง กู้ ซื่อ โหย่ว หยาน โฮ่ว

陪我到以后 就这样不放手
péi wǒ dào yǐ hòu  jiù zhè yàng bù fàng shǒu
เผย หว่อ เต้า อี่ โฮ่ว  จิ้ว เจ้อ ย่าง ปู๋ ฟ่าง โส่ว

证明爱 是真的 想听你每天 说爱我
zhèng míng ài  shì zhēn de  xiǎng tīng nǐ měi tiān  shuō ài wǒ
เจิ้ง หมิง อ้าย  ซื่อ เจิน เตอะ  เสี่ยง ทิง หนี เหม่ย เทียน  ซัว อ้าย หว่อ

Feat. Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo

灯陪着路口 它什么也没说
dēng péi zhe lù kǒu  tā shén me yě méi shuō
เติง เผย เจอะ ลู่ โข่ว  ทา เสิน เมอะ เย่ เหมย ซัว

安静地守候 从黑夜到白昼
ān jìng de shǒu hòu  cóng hēi yè dào bái zhòu
อัน จิ้ง เตอะ โส่ว โฮ่ว  ฉง เฮย เย้ เต้า ไป๋ โจ้ว

你这样陪伴着我 你也没说什么
nǐ zhè yàng péi bàn zhe wǒ  nǐ yě méi shuō shén me
หนี่ เจ้อ ย่าง เผย ปั้น เจอะ หว่อ  หนี เย๋ เหมย ซัว เสิน เมอะ

可是这种爱 让我感动
kě shì zhè zhǒng ài  ràng wǒ gǎn dòng
เข่อ ซื่อ เจ้อ จ่ง อ้าย  ร่าง หว่อ ก่าน ต้ง

想对你说谢谢 可是说不出口
xiǎng duì nǐ shuō xiè xiè  kě shì shuō bù chū kǒu
เสี่ยง ตุ้ย หนี่ ซัว เซี้ย เซี้ย  เข่อ ซื่อ ซัว ปู้ ชู โข่ว

因为每次要开口 我都害羞脸红
yīn wèi měi cì yào kāi kǒu  wǒ dōu hài xiū liǎn hóng
ยิน เว่ย เหม่ย ชื่อ เหย้า ไค โข่ว  หว่อ โตว ไห้ ซิว เหลี่ยน หง

Oh thank you so much much baby

I love you so much much

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...